№ паралипомeнwнъ

1

1:1

Ґдaмъ, си1fъ, є3нHсъ,

Адам, сиф, енос,

Адам, Сиф, Енос,

1:2

каінaнъ, малелеи1лъ, їaредъ,

каинан, малелеил, иаред,

Каинан, Малелеил, Иаред,

1:3

є3нHхъ, маfусaлъ, ламeхъ,

енох, мафусал, ламех,

Енох, Мафусал, Ламех,

1:4

нHе, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ.

ное, сим, хам, иафеф.

Ной, Сим, Хам и Иафет.

1:5

Сhнове їaфеfwвы: гамeръ и3 магHгъ и3 мадaй, їwvaнъ, є3лісA и3 fовeлъ, и3 мос0хъ и3 fjрасъ.

Сынове иафефовы: гамер и магог и мадай, иован, елиса и фовел, и мосох и фирас.

Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас.

1:6

Сhнове же гамeрwвы: ґсханaзъ и3 ріфafъ и3 fоргамA.

Сынове же гамеровы: асханаз и рифаф и форгама.

Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.

1:7

Сhнове же їwv†ни: є3лісA и3 fарсjсъ, и3 хетти1мъ и3 додани1мъ.

Сынове же иовани: елиса и фарсис, и хеттим и доданим.

Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.

1:8

Сhнове же хaмwвы: хyсъ и3 месраjмъ, фyдъ и3 ханаaнъ.

Сынове же хамовы: хус и месраим, фуд и ханаан.

Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.

1:9

Сhнове же хyсwвы: савA и3 є3vілA, и3 саваfA и3 регмA и3 севеfахA. Сhнове же регмaнwвы: савA и3 дадaнъ.

Сынове же хусовы: сава и евила, и савафа и регма и севефаха. Сынове же регмановы: сава и дадан.

Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан.

1:10

Хyсъ же роди2 неврHда: сeй начA бhти и3споли1нъ ловeцъ на земли2.

Хус же роди неврода: сей нача быти исполин ловец на земли.

Хуш родил [также] Нимрода: сей начал быть сильным на земле.

1:11

Месраjмъ же роди2 лwдіи1ма и3 ґнаміи1ма, и3 лавіи1ма и3 нефfwсеи1мы,

Месраим же роди лодиима и анамиима, и лавиима и неффосеимы,

Мицраим родил: Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима,

1:12

и3 фаfерои1мы и3 патросwніи1мы, и3 хаслwи1мы, t ни1хже и3зыд0ша фmлістjми, и3 кафfоріи1мы.

и фафероимы и патросониимы, и хаслоимы, от нихже изыдоша филистими, и каффориимы.

Патрусима, Каслухима, от которого произошли Филистимляне, и Кафторима.

1:13

Ханаaнъ же роди2 сідHна пeрвенца своего2 и3 хеттeа,

Ханаан же роди сидона первенца своего и хеттеа,

Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета,

1:14

и3 їевусeа и3 ґморрeа, и3 гергесeа

и иевусеа и аморреа, и гергесеа

Иевусея, Аморрея, Гергесея,

1:15

и3 є3veа, и3 ґрукeа и3 ґсенeа,

и евеа, и арукеа и асенеа,

Евея, Аркея, Синея,

1:16

и3 ґрадjа и3 самарeа и3 ґмаfjа.

и арадиа и самареа и амафиа.

Арвадея, Цемарея и Хамафея.

1:17

Сhнове же си1мwвы: є3лaмъ и3 ґссyръ, и3 ґрфаxaдъ и3 лyдъ и3 ґрaмъ. Сhнове же ґр†мли: ќзъ и3 ќлъ, и3 геfeръ и3 мос0хъ.

Сынове же симовы: елам и ассур, и арфаксад и луд и арам. Сынове же арамли: уз и ул, и гефер и мосох.

Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешех.

1:18

Ґрфаxaдъ же роди2 каінaна, каінaнъ же роди2 салY, салa же роди2 є3вeра.

Арфаксад же роди каинана, каинан же роди салу, сала же роди евера.

Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера.

1:19

Е#вeру же роди1стасz двA сы6на: и4мz є3ди1ному фалeкъ, ћкw бо дни6 є3гw2 раздэлeна бhсть землS, и3 и4мz брaту є3гw2 їектaнъ.

Еверу же родистася два сына: имя единому фалек, яко бо дни его разделена бысть земля, и имя брату его иектан.

У Евера родились два сына: имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля; имя брату его Иоктан.

1:20

Їектaнъ же роди2 є3лмwдaда и3 салeфа, и3 ґсермHfа и3 їадeра,

Иектан же роди елмодада и салефа, и асермофа и иадера,

Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,

1:21

и3 ґдорaма и3 ўзaла, и3 дeклу

и адорама и узала, и деклу

Гадорама, Узала, Диклу,

1:22

и3 гамаaла, и3 ґвімеи1ла и3 сaву,

и гамаала, и авимеила и саву,

Евала, Авимаила, Шеву,

1:23

и3 ўфjра и3 є3vілaта и3 їwaва: вси2 сjи сhнове їектaнwвы.

и уфира и евилата и иоава: вси сии сынове иектановы.

Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.

1:24

Сhнове же си1мwвы: ґрфаxaдъ, каінaнъ, салA,

Сынове же симовы: арфаксад, каинан, сала,

Сим, Арфаксад, Сала,

1:25

є3вeръ, фалeкъ, рагaвъ,

евер, фалек, рагав,

Евер, Фалек, Рагав,

1:26

серyхъ, нахHръ, faра,

серух, нахор, фара,

Серух, Нахор, Фарра,

1:27

ґврaмъ, т0й є4сть ґвраaмъ.

аврам, той есть авраам.

Аврам, он же Авраам.

1:28

Сhнове же ґвраaмли: їсаaкъ и3 їсмaилъ.

Сынове же авраамли: исаак и исмаил.

Сыновья Авраама: Исаак и Измаил.

1:29

Сjи же р0ди и4хъ: пeрвенецъ їсмaиловъ наваіHfъ и3 кидaръ, и3 навдеи1лъ и3 мавсaнъ,

Сии же роди их: первенец исмаилов наваиоф и кидар, и навдеил и мавсан,

Вот родословие их: первенец Измаилов Наваиоф, [за ним] Кедар, Адбеел, Мивсам,

1:30

и3 масмA и3 їдумA, и3 массjй и3 ходдaдъ, и3 fемaнъ

и масма и идума, и массий и ходдад, и феман

Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,

1:31

и3 їетyръ, и3 нафeсъ и3 кедмA: сjи сyть сhнове їсм†или.

и иетур, и нафес и кедма: сии суть сынове исмаили.

Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы.

1:32

Сhнове же хеттyры подл0жницы ґвраaмовы, и3 роди2 є3мY зомврaна и3 їезaна, и3 мадaла и3 мадіaма, и3 їесв0ка и3 суeа. Сhнове же їез†ни: савA и3 дедaнъ. Сhнове же дедaнwвы: рагуи1лъ и3 навдеи1лъ, и3 ґссуріи1мъ и3 латусіи1мъ и3 ґсwмjнъ.

Сынове же хеттуры подложницы авраамовы, и роди ему зомврана и иезана, и мадала и мадиама, и иесвока и суеа. Сынове же иезани: сава и дедан. Сынове же дедановы: рагуил и навдеил, и ассуриим и латусиим и асомин.

Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой: она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева и Дедан.

1:33

Сhнове же маді†мли: гефaръ и3 nфeръ, и3 є3нHхъ и3 ґвідA и3 є3лдaдъ: вси2 тjи сhнове хеттyрини. Роди1 же ґвраaмъ їсаaка.

Сынове же мадиамли: гефар и офер, и енох и авида и елдад: вси тии сынове хеттурини. Роди же авраам исаака.

Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хеттуры.

1:34

Сhнове же їсаaкwвы и3сavъ и3 ї}ль.

Сынове же исааковы исав и израиль.

И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль.

1:35

Сhнове же и3сavwвы: є3ліфaзъ и3 рагуи1лъ, и3 їевyлъ и3 їегл0мъ и3 корeй.

Сынове же исавовы: елифаз и рагуил, и иевул и иеглом и корей.

Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей.

1:36

Сhнове є3ліфaзwвы: fемaнъ и3 њмaръ, и3 сwфaръ и3 гоfaмъ и3 кенeзъ. Faмна же подл0жница є3ліфaзова роди2 є3мY ґмали1ка.

Сынове елифазовы: феман и омар, и софар и гофам и кенез. Fамна же подложница елифазова роди ему амалика.

Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Тимна, Амалика.

1:37

Сhнове же рагуи1лєвы: нахefъ и3 зарE, и3 соммE и3 мозE.

Сынове же рагуилевы: нахеф и заре, и сомме и мозе.

Сыновья Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза.

1:38

Сhнове же сиjрwвы: лwтaнъ и3 сwвaлъ, и3 севегHнъ и3 ґнA, и3 дисHнъ и3 ґсaръ и3 рісHнъ.

Сынове же сиировы: лотан и совал, и севегон и ана, и дисон и асар и рисон.

Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.

1:39

Сhнове же лwт†ни: хоррJ и3 є3мaнъ, и3 сестрЁ лwтaнz fамнA.

Сынове же лотани: хорри и еман, и сестре лотаня фамна.

Сыновья Лотана: Хори и Гемам; а сестра у Лотана: Фимна.

1:40

Сhнове же сwв†ли: ґдуaръ и3 манаafъ, и3 ўвaлъ и3 саифи2 и3 њнaнъ. Сhнове же севегw6ни: ґіA и3 њнaмъ.

Сынове же совали: адуар и манааф, и увал и саифи и онан. Сынове же севегони: аиа и онам.

Сыновья Шовала: Алеан, Манахаф, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона: Аиа и Ана.

1:41

Сhнове же ґн†ни: дис0нъ и3 є3лівамA, дщи2 ґнaнz, дв0е. Сhнове же дис0нwвы: ґмадA и3 є3севaнъ, и3 є3fрaнъ и3 харрaнъ.

Сынове же анани: дисон и еливама, дщи ананя, двое. Сынове же дисоновы: амада и есеван, и ефран и харран.

Дети Аны: Дишон. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.

1:42

Сhнове же ґсaрwвы: валаaмъ и3 занaнъ и3 їлакaнъ, и3 сhнове дисHни: w4съ и3 ґррaнъ.

Сынове же асаровы: валаам и занан и илакан, и сынове дисони: ос и арран.

Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран.

1:43

И# сjи цaріе и4хъ, и5же цaрствоваша въ земли2 є3дHмли, прeжде нeже бhсть цaрь над8 сыны2 ї}левыми: валaкъ сhнъ веHровъ, и3 и4мz грaду є3гw2 деннавA:

И сии царие их, иже царствоваша в земли едомли, прежде неже бысть царь над сыны израилевыми: валак сын веоров, и имя граду его деннава:

Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Веора, и имя городу его - Дингава;

1:44

ќмре же валaкъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 їwвaвъ, сhнъ зaринъ, t вос0рры.

умре же валак, и царствова вместо его иовав, сын зарин, от восорры.

и умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.

1:45

И# ќмре їwвaвъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 ґс0мъ t земли2 fеманHни.

И умре иовав, и царствова вместо его асом от земли феманони.

И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.

1:46

И# ќмре ґс0мъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 ґдaдъ, сhнъ варaдовъ, и4же порази2 мадіaма на п0ли мwaвли: и3 и4мz грaду є3гw2 гетfeмъ.

И умре асом, и царствова вместо его адад, сын варадов, иже порази мадиама на поли моавли: и имя граду его гетфем.

И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его: Авив.

1:47

И# ќмре ґдaдъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 самаA t мессеккaса.

И умре адад, и царствова вместо его самаа от мессеккаса.

И умер Гадад, и воцарился по нем Самла, из Масреки.

1:48

И# ќмре самаA, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 саyлъ t роwвHfа, и4же бли1з8 рэки2.

И умре самаа, и царствова вместо его саул от роовофа, иже близ реки.

И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, [что] при реке.

1:49

Ќмре же саyлъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 валаеннHнъ сhнъ ґховHровъ.

Умре же саул, и царствова вместо его валаеннон сын аховоров.

И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.

1:50

И# ќмре валаеннHнъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 ґдaдъ сhнъ варaдовъ, є3гHже грaду и4мz бЁ фогHръ и3 и4мz женЁ є3гw2 метевеи1ль, дщeрь матраи1fа.

И умре валаеннон, и царствова вместо его адад сын варадов, егоже граду имя бе фогор и имя жене его метевеиль, дщерь матраифа.

И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреда, дочь Мезагава.

1:51

И# ќмре ґдaдъ, и3 начaша бhти кн‰зи є3дw6мли: кнsзь fемaнъ, кнsзь ґлyа, кнsзь їеfaфъ,

И умре адад, и начаша быти князи едомли: князь феман, князь алуа, князь иефаф,

И умер Гадар. И были старейшины у Едома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,

1:52

кнsзь є3лівамA, кнsзь и3лA, кнsзь фінHнъ,

князь еливама, князь ила, князь финон,

старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,

1:53

кнsзь кенeзъ, кнsзь fемaнъ, кнsзь вамаи1лъ,

князь кенез, князь феман, князь вамаил,

старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,

1:54

кнsзь гамеси1лъ, кнsзь ґрерамaнъ. Сjи бhша кн‰зи є3дHмстіи.

князь гамесил, князь арераман. Сии быша князи едомстии.

старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские.

2

2:1

Сhнове же ї}лєвы сjи сyть: руви1мъ, сmмеHнъ, леvjй, їyда, їссахaръ, завулHнъ,

Сынове же израилевы сии суть: рувим, симеон, левий, иуда, иссахар, завулон,

Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон,

2:2

дaнъ, їHсифъ, веніамjнъ, нефfалjмъ, гaдъ и3 ґси1ръ.

дан, иосиф, вениамин, неффалим, гад и асир.

Дан, Иосиф, Вениамин, Неффалим, Гад и Асир.

2:3

Сhнове ї{дины: и4ръ, ґvнaнъ и3 силHмъ: сjи тріE роди1шасz є3мY t дщeре саvы2 хананjтzныни. Бhсть же и4ръ пeрвенецъ їyдинъ лукaвъ пред8 гDемъ: и3 ўби2 є3го2.

Сынове иудины: ир, авнан и силом: сии трие родишася ему от дщере савы хананитяныни. Бысть же ир первенец иудин лукав пред Господем: и уби его.

Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силом, - трое родились у него от дочери Шуевой, Хананеянки. И был Ир, первенец Иудин, не благоугоден в очах Господа, и Он умертвил его.

2:4

Fамaрь же невёстка є3гw2 роди2 є3мY фарeса и3 зaру. Всёхъ сынHвъ їyдиныхъ пsть.

Fамарь же невестка его роди ему фареса и зару. Всех сынов иудиных пять.

И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро.

2:5

Сhнове же фарeсwвы: є3срHмъ и3 їемуи1лъ.

Сынове же фаресовы: есром и иемуил.

Сыновья Фареса: Есром и Хамул.

2:6

Сhнове же з†рины: замврjй и3 їfaмъ, и3 є3муaнъ и3 калхaдъ и3 даралeй: всёхъ пsть.

Сынове же зарины: замврий и ифам, и емуан и калхад и даралей: всех пять.

Сыновья Зары: Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара; всех их пятеро.

2:7

Сhнове же харм‡ины ґхaръ, и4же смути2 ї}лz, и4же сложи1сz на проклsтіе.

Сынове же хармиины ахар, иже смути израиля, иже сложися на проклятие.

Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие.

2:8

И# сhнове їf†мли ґзарjа.

И сынове ифамли азариа.

Сын Ефана: Азария.

2:9

Сhнове же є3срHмwвы, и5же роди1шасz є3мY: їерамеи1лъ и3 ґрaмъ и3 халовJ.

Сынове же есромовы, иже родишася ему: иерамеил и арам и халови.

Сыновья Есрома, которые родились у него: Иерахмеил, Арам и Хелувай.

2:10

Ґрaмъ же роди2 ґмінадaва, ґмінадaвъ же роди2 наассHна, кнsзz д0му їyдину,

Арам же роди аминадава, аминадав же роди наассона, князя дому иудину,

Арам же родил Аминадава; Аминадав родил Наассона, князя сынов Иудиных;

2:11

наассHнъ же роди2 салмHна, и3 салмHнъ роди2 во0за,

наассон же роди салмона, и салмон роди вооза,

Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза;

2:12

и3 во0зъ роди2 њви1да, и3 њви1дъ роди2 їессeа.

и вооз роди овида, и овид роди иессеа.

Вооз родил Овида, Овид родил Иессея;

2:13

Їессeй же роди2 пeрвенца своего2 є3ліaва, и3 вторaго ґмінадaва, и3 трeтіzго самeа,

Иессей же роди первенца своего елиава, и втораго аминадава, и третияго самеа,

Иессей родил первенца своего Елиава, второго - Аминадава, третьего - Самму,

2:14

и3 четвeртаго наfанаи1ла, и3 пsтаго реи1ла,

и четвертаго нафанаила, и пятаго реила,

четвертого - Нафанаила, пятого - Раддая,

2:15

и3 шестaго ґсaка, и3 седмaго давjда.

и шестаго асака, и седмаго давида.

шестого - Оцема, седьмого - Давида.

2:16

И# сестры6 и4хъ бhша: саруjа и3 ґвігeа. Сhнове же сару‡ны: ґвeсса и3 їwaвъ и3 ґсаи1лъ, тріE сjи.

И сестры их быша: саруиа и авигеа. Сынове же саруины: авесса и иоав и асаил, трие сии.

Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авесса, Иоав и Азаил, трое.

2:17

Ґвігeа же роди2 ґмeссу, є3гHже nтeцъ бhсть їоf0ръ їсмaилтzнинъ.

Авигеа же роди амессу, егоже отец бысть иофор исмаилтянин.

Авигея родила Амессу; отец же Амессы - Иефер, Измаильтянин.

2:18

И# халeвъ сhнъ є3срHмwвъ поS женY ґзyву и3 їеріHfу. И# сjи сhнове є3S: їасaръ и3 сувaвъ и3 ґрдHнъ.

И халев сын есромов поя жену азуву и иериофу. И сии сынове ея: иасар и сував и ардон.

Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жены [своей], и от Иериофы, и вот сыновья его: Иешер, Шовав и Ардон.

2:19

И# ќмре ґзyва, и3 взS себЁ халeвъ женY є3фрafу, ћже роди2 є3мY w4ра,

И умре азува, и взя себе халев жену ефрафу, яже роди ему ора,

И умерла Азува; и взял себе Халев Ефрафу, и она родила ему Хура.

2:20

w4ръ же роди2 ўрjю, и3 ўрjа роди2 веселеи1ла.

ор же роди урию, и уриа роди веселеила.

Хур родил Урия, Урий родил Веселиила.

2:21

По сeмъ же вни1де є3срHмъ ко дщeри махjра nтцA галаaдова, и3 сeй поS ю5, сhй въ лётэхъ шести1десzти пzти1хъ: и3 роди2 є3мY сегyва.

По сем же вниде есром ко дщери махира отца галаадова, и сей поя ю, сый в летех шестидесяти пятих: и роди ему сегува.

После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи шестидесяти лет, и она родила ему Сегува.

2:22

Сегyвъ роди2 їаjра, и3 бёша є3мY двaдесzть три2 грaды въ земли2 галаaдстэй.

Сегув роди иаира, и беша ему двадесять три грады в земли галаадстей.

Сегув родил Иаира, и было у него двадцать три города в земле Галаадской.

2:23

Взs же гедсyръ и3 ґрaмъ вє1си їаjрwвы, канafъ и3 сeла є3гw2, шестьдесsтъ градHвъ. Вси2 тjи сhнове махjра nтцA галаaдова.

Взя же гедсур и арам веси иаировы, канаф и села его, шестьдесят градов. Вси тии сынове махира отца галаадова.

Но Гессуряне и Сирияне взяли у них селения Иаира, Кенаф и зависящие от него города, - шестьдесят городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова.

2:24

И# по ўмeртвіи є3срHма вни1де халeвъ во є3фрafу, женa же є3срHмлz ґвіA, и3 роди2 є3мY ґсдHма nтцA fекHева.

И по умертвии есрома вниде халев во ефрафу, жена же есромля авиа, и роди ему асдома отца фекоева.

По смерти Есрома в Халев-Ефрафе, жена Есромова, Авия, родила ему Ашхура, отца Фекои.

2:25

И# бёша сhнове їерамеи1ла пeрвенца є3срHмлz: рaмъ пeрвенецъ и3 ваанA, и3 ґрaмъ и3 ґс0мъ брaтъ є3гw2.

И беша сынове иерамеила первенца есромля: рам первенец и ваана, и арам и асом брат его.

Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были: первенец Рам, [за] [ним] Вуна, Орен, Оцем и Ахия.

2:26

И# бЁ женA и4на їерамеи1лу, и4менемъ ґтaра, ћже бhсть мaти ўнaмлz.

И бе жена ина иерамеилу, именем атара, яже бысть мати унамля.

Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара; она мать Онама.

2:27

И# бhша сhнове рaма пeрвенца їерамеи1лz: маaсъ и3 їамjнъ и3 ґк0ръ.

И быша сынове рама первенца иерамеиля: маас и иамин и акор.

Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были: Маац, Иамин и Екер.

2:28

И# бhша сhнове ўн†мли саммаA и3 є3ддaй. Сhнове же самм†ины надaвъ и3 ґвісyръ.

И быша сынове унамли саммаа и еддай. Сынове же саммаины надав и ависур.

Сыновья Онама были: Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая: Надав и Авишур.

2:29

И# и4мz женЁ ґвісyрове ґвігeа: и3 роди2 є3мY џзва и3 моддjа.

И имя жене ависурове авигеа: и роди ему озва и моддиа.

Имя жене Авишуровой Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида.

2:30

Сhнове же над†вли салaдъ и3 ґпфаjнъ: и3 ќмре салaдъ не и3мhй ч†дъ.

Сынове же надавли салад и апфаин: и умре салад не имый чад.

Сыновья Надава: Селед и Афаим. И умер Селед бездетным.

2:31

И# сhнове ґпфа‡ни їесjй: и3 сhнъ їесjевъ сwсaнъ: и3 сhнове сwс†ни дадaй.

И сынове апфаини иесий: и сын иесиев сосан: и сынове сосани дадай.

Сын Афаима: Иший. Сын Ишия: Шешан. Сын Шешана: Ахлай.

2:32

Сhнове же дадaини: ґхісамA и3 їеfeръ и3 їwнаfaнъ: и3 ќмре їеfeръ не и3мhй ч†дъ.

Сынове же дадаини: ахисама и иефер и ионафан: и умре иефер не имый чад.

Сыновья Иады, брата Шаммаева: Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным.

2:33

Сhнове же їwнаf†ни фалefъ и3 зазA. Тjи бhша сhнове їерамеи6ли.

Сынове же ионафани фалеф и заза. Тии быша сынове иерамеили.

Сыновья Ионафана: Пелеф и Заза. Это сыновья Иерахмеила.

2:34

Сwсaнъ же не и3мЁ сынHвъ, но т0чію дщє1ри, и3 и3мsше сwсaнъ рабA є3гЂптzнина, и4менемъ їераA:

Сосан же не име сынов, но точию дщери, и имяше сосан раба египтянина, именем иераа:

У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана [был] раб, Египтянин, имя его Иарха;

2:35

и3 дадE сwсaнъ дщeрь свою2 їерaю рабY своемY въ женY, и3 роди2 є3мY є3ffeа,

и даде сосан дщерь свою иераю рабу своему в жену, и роди ему еффеа,

Шешан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жену: и она родила ему Аттая.

2:36

є3ffeй же роди2 наfaна, и3 наfaнъ роди2 завeда,

еффей же роди нафана, и нафан роди заведа,

Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада;

2:37

завeдъ же роди2 nфлaда, nфлaдъ же роди2 їwви1да,

завед же роди офлада, офлад же роди иовида,

Завад родил Ефлала, Ефлал родил Овида;

2:38

їwви1дъ же роди2 їиyа, їиyй роди2 ґзарjю,

иовид же роди ииуа, ииуй роди азарию,

Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию;

2:39

ґзарjа же роди2 хелли1са, и3 хелли1съ роди2 є3леaса,

азариа же роди хеллиса, и хеллис роди елеаса,

Азария родил Хелеца, Хелец родил Елеасу;

2:40

є3леaсъ же роди2 сосомaіа, и3 сосомaй роди2 саллyма,

елеас же роди сосомаиа, и сосомай роди саллума,

Елеаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума;

2:41

саллyмъ же роди2 їек0мію, и3 їек0міа роди2 є3лісaма.

саллум же роди иекомию, и иекомиа роди елисама.

Саллум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму.

2:42

Сhнове же халeва брaта їерамеи1лz, марісA пeрвенецъ є3гw2: т0й nтeцъ зjфовъ: и3 сhнове марісы2 nтцA хеврHнова.

Сынове же халева брата иерамеиля, мариса первенец его: той отец зифов: и сынове марисы отца хевронова.

Сыновья Халева, брата Иерахмеилова: Меша, первенец его, - он отец Зифа; и сыновья Мареши, отца Хеврона.

2:43

И# сhнове хеврw6ни: корeй и3 fафyй, и3 рек0мъ и3 самаA.

И сынове хеврони: корей и фафуй, и реком и самаа.

Сыновья Хеврона: Корей и Таппуах, и Рекем и Шема.

2:44

Самаa же роди2 раeма, nтцA їеркаaнова, їеркаaнъ же роди2 саммaа.

Самаа же роди раема, отца иеркаанова, иеркаан же роди саммаа.

Шема родил Рахама, отца Иоркеамова, а Рекем родил Шаммая.

2:45

Сhнъ же саммaинъ маHнъ, и3 маHнъ nтeцъ веfсyровъ.

Сын же саммаин маон, и маон отец вефсуров.

Сын Шаммая Маон, а Маон - отец Беф-Цура.

2:46

Гeфа же подл0жница халeвова роди2 ґрaна и3 мосaа и3 газeра: ґрaнъ же роди2 гази1за.

Гефа же подложница халевова роди арана и мосаа и газера: аран же роди газиза.

И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза.

2:47

Сhнове же ґддаjни: регмA и3 їwаfaмъ, и3 гирсHмъ и3 фалeтъ, и3 гeфа и3 сегaвъ.

Сынове же аддаини: регма и иоафам, и гирсом и фалет, и гефа и сегав.

Сыновья Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф.

2:48

И# подл0жница халeвова мwхA роди2 севeра и3 fархaна.

И подложница халевова моха роди севера и фархана.

Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фирхану;

2:49

Роди1 же сагaфъ nтцA мадминaева, и3 саyла nтцA мадeвина, и3 nтцA ґговдaева, и3 дщи2 халeвова ґсхA.

Роди же сагаф отца мадминаева, и саула отца мадевина, и отца аговдаева, и дщи халевова асха.

она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева - Ахса.

2:50

Сjи бsху сhнове халeвwвы, сhнове w4ра пeрвенца є3фрafова: сwвaлъ, nтeцъ каріаfіарjмовъ,

Сии бяху сынове халевовы, сынове ора первенца ефрафова: совал, отец кариафиаримов,

Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы; Шовал, отец Кириаф-Иарима;

2:51

и3 соломHнъ nтeцъ виfлеeмовъ, и3 ґрjмъ nтeцъ веfгедHровъ.

и соломон отец вифлеемов, и арим отец вефгедоров.

Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец Бефгадера.

2:52

Бhша же сhнове сwвaлу nтцY каріаfіарjмлю: ґраA и3 є3сjй, и3 ґмманjfъ

Быша же сынове совалу отцу кариафиаримлю: араа и есий, и амманиф

У Шовала, отца Кириаф-Иарима, были сыновья: Гарое, Хаци, Галменюхот.

2:53

и3 ўмасфaе, и3 каріаfіарjмъ и3 міфіfjмъ, и3 и3самаfjмъ и3 и3самареjмъ: t тёхъ и3зыд0ша сараfeє и3 є3сfаголeє.

и умасфае, и кариафиарим и мифифим, и исамафим и исамареим: от тех изыдоша сарафее и есфаголее.

Племена Кириаф-Иарима: Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештаоляне.

2:54

Сhнове же соломw6ни: виfлеeмъ и3 нетwфaтъ и3 ґтарHfъ, д0му їwaвлz, и3 полови1на манаfjєвъ и3сараJ,

Сынове же соломони: вифлеем и нетофат и атароф, дому иоавля, и половина манафиев исараи,

Сыновья Салмы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоавова и половина Менухотян - Цоряне,

2:55

nтeчєства пи1сарей њбитaющихъ во їавjсэ, fаргаfіи1мъ и3 самаfіи1мъ и3 сwхаfjмъ: сjи сyть кінeє, и5же пріид0ша t є3мafа, nтцA д0му рихaвлz.

отечества писарей обитающих во иависе, фаргафиим и самафиим и сохафим: сии суть кинее, иже приидоша от емафа, отца дому рихавля.

и племена Соферийцев, живших в Иабеце, Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это Кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.

3

3:1

Сjи же бhша сhнове давjдwвы, и5же роди1шасz є3мY въ хеврHнэ: перворождeнный ґмнHнъ t ґхінаaмы їезраилjтіды: вторhй далуjа t ґвігeи карми1лскіz:

Сии же быша сынове давидовы, иже родишася ему в хевроне: перворожденный амнон от ахинаамы иезраилитиды: вторый далуиа от авигеи кармилския:

Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон, от Ахиноамы Изреелитянки; второй - Далуия, от Авигеи Кармилитянки;

3:2

трeтій ґвессалHмъ сhнъ маaхи, дщeре fоломjа царS гесyрска: четвeртый ґдHніа сhнъ ґггjfинъ:

третий авессалом сын маахи, дщере фоломиа царя гесурска: четвертый адониа сын аггифин:

третий - Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского; четвертый - Адония, сын Аггифы;

3:3

пsтый сафатjа t ґвітaлы: шестhй їеfраaмъ t ґглaи жены2 є3гw2:

пятый сафатиа от авиталы: шестый иефраам от аглаи жены его:

пятый - Сафатия, от Авиталы; шестой - Ифреам, от Аглаи, жены его, -

3:4

шeсть роди1шасz є3мY въ хеврHнэ, и3дёже цaрствова сeдмь лётъ и3 шeсть мцcъ: и3 три1десzть три2 лBта цaрствова во їеrли1мэ.

шесть родишася ему в хевроне, идеже царствова седмь лет и шесть месяц: и тридесять три лета царствова во Иерусалиме.

шесть родившихся у него в Хевроне; царствовал же он там семь лет и шесть месяцев; а тридцать три года царствовал в Иерусалиме.

3:5

И# сjи роди1шасz є3мY во їеrли1мэ: самаA и3 сwвaвъ, и3 наfaнъ и3 соломHнъ, четhри t вирсавjи дщeре ґміи1ловы:

И сии родишася ему во Иерусалиме: самаа и совав, и нафан и соломон, четыри от вирсавии дщере амииловы:

А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, четверо от Вирсавии, дочери Аммииловой;

3:6

и3 є3вaръ и3 є3лісамA, и3 є3ліфалeтъ

и евар и елисама, и елифалет

Ивхар, Елишама, Елифелет,

3:7

и3 наги1съ, и3 нафeкъ и3 їафіE,

и нагис, и нафек и иафие,

Ногаг, Нефег, Иафиа,

3:8

и3 є3лісамA и3 є3ліадaкъ и3 є3ліфалeтъ, дeвzть.

и елисама и елиадак и елифалет, девять.

Елишама, Елиада и Елифелет - девятеро.

3:9

Вси2 сhнове давjдwва кромЁ сынHвъ подл0жничихъ и3 fамaры сєстры2 и4хъ.

Вси сынове давидова кроме сынов подложничих и фамары сестры их.

[Вот] все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их Фамарь.

3:10

Сhнове же соломHни: ровоaмъ, ґвjа сhнъ є3гw2, ѓса сhнъ є3гw2, їwсафaтъ сhнъ є3гw2,

Сынове же соломони: ровоам, авиа сын его, аса сын его, иосафат сын его,

Сын Соломона Ровоам; его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат,

3:11

їwрaмъ сhнъ є3гw2, nхозjа сhнъ є3гw2, їwaсъ сhнъ є3гw2,

иорам сын его, охозиа сын его, иоас сын его,

его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас,

3:12

ґмасjа сhнъ є3гw2, nзjа сhнъ є3гw2, їwаfaмъ сhнъ є3гw2,

амасиа сын его, озиа сын его, иоафам сын его,

его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам,

3:13

ґхaзъ сhнъ є3гw2, є3зекjа сhнъ є3гw2, манассjа сhнъ є3гw2,

ахаз сын его, езекиа сын его, манассиа сын его,

его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия,

3:14

ґмHнъ сhнъ є3гw2, їwсjа сhнъ є3гw2.

амон сын его, иосиа сын его.

его сын Амон, его сын Иосия.

3:15

Сhнове же їwс‡ины: пeрвенецъ їwахaзъ, вторhй їwакjмъ, трeтій седекjа, четвeртый селлyмъ.

Сынове же иосиины: первенец иоахаз, вторый иоаким, третий седекиа, четвертый селлум.

Сыновья Иосии: первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селлум.

3:16

Сhнове же їwакjмwвы: їехонjа сhнъ є3гw2, седекjа сhнъ є3гw2.

Сынове же иоакимовы: иехониа сын его, седекиа сын его.

Сыновья Иоакима: Иехония, сын его; Седекия, сын его.

3:17

Сhнове же їехон‡ины: ґсjръ, салаfіи1ль сhнъ є3гw2,

Сынове же иехониины: асир, салафииль сын его,

Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его;

3:18

мелхірaмъ, фадаjа и3 ґнесaръ, и3 їезекjа и3 њсамHнъ и3 савадjа.

мелхирам, фадаиа и анесар, и иезекиа и осамон и савадиа.

Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия.

3:19

Сhнове же салаfіи1лєвы: зоровaвель и3 семeй. Сhнове же зоровaвелєвы: мосоллaмъ и3 ґнанjа, и3 саліми1нъ сестрA и4хъ,

Сынове же салафиилевы: зоровавель и семей. Сынове же зоровавелевы: мосоллам и ананиа, и салимин сестра их,

И сыновья Федаии: Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля: Мешуллам и Ханания, и Шеломиф, сестра их,

3:20

и3 ґсувeа и3 neлъ, и3 варахjа и3 ґсадjа и3 ґсовeдъ, пsть.

и асувеа и оел, и варахиа и асадиа и асовед, пять.

и еще пять: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед.

3:21

Сhнове же ґнан‡ины: фалтіaсъ, и3 їесjа сhнъ є3гw2, рафaлъ сhнъ є3гw2, nрнA сhнъ є3гw2, ґвдjа сhнъ є3гw2, сехенjа сhнъ є3гw2,

Сынове же ананиины: фалтиас, и иесиа сын его, рафал сын его, орна сын его, авдиа сын его, сехениа сын его,

И сыновья Ханании: Фелатия и Исаия; его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шехания.

3:22

и3 сhнъ сехенjинъ самeа. И# сhнове самє1ины: хаттyсъ и3 їwи1лъ, и3 веррjа и3 нwадjа и3 сaфъ, шeсть.

и сын сехениин самеа. И сынове самеины: хаттус и иоил, и верриа и ноадиа и саф, шесть.

Сын Шехании: Шемаия; сыновья Шемаии: Хаттуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат, шестеро.

3:23

И# сhнове нwад‡ины: є3ліонeй и3 є3зекjа и3 є3зрікaмъ, тріE.

И сынове ноадиины: елионей и езекиа и езрикам, трие.

Сыновья Неарии: Елиоенай, Езекия и Азрикам, трое.

3:24

Сhнове є3ліонeєвы: ўадjа и3 є3ліасевHнъ, и3 фадаjа и3 ґкаyмъ, и3 їwанaнъ и3 далeа и3 ґнaнъ, сeдмь..

Сынове елионеевы: уадиа и елиасевон, и фадаиа и акаум, и иоанан и далеа и анан, седмь..

Сыновья Елиоеная: Годавьягу, Елеашив, Фелаия, Аккув, Иоханан, Делаия и Анани, семеро.

4

4:1

Сhнове же ї{дины: фарeсъ, є3срHмъ и3 хармjй, и3 w4ръ и3 сувaлъ,

Сынове же иудины: фарес, есром и хармий, и ор и сувал,

Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал.

4:2

и3 радA сhнъ сувaль. Сувaлъ же роди2 їefа, їefъ же роди2 ґхімeа и3 лаaда: сjи р0дове ґраf‡ины.

и рада сын суваль. Сувал же роди иефа, иеф же роди ахимеа и лаада: сии родове арафиины.

Реаия, сын Шовала, родил Иахафа; Иахаф родил Ахума и Лагада: от них племена Цорян.

4:3

И# сjи сhнове є3тaнwвы: їезраи1ль и3 їесмaнъ и3 їевдaнъ: и4мz же сестрЁ и4хъ є3сіадесфHнъ.

И сии сынове етановы: иезраиль и иесман и иевдан: имя же сестре их есиадесфон.

И сии сыновья Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, и сестра их, по имени Гацлелпони,

4:4

И# фануи1лъ nтeцъ гедHровъ, и3 є3зeръ nтeцъ њсaнь: сjи сhнове w4ра пeрвенца є3фрafа, nтцA веfлаeмлz.

И фануил отец гедоров, и езер отец осань: сии сынове ора первенца ефрафа, отца вефлаемля.

Пенуел, отец Гедора, и Езер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема.

4:5

Ґссyру же nтцY fекHеву бhстэ двЁ жєнЁ: халлA и3 маарA:

Ассуру же отцу фекоеву бысте две жене: халла и маара:

У Ахшура, отца Фекои, были две жены: Хела и Наара.

4:6

роди1 же є3мY маарA ґхaза и3 ґfeра, и3 fемaна и3 ґасfи1ра: вси2 сjи сhнове ма†рины.

роди же ему маара ахаза и афера, и фемана и аасфира: вси сии сынове маарины.

И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари; это сыновья Наары.

4:7

И# сhнове хелл†ни: серefъ и3 саaръ и3 є3сfанaмъ.

И сынове хеллани: сереф и саар и есфанам.

Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Ефнан.

4:8

Кwe же роди2 є3нHва и3 сwвивA и3 рождeніе брaта рихaва, сhна їарjмлz.

Кое же роди енова и совива и рождение брата рихава, сына иаримля.

Коц родил: Анува и Цовева и племена Ахархела, сына Гарумова.

4:9

Бhсть же їави1съ честнёйшій брaтіи своеS: и3 мaти є3гw2 наречE и4мz є3го2 въ болёзни.

Бысть же иавис честнейший братии своея: и мати его нарече имя его в болезни.

Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: я родила его с болезнью.

4:10

И# призвA їави1съ бGа ї}лева, глаг0лz: ѓще блгcвлsz блгcви1ши менE и3 распространи1ши предёлы мо‰, и3 бyдетъ рукA твоS со мн0ю, и3 сотвори1ши мS во ўразумёніе, є4же не смири1ти мS. И# дадE є3мY бGъ вс‰, є3ли6ка проси1хъ є4сть.

И призва иавис Бога израилева, глаголя: аще благословляя благословиши мене и распространиши пределы моя, и будет рука твоя со мною, и сотвориши мя во уразумение, еже не смирити мя. И даде ему Бог вся, елика просих есть.

И воззвал Иавис к Богу Израилеву [и] сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя [меня] от зла, чтобы я не горевал!.. И Бог ниспослал [ему], чего он просил.

4:11

Халeвъ же nтeцъ ґсхaнь роди2 махjра: сhй nтeцъ ґссаfHновъ.

Халев же отец асхань роди махира: сый отец ассафонов.

Хелув же, брат Шухи, родил Махира; он есть отец Ештона.

4:12

И# ґссаfHнъ роди2 саfрefу и3 фессjю, и3 faна nтцA грaда наaса, брaта селHма кенезjина и3 ґхaзова: сjи мyжіе рих†вли.

И ассафон роди сафрефу и фессию, и фана отца града нааса, брата селома кенезиина и ахазова: сии мужие рихавли.

Ештон родил Беф-Рафу, Пасеаха и Техинну, отца города Нааса; это жители Рехи.

4:13

Сhнове же кенез‡ины: гоfоніи1лъ и3 сараjа. Сhнове же гоfоніи1лєвы ґfafъ.

Сынове же кенезиины: гофониил и сараиа. Сынове же гофониилевы афаф.

Сыновья Кеназа: Гофониил и Сераия. Сын Гофониила: Хафаф.

4:14

Манаfaй же роди2 гофорA, и3 сараjа роди2 їwрaма, nтцA гисасаріи1млz, занE худ0жницы бhша.

Манафай же роди гофора, и сараиа роди иорама, отца гисасариимля, зане художницы быша.

Меонофай родил Офру, а Сераия родил Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники.

4:15

Сhнове же халeва сhна їефоннjина и4ръ, и3лA и3 наaмъ. Сhнове же и3лы2 кенeзъ.

Сынове же халева сына иефонниина ир, ила и наам. Сынове же илы кенез.

Сыновья Халева, сына Иефонниина: Ир, Ила и Наам. Сын Илы: Кеназ.

4:16

Сhнове же ґмели6мли: зjфъ и3 зeфа, и3 fирjа и3 є3сери1лъ.

Сынове же амелимли: зиф и зефа, и фириа и есерил.

Сыновья Иегаллелела: Зиф, Зифа, Фирия и Асареел.

4:17

Сhнове же є3vри6ны: їеfeръ, мwрaдъ, и3 ґфeръ и3 їамHнъ: и3 роди2 їеfeръ марHна, и3 семeю, и3 їесвY nтцA гедHрова и3 nтцA є3сfамHнz.

Сынове же еврины: иефер, морад, и афер и иамон: и роди иефер марона, и семею, и иесву отца гедорова и отца есфамоня.

Сыновья Езры: Иефер, Меред, Ефер и Иалон; Иефер же родил Мерома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешфемои.

4:18

Женa же є3гw2 сіS ґдjа роди2 є3мY їaреда nтцA гедHрz, и3 ґвeра nтцA сwхHнz, и3 є3хфіи1лz, nтцA занHнz. Сjи же сhнове веffjи дщeре фараHновы, ю4же поsтъ мwри1лъ.

Жена же его сия адиа роди ему иареда отца гедоря, и авера отца сохоня, и ехфииля, отца заноня. Сии же сынове веффии дщере фараоновы, юже поят морил.

И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Сохо, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред.

4:19

И# сhнове жены2 їдумeаныни, сестры2 ханeма и3 далjа nтцA кеjла, и3 сmмеHнъ nтeцъ їwмaмовъ. И# сhнове наи1мwвы nтцA кеjлова: гармjй и3 є3сfемwнjй и5же и3з8 махafы.

И сынове жены идумеаныни, сестры ханема и далиа отца кеила, и симеон отец иомамов. И сынове наимовы отца кеилова: гармий и есфемоний иже из махафы.

Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Кеилы: Гарми и Ешфемоа - Маахатянин.

4:20

Сhнове же сmмеw6ни: ґмнHнъ и3 рамнHнъ сhнъ ґнaнь и3 fимнHнъ. И# сhнове є3си2: зwхafъ, и3 сhнове зwхafwвы.

Сынове же симеони: амнон и рамнон сын анань и фимнон. И сынове еси: зохаф, и сынове зохафовы.

Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия: Зохеф и Бензохеф.

4:21

Сhнове силHма, сhна їyдина: и4ръ nтeцъ лихaвль, и3 лаaда nтeцъ марисaнь: и3 плeмz д0му дёлателей вmссHна въ домY є3совы2,

Сынове силома, сына иудина: ир отец лихавль, и лаада отец марисань: и племя дому делателей виссона в дому есовы,

Сыновья Силома, сына Иудина: Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейства выделывавших виссон, из дома Ашбеи,

4:22

и3 їwакjмъ, и3 мyжіе хwзивA и3 їwaсъ и3 сарaфъ, и5же всели1шасz въ мwaвэ: и3 возврати2 и5хъ ґведи1ръ въ маfукіи1мъ.

и иоаким, и мужие хозива и иоас и сараф, иже вселишася в моаве: и возврати их аведир в мафукиим.

и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем; но это события древние.

4:23

Сjи скудeльницы њбитaющіи во ґтаjмэ и3 гади1рэ съ царeмъ, и3 въ цaрствэ є3гw2 ўкрэпи1шасz и3 всели1шасz тaмw.

Сии скудельницы обитающии во атаиме и гадире с царем, и в царстве его укрепишася и вселишася тамо.

Они [были] горшечники, и жили при садах и в огородах; у царя для работ его жили они там.

4:24

Сhнове сmмеw6ни: намуи1лъ и3 їамjнъ и3 їарjвъ, сaре, саyлъ.

Сынове симеони: намуил и иамин и иарив, саре, саул.

Сыновья Симеона: Немуил, Иамин, Иарив, Зерах и Саул.

4:25

Салeмъ сhнъ є3гw2, масaнъ сhнъ є3гw2, масмA сhнъ є3гw2,

Салем сын его, масан сын его, масма сын его,

Шаллум сын его; его сын Мивсам; его сын Мишма.

4:26

ґмуи1лъ сhнъ є3гw2, савyдъ сhнъ є3гw2, закхyръ сhнъ є3гw2, семeй сhнъ є3гw2.

амуил сын его, савуд сын его, закхур сын его, семей сын его.

Сыновья Мишмы: Хаммуил, сын его; его сын Закур; его сын Шимей.

4:27

Сhнове же семє1ины шестьнaдесzть и3 дщeрей шeсть. Брaтіzмъ же и4хъ не бhша сhнове мн0зи, и3 вс‰ племенA и4хъ не ўмн0жишасz ћкоже сhнове ї{дины,

Сынове же семеины шестьнадесять и дщерей шесть. Братиям же их не быша сынове мнози, и вся племена их не умножишася якоже сынове иудины,

У Шимея [было] шестнадцать сыновей и шесть дочерей; у братьев же его сыновей [было] немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды.

4:28

и3 њбитaху въ вирсавeи и3 савaдэ, и3 монaдэ и3 во є3серсуaлэ,

и обитаху в вирсавеи и саваде, и монаде и во есерсуале,

Они жили в Вирсавии, Моладе, Хацаршуале,

4:29

и3 въ валаaи и3 во ґсeмэ, и3 во fwлaдэ

и в валааи и во асеме, и во фоладе

в Билге, в Ецеме, в Фоладе,

4:30

и3 въ ваfуи1лэ, и3 въ є4рмэ и3 въ сікелaи,

и в вафуиле, и в ерме и в сикелаи,

в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге,

4:31

и3 во веfмарімHfэ и3 во и3місусеwсjнэ и3 въ домY варусеwрjмли: сjи грaды и4хъ дaже до царS давjда,

и во вефмаримофе и во имисусеосине и в дому варусеоримли: сии грады их даже до царя давида,

в Беф-Маркавофе, в Хацарсусиме, в Беф-Биреи и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова,

4:32

и3 сeла и4хъ: є3тaмъ и3 и4нъ, рамнHнъ и3 fоккaнъ и3 є3сaръ, градHвъ пsть.

и села их: етам и ин, рамнон и фоккан и есар, градов пять.

с селами их: Етам, Аин, Риммон, Фокен и Ашан, - пять городов.

4:33

И# вс‰ вє1си и4хъ w4крестъ градHвъ си1хъ, дaже до ваaла: сіE њбдержaніе и4хъ и3 раздэлeніе и4хъ.

И вся веси их окрест градов сих, даже до ваала: сие обдержание их и разделение их.

И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала; вот места жительства их и родословия их.

4:34

Мосwвaвъ же и3 їемол0хъ, и3 їwсjа сhнъ ґмасjевъ,

Мосовав же и иемолох, и иосиа сын амасиев,

Мешовав, Иамлех и Иосия, сын Амассии,

4:35

и3 їwи1ль и3 їиyй сhнъ ґсавjевъ, сhнъ сарaевъ, сhнъ ґсіи1ль,

и иоиль и ииуй сын асавиев, сын сараев, сын асииль,

Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сераии, сына Асиилова,

4:36

и3 є3ліwнaй и3 їwкaва, и3 їасуjа и3 ґсeа, и3 їедіи1лъ и3 їсмaилъ и3 ванeа

и елионай и иокава, и иасуиа и асеа, и иедиил и исмаил и ванеа

Елиоенай, Иакова, Ишохаия, Асаия, Адиил, Ишимиил и Ванея,

4:37

и3 зузA сhнъ сафеjевъ, сhна ґлHнz, сhна їедіи1на, сhна семрjнz, сhна самеи1на.

и зуза сын сафеиев, сына алоня, сына иедиина, сына семриня, сына самеина.

и Зиза, сын Шифия, сын Аллона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шемаии.

4:38

Сjи произшeдшіи во и4менэхъ кнzзeй, въ р0дэхъ свои1хъ и3 въ д0мэхъ nтeчествъ свои1хъ ўмн0жишасz во мн0жество,

Сии произшедшии во именех князей, в родех своих и в домех отечеств своих умножишася во множество,

Сии поименованные [были] князьями племен своих, и дом отцов их разделился на многие отрасли.

4:39

и3 поид0ша да вни1дутъ въ герaры дaже до востHкъ дeбри взыскaти п†жити скотHмъ свои6мъ:

и поидоша да внидут в герары даже до восток дебри взыскати пажити скотом своим:

Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбища для стад своих;

4:40

и3 њбрэт0ша п†жити премнHги и3 бл†ги: и3 землS прострaнна пред8 ни1ми, и3 ми1ръ и3 пок0й, занE прeжде њбитaху t сынHвъ хaмовыхъ тaмw.

и обретоша пажити премноги и благи: и земля пространна пред ними, и мир и покой, зане прежде обитаху от сынов хамовых тамо.

и нашли пастбища тучные и хорошие и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там [только] немного Хамитян.

4:41

И# пріид0ша сjи напи1санніи и3мены2 во дни6 є3зекjи царS їyдина и3 поби1ша жи1телей и4хъ и3 њбитaніе, и5хже њбрэт0ша тY, и3 и3скорени1ша и5хъ дaже до днE сегw2: и3 всели1шасz вмёстw и4хъ, ћкw пaжить скотHмъ и4хъ бsше тaмw.

И приидоша сии написаннии имены во дни езекии царя иудина и побиша жителей их и обитание, ихже обретоша ту, и искорениша их даже до дне сего: и вселишася вместо их, яко пажить скотом их бяше тамо.

И пришли сии, по именам записанные, во дни Езекии, царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их.

4:42

T си1хъ же t сынHвъ сmмеHнихъ и3д0ша въ г0ру сиjръ мужeй пsть сHтъ, и3 фалтjа и3 нwадjа, и3 рафаjа и3 nзіи1лъ, сhнове їeсы, кн‰зи и4хъ:

От сих же от сынов симеоних идоша в гору сиир мужей пять сот, и фалтиа и ноадиа, и рафаиа и озиил, сынове иесы, князи их:

Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир пятьсот человек: Фелатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, [были] во главе их;

4:43

и3 поби1ша њстaнки њстaвшыzсz t ґмали1ка, и3 всели1шасz тaмw дaже до днE сегw2.

и побиша останки оставшыяся от амалика, и вселишася тамо даже до дне сего.

и побили уцелевший там остаток Амаликитян, и живут там до сего дня.

5

5:1

Сhнове же руви1ма пeрвенца ї}лева: ћкw т0й пeрвенецъ: и3 внегдA є3мY взhти на л0же nтцA своегw2, дадE благословeніе є3гw2 сhну своемY їHсифу, сhну ї}леву, и3 не бhсть (т0й) вмэнeнъ въ пeрвенство,

Сынове же рувима первенца израилева: яко той первенец: и внегда ему взыти на ложе отца своего, даде благословение его сыну своему иосифу, сыну израилеву, и не бысть (той) вменен в первенство,

Сыновья Рувима, первенца Израилева, - он первенец; но, когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем однакож, чтобы не писаться им первородными;

5:2

ћкw їyда си1ленъ крёпостію и3 въ брaтіи своeй, и3 въ вождA и3з8 негw2, и3 благословeніе їHсифу.

яко иуда силен крепостию и в братии своей, и в вожда из него, и благословение иосифу.

потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство [перенесено] на Иосифа.

5:3

Сhнове руви1ма пeрвенца ї}лева: є3нHхъ и3 фаллyсъ, ґсрHнъ и3 хармjй.

Сынове рувима первенца израилева: енох и фаллус, асрон и хармий.

Сыновья Рувима, первенца Израилева: Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми.

5:4

Сhнове їwи1лєвы: семeй и3 ванeа сhнъ є3гw2. Сhнове же г0га сhна семeина:

Сынове иоилевы: семей и ванеа сын его. Сынове же гога сына семеина:

Сыновья Иоиля: Шемая, сын его; его сын Гог, его сын Шимей,

5:5

сhнъ є3гw2 міхA, сhнъ є3гw2 рихA, сhнъ є3гw2 ваaлъ,

сын его миха, сын его риха, сын его ваал,

его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал,

5:6

векрA сhнъ є3гw2, є3г0же пресели2 fаглафалласaръ цaрь ґссирjи3скій: сeй бhсть кнsзь колёна руви1мова.

векра сын его, егоже пресели фаглафалласар царь ассирииский: сей бысть князь колена рувимова.

его сын Беера, которого отвел в плен Феглафелласар, царь Ассирийский. Он [был] князем Рувимлян.

5:7

И# брaтіz є3гw2 во nтeчествэ своeмъ, въ и3счислeніихъ свои1хъ, по родHмъ и4хъ, кнsзь їwи1ль и3 захaріа,

И братия его во отечестве своем, в исчислениих своих, по родом их, князь иоиль и захариа,

И братья его, по племенам их, по родословному списку их, были: главный Иеиель, потом Захария,

5:8

и3 валeкъ сhнъ ґзyзовъ, сhнъ сaммы, сhнъ їwи1левъ: т0й њбитA во ґрои1рэ и3 въ навaнэ и3 веелмаHнэ,

и валек сын азузов, сын саммы, сын иоилев: той обита во ароире и в наване и веелмаоне,

и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ароере до Нево и Ваал-Меона;

5:9

и3 проти1ву вост0ка њбитA дaже до вх0да пустhни, t рэки2 є3vфрaта, ћкw ск0тъ и4хъ мн0гъ въ земли2 галаaдстэй.

и противу востока обита даже до входа пустыни, от реки евфрата, яко скот их мног в земли галаадстей.

а к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской.

5:10

Во дни6 же саyла возвед0ша брaнь проти1ву ґгaрzнъ: и3 пад0ша въ рукaхъ и4хъ њбитaющіи въ жили1щахъ свои1хъ вси2 къ вост0ку галаaдску.

Во дни же саула возведоша брань противу агарян: и падоша в руках их обитающии в жилищах своих вси к востоку галаадску.

Во дни Саула они вели войну с Агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада.

5:11

Сhнове гaдwвы прsмw и4хъ њбитaша въ земли2 васaни до селхA:

Сынове гадовы прямо их обиташа в земли васани до селха:

Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи:

5:12

їwи1ль пeрвенецъ, и3 сафaмъ вторhй, и3 їанjнъ кни1жникъ васaнскій.

иоиль первенец, и сафам вторый, и ианин книжник васанский.

в Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иаанай и Шафат.

5:13

И# брaтіz и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ: міхаи1лъ и3 мосоллaмъ, и3 савeй и3 їHра, и3 їwхaнъ и3 їwвjа и3 њви1дъ, сeдмь.

И братия их, по домом отечеств их: михаил и мосоллам, и савей и иора, и иохан и иовиа и овид, седмь.

Братьев их с семействами их было семь: Михаил, Мешуллам, Шева, Иорай, Иаакан, Зия и Евер.

5:14

Сjи сhнове ґвіхаи1ла сhна рувjина, и3 ґдди2, сhна галаaдова, сhна міхаи1лова, сhна їессeина, сhна їедaина, сhна вyзова,

Сии сынове авихаила сына рувиина, и адди, сына галаадова, сына михаилова, сына иессеина, сына иедаина, сына вузова,

Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза.

5:15

брaта сhна ґвдіи1лова, сhна гунjина, кнsзь д0му nтeчествъ и4хъ.

брата сына авдиилова, сына гуниина, князь дому отечеств их.

Ахи, сын Авдиила, сына Гуниева, [был] главою своего рода.

5:16

Њбитaша въ галаaдэ, въ васaнэ и3 въ вeсехъ и4хъ и3 во всёхъ њкрeстныхъ сарHнскихъ, дaже до и3сх0да.

Обиташа в галааде, в васане и в весех их и во всех окрестных саронских, даже до исхода.

Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона, до исхода их.

5:17

Вси2 сjи сочтeни бhша во дни6 їwаfaма царS їyдина и3 во дни6 їеровоaма царS ї}лева.

Вси сии сочтени быша во дни иоафама царя иудина и во дни иеровоама царя израилева.

Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского.

5:18

Сhнове руви1мwвы и3 гaдwвы и3 полплeмене манассjина (би1ша) сhнове си1льни, мyжіе носsще щиты2 и3 мечы2 и3 напрzзaюще лyки и3 научeни брaни, четhредесzть и3 четhри тhсzщы и3 сeдмь сHтъ и3 шестьдесsтъ, и3сходsщіи на њполчeніе.

Сынове рувимовы и гадовы и полплемене манассиина (биша) сынове сильни, мужие носяще щиты и мечы и напрязающе луки и научени брани, четыредесять и четыри тысящы и седмь сот и шестьдесят, исходящии на ополчение.

У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят, выходящих на войну.

5:19

И# твори1ша брaнь со ґг†рzны и3 їтурє1аны, и3 нафісє1аны и3 надавє1аны,

И твориша брань со агаряны и итуреаны, и нафисеаны и надавеаны,

И воевали они с Агарянами, Иетуром, Нафишем и Надавом.

5:20

и3 ўкрэпи1шасz над8 ни1ми: и3 предaшасz въ рyцэ и4хъ ґгaрzне и3 вс‰ њбит†ніz и4хъ, занE къ бGу воззвaша во брaни, и3 ўслhша и5хъ, занE ўповaша на него2.

и укрепишася над ними: и предашася в руце их агаряне и вся обитания их, зане к Богу воззваша во брани, и услыша их, зане уповаша на него.

И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их Агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их, за то, что они уповали на Него.

5:21

И# плэни1ша їмBніz и4хъ, велблю1дwвъ пzтьдесsтъ тhсzщъ, и3 nвeцъ двёсти пzтьдесsтъ тhсzщъ, и3 nслHвъ двЁ тhсzщы, и3 дyшъ человёческихъ сто2 тhсzщъ:

И плениша имения их, велблюдов пятьдесят тысящ, и овец двести пятьдесят тысящ, и ослов две тысящы, и душ человеческих сто тысящ:

И взяли они стада их: верблюдов пятьдесят тысяч, из мелкого скота двести пятьдесят тысяч, ослов две тысячи, и сто тысяч душ людей,

5:22

рaненіи же мн0зи пад0ша, занE (бhсть) t бGа брaнь: и3 всели1шасz вмёстw и4хъ дaже до преселeніz.

ранении же мнози падоша, зане (бысть) от Бога брань: и вселишася вместо их даже до преселения.

потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие. И жили они на месте их до переселения.

5:23

И# полплeмене манассjина всели1шасz въ земли2 t васaна дaже до ваaла є3рмHнz и3 санjра и3 горы2 ґермHнски: и3 сjи въ лівaнэ ўмн0жишасz.

И полплемене манассиина вселишася в земли от васана даже до ваала ермоня и санира и горы аермонски: и сии в ливане умножишася.

Потомки полуколена Манассиина жили в той земле, от Васана до Ваал-Ермона и Сенира и до горы Ермона; и их было много.

5:24

И# сjи (бhша) кн‰зи д0му nтeчествъ и4хъ: гофeръ и3 їеси2, и3 є3ліи1лъ и3 їеремjа, и3 їwдyіа и3 їедіи1лъ, мyжіе си1льни въ крёпости, мyжіе и3мени1тіи, кн‰зи по домHмъ nтeчествъ свои1хъ.

И сии (быша) князи дому отечеств их: гофер и иеси, и елиил и иеремиа, и иодуиа и иедиил, мужие сильни в крепости, мужие именитии, князи по домом отечеств своих.

И вот главы поколений их: Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годавия и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих.

5:25

И# њстaвиша бGа nтє1цъ свои1хъ и3 соблуди1ша в8слёдъ богHвъ людjй земли2, и5хже потреби2 бGъ t лицA и4хъ:

И оставиша Бога отец своих и соблудиша вслед богов людий земли, ихже потреби Бог от лица их:

Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их,

5:26

и3 воздви1же бGъ ї}левъ дyхъ фyла царS ґссирjйска и3 дyхъ fаглафалласaра царS ґссирjйска, и3 пресели2 руви1ма и3 гaда и3 полплeмене манассjина, и3 введE и5хъ во ґллaнъ и3 їов0ръ, и3 во ґрaнъ и3 на рэкY гwзaнъ, дaже до днE сегw2.

и воздвиже Бог израилев дух фула царя ассирийска и дух фаглафалласара царя ассирийска, и пресели рувима и гада и полплемене манассиина, и введе их во аллан и иовор, и во аран и на реку гозан, даже до дне сего.

тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя Ассирийского, и дух Феглафелласара, царя Ассирийского, и он выселил Рувимлян и Гадитян и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Гозан, - [где они] до сего дня.

6

6:1

Сhнове леvjи: герсHнъ, каafъ и3 мерaрі.

Сынове левии: герсон, кааф и мерари.

Сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.

6:2

Сhнове же каafwвы: ґмрaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3 nзіи1лъ.

Сынове же каафовы: амрам и иссаар, хеврон и озиил.

Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.

6:3

Сhнове же ґмр†мли: ґарHнъ и3 мwmсeй и3 маріaмъ. Сhнове же ґарHнwвы: надaвъ и3 ґвіyдъ, є3леазaръ и3 їfамaръ.

Сынове же амрамли: аарон и моисей и мариам. Сынове же аароновы: надав и авиуд, елеазар и ифамар.

Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.

6:4

И# є3леазaръ роди2 фінеeса, и3 фінеeсъ роди2 ґвіyда,

И елеазар роди финееса, и финеес роди авиуда,

Елеазар родил Финееса, Финеес родил Авишуя;

6:5

и3 ґвіyдъ роди2 воккjа, и3 воккjй роди2 nзjю,

и авиуд роди воккиа, и воккий роди озию,

Авишуй родил Буккия, Буккий родил Озию;

6:6

nзjа же роди2 сарeа, и3 сарeй роди2 маріHfа,

озиа же роди сареа, и сарей роди мариофа,

Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа;

6:7

маріHfъ же роди2 ґмарjю, ґмарjа же роди2 ґхітHва,

мариоф же роди амарию, амариа же роди ахитова,

Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува;

6:8

ґхітHвъ же роди2 садHка, и3 садHкъ роди2 ґхімаaса,

ахитов же роди садока, и садок роди ахимааса,

Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса;

6:9

ґхімаaсъ же роди2 ґзaрію и3 ґзaріа роди2 їwанaна,

ахимаас же роди азарию и азариа роди иоанана,

Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанана;

6:10

їwанaнъ же роди2 ґзaрію, т0й є4сть ґзaріа, и4же свzщeнствова въ домY, є3г0же создA соломHнъ во їеrли1мэ.

иоанан же роди азарию, той есть азариа, иже священствова в дому, егоже созда соломон во Иерусалиме.

Иоанан родил Азарию, - это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме.

6:11

Роди1 же ґзaріа ґмарjю, и3 ґмарjа роди2 ґхітHва,

Роди же азариа амарию, и амариа роди ахитова,

И родил Азария Амарию, Амария родил Ахитува;

6:12

ґхітHвъ же роди2 садHка, и3 садHкъ роди2 селлyма,

ахитов же роди садока, и садок роди селлума,

Ахитув родил Садока, Садок родил Селлума;

6:13

и3 селлyмъ роди2 хелкjю, и3 хелкjа роди2 ґзaрію,

и селлум роди хелкию, и хелкиа роди азарию,

Селлум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию;

6:14

и3 ґзaріа роди2 сарeа, и3 сарeй роди2 їwседeка.

и азариа роди сареа, и сарей роди иоседека.

Азария родил Сераию, Сераия родил Иоседека.

6:15

Їwседeкъ же и3зhде, є3гдA пресели2 гDь їyду и3 їеrли1ма рук0ю навуходон0сора въ вавmлHнъ.

Иоседек же изыде, егда пресели Господь иуду и Иерусалима рукою навуходоносора в вавилон.

Иоседек пошел [в плен], когда Господь переселил Иудеев и Иерусалимлян рукою Навуходоносора.

6:16

Сhнове же леvjини: герсHнъ, каafъ и3 мерaрі.

Сынове же левиини: герсон, кааф и мерари.

Итак сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.

6:17

И# сі‰ и3менA сынHвъ герсHнихъ: ловенjй и3 семeй.

И сия имена сынов герсоних: ловений и семей.

Вот имена сыновей Гирсоновых: Ливни и Шимей.

6:18

Сhнове же каafwвы: ґмрaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3 nзіи1лъ.

Сынове же каафовы: амрам и иссаар, хеврон и озиил.

Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.

6:19

Сhнове же мер†ріны: моолJ и3 мусJ. И# сjи р0ди леvjини по nтeчествwмъ и4хъ.

Сынове же мерарины: мооли и муси. И сии роди левиини по отечеством их.

Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их.

6:20

ГерсHнови: ловенjй сhнъ є3гw2, їefъ сhнъ є3гw2, сeмна сhнъ є3гw2,

Герсонови: ловений сын его, иеф сын его, семна сын его,

У Гирсона: Ливни, сын его; Иахав, сын его; Зимма, сын его;

6:21

їHла сhнъ є3гw2, ѓддо сhнъ є3гw2, зaра сhнъ є3гw2, їеfрJ сhнъ є3гw2.

иола сын его, аддо сын его, зара сын его, иефри сын его.

Иоах, сын его; Иддо, сын его; Зерах, сын его; Иеафрай, сын его.

6:22

Сhнове каafwвы: и3ссаaръ сhнъ є3гw2, ґмінадaвъ сhнъ є3гw2, корeй сhнъ є3гw2, ґси1ръ сhнъ є3гw2,

Сынове каафовы: иссаар сын его, аминадав сын его, корей сын его, асир сын его,

Сыновья Каафа: Аминадав, сын его; Корей, сын его; Асир, сын его;

6:23

є3лкaна сhнъ є3гw2, ґвісaфъ сhнъ є3гw2, ґси1ръ сhнъ є3гw2,

елкана сын его, ависаф сын его, асир сын его,

Елкана, сын его; Евиасаф, сын его; Асир, сын его;

6:24

каafъ сhнъ є3гw2, ўріи1лъ сhнъ є3гw2, nзjа сhнъ є3гw2, саyлъ сhнъ є3гw2.

кааф сын его, уриил сын его, озиа сын его, саул сын его.

Тахаф, сын его; Уриил, сын его; Узия, сын его; Саул, сын его.

6:25

Сhнове же є3лкaнwвы: ґмасJ сhнъ є3гw2, ґміHfъ сhнъ є3гw2,

Сынове же елкановы: амаси сын его, амиоф сын его,

Сыновья Елканы: Амасай и Ахимоф.

6:26

є3лкaна сhнъ є3гw2, суфjй сhнъ є3гw2, и3 наafъ сhнъ є3гw2,

елкана сын его, суфий сын его, и нааф сын его,

Елкана, сын его; Цофай, сын его; Нахаф, сын его;

6:27

є3ліaвъ сhнъ є3гw2, їеремеи1лъ сhнъ є3гw2, є3лкaна сhнъ є3гw2, самуи1лъ сhнъ є3гw2.

елиав сын его, иеремеил сын его, елкана сын его, самуил сын его.

Елиаф, сын его; Иерохам, сын его, Елкана, сын его.

6:28

Сhнове же самуи6ли: пeрвенецъ є3гw2 їwи1ль и3 вторhй ґвjа.

Сынове же самуили: первенец его иоиль и вторый авиа.

Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия.

6:29

Сhнове же мер†ріны: моолJ сhнъ є3гw2, ловенjй си1мъ є3гw2, семeй сhнъ є3гw2, nзjа сhнъ є3гw2,

Сынове же мерарины: мооли сын его, ловений сим его, семей сын его, озиа сын его,

Сыновья Мерари: Махли; Ливни, сын его; Шимей, сын его; Уза, сын его;

6:30

саммаA сhнъ є3гw2, ґнaній сhнъ є3гw2, ґсаjа сhнъ є3гw2.

саммаа сын его, ананий сын его, асаиа сын его.

Шима, сын его; Хаггия, сын его; Асаия, сын его.

6:31

Сjи же сyть, и5хже постaви давjдъ над8 пэвцы6 въ домY гDни, є3гдA постaви ківHтъ:

Сии же суть, ихже постави давид над певцы в дому Господни, егда постави кивот:

Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем, со времени поставления в нем ковчега.

6:32

и3 бsху служaще пред8 ски1ніею д0му свидёніz въ пёніи, д0ндеже создA соломHнъ д0мъ гDень во їеrли1мэ, и3 стоsху по чи1ну своемY въ служeніи своeмъ.

и бяху служаще пред скиниею дому свидения в пении, дондеже созда соломон дом Господень во Иерусалиме, и стояху по чину своему в служении своем.

Они служили певцами пред скиниею собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему.

6:33

И# сjи предстоsщіи и3 сhнове и4хъ t сынHвъ каafовыхъ: є3мaнъ пэвeцъ сhнъ їwи1лz, сhна самуи1лева,

И сии предстоящии и сынове их от сынов каафовых: еман певец сын иоиля, сына самуилева,

Вот те, которые становились с сыновьями своими: из сыновей Каафовых - Еман певец, сын Иоиля, сын Самуила,

6:34

сhна є3лкaнова, сhна є3ремеи1лева, сhна є3ліaвлz, сhна наafова,

сына елканова, сына еремеилева, сына елиавля, сына наафова,

сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха,

6:35

сhна сyфова, сhна є3лканaева, сhна ґміHfова, сhна ґмaсова,

сына суфова, сына елканаева, сына амиофова, сына амасова,

сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая,

6:36

сhна є3лкaнова, сhна їwи1лева, сhна ґзарjева, сhна сафанjева,

сына елканова, сына иоилева, сына азариева, сына сафаниева,

сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании,

6:37

сhна маafова, сhна ґссeрова, сhна ґвіасaфова, сhна ґси1рова, сhна корeова,

сына маафова, сына ассерова, сына авиасафова, сына асирова, сына кореова,

сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея,

6:38

сhна ґмінадaвова, сhна їсаaрова, сhна каafова, сhна леvjина, сhна ї}лева:

сына аминадавова, сына исаарова, сына каафова, сына левиина, сына израилева:

сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля;

6:39

и3 брaтъ є3гw2 ґсaфъ, и4же стоsша њдеснyю є3гw2: ґсaфъ сhнъ варахjи, сhна самаaева,

и брат его асаф, иже стояша одесную его: асаф сын варахии, сына самааева,

и брат его Асаф, стоявший на правой стороне его, - Асаф, сын Берехии, сын Шимы,

6:40

сhна міхаи1лова, сhна масjлова, сhна мелхjева,

сына михаилова, сына масилова, сына мелхиева,

сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии,

6:41

сhна ґfанjева, сhна зарaева, сhна ґдаjева,

сына афаниева, сына зараева, сына адаиева,

сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии,

6:42

сhна и3faмова, сhна земми1на, сhна семеjева,

сына ифамова, сына земмина, сына семеиева,

сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия,

6:43

сhна їеefова, сhна герсHнова, сhна леvjина.

сына иеефова, сына герсонова, сына левиина.

сын Иахафа, сын Гирсона, сын Левия.

6:44

Сhнове же мер†ріны брaтіz и4хъ њшyюю: є3faмъ сhнъ хусjи, сhна ґвдjина, сhна малHхова,

Сынове же мерарины братия их ошуюю: ефам сын хусии, сына авдиина, сына малохова,

А из сыновей Мерари, братьев их, - на левой стороне: Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Маллуха,

6:45

сhна савjева, сhна ґмасjева, сhна хелкjева,

сына савиева, сына амасиева, сына хелкиева,

сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии,

6:46

сhна ґмасjева, сhна ванjина, сhна семи1рова,

сына амасиева, сына ваниина, сына семирова,

сын Амция, сын Вания, сын Шемера,

6:47

сhна моолjина, сhна мусjева, сhна мерaріна, сhна леvjина.

сына моолиина, сына мусиева, сына мерарина, сына левиина.

сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия.

6:48

Брaтіz же и4хъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ, леvjтzне даны2 во всsкое дёло служeніz ски1ніи д0му б9іz:

Братия же их по домом отечеств их, левитяне даны во всякое дело служения скинии дому Божия:

Братья их левиты определены на всякие службы при доме Божием;

6:49

и3 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 кадsху над8 nлтарeмъ всесожжeній и3 над8 nлтарeмъ fmміaма во всsкое дёло с™hхъ с™ы6мъ, и3 да м0лzтсz за ї}лz по всемY, є3ли6ка повелЁ мwmсeй рaбъ б9ій.

и аарон и сынове его кадяху над олтарем всесожжений и над олтарем фимиама во всякое дело святых святым, и да молятся за израиля по всему, елика повеле моисей раб Божий.

Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священнодействие во Святом Святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей.

6:50

Сjи же сhнове ґарw6ни: є3леазaръ сhнъ є3гw2, фінеeсъ сhнъ є3гw2, ґвіyдъ сhнъ є3гw2,

Сии же сынове аарони: елеазар сын его, финеес сын его, авиуд сын его,

Вот сыновья Аарона: Елеазар, сын его; Финеес, сын его; Авиуд, сын его;

6:51

вwкхjй сhнъ є3гw2, nзjй сhнъ є3гw2, сарeй сhнъ є3гw2,

вокхий сын его, озий сын его, сарей сын его,

Буккий, сын его; Уззий, сын его; Зерахия, сын его;

6:52

марі0fъ сhнъ є3гw2, ґмарjа сhнъ є3гw2, ґхітHвъ сhнъ є3гw2,

мариоф сын его, амариа сын его, ахитов сын его,

Мераиоф, сын его; Амария, сын его; Ахитув, сын его;

6:53

садHкъ сhнъ є3гw2, ґхімаaсъ сhнъ є3гw2.

садок сын его, ахимаас сын его.

Садок, сын его; Ахимаас, сын его.

6:54

И# сі‰ њбит†ніz и4хъ, по сeламъ и4хъ и3 въ предёлэхъ и4хъ, сынHмъ ґарw6нимъ плeмени каafову, тBмъ бо бhсть жрeбій:

И сия обитания их, по селам их и в пределех их, сыном аароним племени каафову, тем бо бысть жребий:

И вот жилища их по селениям их в пределах их: сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им,

6:55

и3 дaша и5мъ хеврHнъ въ земли2 їyдинэ и3 подгр†діz є3гw2 w4крестъ є3гw2:

и даша им хеврон в земли иудине и подградия его окрест его:

дали Хеврон, в земле Иудиной, и предместья его вокруг его;

6:56

и3 сeла грaда и3 вє1си є3гw2 дaша халeву сhну їефоннjину.

и села града и веси его даша халеву сыну иефонниину.

поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефонниину.

6:57

СынHмъ же ґарw6нимъ дaша грaды ўбёжищъ: хеврHнъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 л0вну и3 подгр†діz є3S, и3 ґл0мъ и3 њкрє1стнаz є3гw2,

Сыном же аароним даша грады убежищ: хеврон и подградия его, и ловну и подградия ея, и алом и окрестная его,

Сыновьям Аарона дали также города убежищ: Хеврон и Ливну с их предместьями, Иаттир и Ештемоа и предместья его,

6:58

и3 кел0мъ и3 њкрє1стнаz є3гw2, и3 давjръ и3 њкрє1стнаz є3гw2,

и келом и окрестная его, и давир и окрестная его,

и Хилен и предместья его, Давир и предместья его,

6:59

и3 ґсaнъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 веfсамЂсъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 веfсyръ и3 подгр†діz є3гw2:

и асан и подградия его, и вефсамис и подградия его, и вефсур и подградия его:

и Ашан и предместья его, Вефсамис и предместья его,

6:60

t колёна же веніамjнова гаваHнъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 є3лам0fъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 є3ламвeй и3 подгр†діz є3гw2, и3 ґнаfHfъ и3 подгр†діz є3гw2: всёхъ градHвъ и4хъ тринaдесzть, градHвъ по племенє1мъ и4хъ.

от колена же вениаминова гаваон и подградия его, и еламоф и подградия его, и еламвей и подградия его, и анафоф и подградия его: всех градов их тринадесять, градов по племенем их.

а от колена Вениаминова - Геву и предместья ее, и Аллемеф и предместья его, и Анафоф и предместья его: всех городов их в племенах их тринадцать городов.

6:61

И# сынHмъ каafwвымъ њстaвшымсz t плeмене р0да, t полуплeмене манассjина, дaша по жрeбію дeсzть градHвъ.

И сыном каафовым оставшымся от племене рода, от полуплемене манассиина, даша по жребию десять градов.

Остальным сыновьям Каафа, из семейств этого колена, [дано] по жребию десять городов из удела половины колена Манассиина.

6:62

И# сынHмъ герсw6нимъ по плeменємъ и4хъ t колёна їссахaрова и3 t колёна ґси1рова, и3 t колёна нефfалjмова и3 t колёна манассjина въ васaнэ, грaды тринaдесzть.

И сыном герсоним по племенем их от колена иссахарова и от колена асирова, и от колена неффалимова и от колена манассиина в васане, грады тринадесять.

Сыновьям Гирсона по племенам их, от колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от колена Манассиина в Васане, [дано] тринадцать городов.

6:63

И# сынHмъ мер†рінымъ по плeменємъ и4хъ t колёна руви1мова и3 t колёна гaдова и3 t колёна завулHнz дaша по жрeбію градHвъ дванaдесzть.

И сыном мерариным по племенем их от колена рувимова и от колена гадова и от колена завулоня даша по жребию градов дванадесять.

Сыновьям Мерари по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, [дано] по жребию двенадцать городов.

6:64

Дaша же сhнове ї}лєвы леvjтwмъ грaды и3 подгр†діz и4хъ.

Даша же сынове израилевы левитом грады и подградия их.

Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их.

6:65

Дaша же по жрeбію t колёна сынHвъ їyдиныхъ и3 t колёна сынHвъ сmмеHнихъ и3 t колёна сынHвъ веніамjнихъ грaды сі‰, и5хже назвaша и3мены2 (свои1ми).

Даша же по жребию от колена сынов иудиных и от колена сынов симеоних и от колена сынов вениаминих грады сия, ихже назваша имены (своими).

Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам.

6:66

И# t племeнъ сынHвъ каafовыхъ, и3 бhша грaды предёлwвъ и4хъ t колёна є3фрeмова:

И от племен сынов каафовых, и быша грады пределов их от колена ефремова:

Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова.

6:67

и3 дaша и5мъ грaды ўбёжищъ: сmхeмъ съ подгрaдіzми є3гw2 въ горЁ є3фрeмовэ и3 газeръ съ подгрaдіzми є3гw2,

и даша им грады убежищ: сихем с подградиями его в горе ефремове и газер с подградиями его,

И дали им города убежищ: Сихем и предместья его на горе Ефремовой, и Гезер и предместья его,

6:68

и3 є3кмаaнъ съ подгрaдіzми є3гw2, и3 веfwрHнъ и3 подгрaдіе є3гw2,

и екмаан с подградиями его, и вефорон и подградие его,

и Иокмеам и предместья его, и Беф-Орон и предместья его,

6:69

и3 є3лHнъ съ подгрaдіzми є3гw2, и3 геfремHнъ съ подгрaдіzми є3гw2:

и елон с подградиями его, и гефремон с подградиями его:

и Аиалон и предместья его, и Гаф-Риммон и предместья его;

6:70

и3 t полови1ны колёна манассjина ґнеи1ръ и3 подгр†діz є3гw2, и3 їевлаaмъ и3 подгр†днаz є3гw2, по плeмени сынHмъ каafwвымъ њстaвшымсz.

и от половины колена манассиина анеир и подградия его, и иевлаам и подградная его, по племени сыном каафовым оставшымся.

от половины колена Манассиина - Анер и предместья его, Билеам и предместья его. Это поколению остальных сыновей Каафовых.

6:71

СынHмъ герсw6нимъ t nтeчествъ полуплeмене манассjина гаvлHнъ t васaна и3 подгр†днаz є3гw2, и3 ґсирHfъ съ подгрaдными є3гw2:

Сыном герсоним от отечеств полуплемене манассиина гавлон от васана и подградная его, и асироф с подградными его:

Сыновьям Гирсона от племени полуколена Манассиина [дали] Голан в Васане и предместья его, и Аштароф и предместья его.

6:72

и3 t колёна їссахaрова кедeсъ съ подгрaдными є3гw2, и3 надaръ съ подгрaдными є3гw2,

и от колена иссахарова кедес с подградными его, и надар с подградными его,

От колена Иссахарова - Кедес и предместья его, Давраф и предместья его,

6:73

и3 рамHfъ и3 подгр†днаz є3гw2, и3 є3нaнъ съ подгрaдными є3гw2:

и рамоф и подградная его, и енан с подградными его:

и Рамоф и предместья его, и Анем и предместья его;

6:74

и3 t колёна ґси1рова масjю съ подгрaдными є3гw2, и3 рамHfъ и3 подгрaдіе є3гw2,

и от колена асирова масию с подградными его, и рамоф и подградие его,

от колена Асирова - Машал и предместья его, и Авдон и предместья его,

6:75

и3 ґкaкъ и3 подгрaдіе є3гw2, и3 роHвъ съ подгрaдными є3гw2:

и акак и подградие его, и роов с подградными его:

и Хукок и предместья его, и Рехов и предместья его;

6:76

и3 t колёна нефfалjмлz кaдисъ въ галілeи и3 подгр†днаz є3гw2, и3 хамHfъ съ подгрaдными є3гw2, и3 каріаfаjмъ и3 подгр†днаz є3гw2.

и от колена неффалимля кадис в галилеи и подградная его, и хамоф с подградными его, и кариафаим и подградная его.

от колена Неффалимова - Кедес в Галилее и предместья его, и Хаммон и предместья его, и Кириафаим и предместья его.

6:77

И# сынHмъ мер†рінымъ њстaвшымсz t колёна завулHнz реммHнъ и3 подгр†днаz є3гw2, и3 fавHръ съ подгрaдными є3гw2,

И сыном мерариным оставшымся от колена завулоня реммон и подградная его, и фавор с подградными его,

А прочим сыновьям Мерариным - от колена Завулонова Риммон и предместья его, Фавор и предместья его.

6:78

и3 за їoрдaномъ їеріхHнъ проти1ву вост0ка їoрдaнова: t колёна руви1мова вос0ръ въ пустhни съ подгрaдными є3гw2, и3 є4сса съ подгрaдными є3гw2,

и за иорданом иерихон противу востока иорданова: от колена рувимова восор в пустыни с подградными его, и есса с подградными его,

По ту сторону Иордана, против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова [дали] Восор в пустыне и предместья его, и Иаацу и предместья ее,

6:79

и3 кадимHfъ и3 подгр†днаz є3гw2, и3 моаpafъ съ подгрaдными є3гw2:

и кадимоф и подградная его, и моапсаф с подградными его:

и Кедемоф и предместья его, и Мефааф и предместья его;

6:80

и3 t колёна гaдова раммHfъ галаaдскій и3 подгр†днаz є3гw2, и3 наи1мъ съ подгрaдными є3гw2,

и от колена гадова раммоф галаадский и подградная его, и наим с подградными его,

от колена Гадова - Рамоф в Галааде и предместья его, и Маханаим и предместья его,

6:81

и3 є3севHнъ съ подгрaдными є3гw2, и3 їази1ръ съ подгрaдными є3гw2.

и есевон с подградными его, и иазир с подградными его.

и Есевон и предместья его, и Иазер и предместья его.

7

7:1

И# сjи сhнове їссахaрwвы: fwлA и3 фуA, и3 kсyвъ и3 сомврaмъ, четhре.

И сии сынове иссахаровы: фола и фуа, и ясув и сомврам, четыре.

Сыновья Иссахара: Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо.

7:2

Сhнове же fwлы2: nзjй и3 рафеA, и3 їеріи1лъ и3 ґми1нъ, и3 їафfaмъ и3 самуи1лъ, кн‰зи по домHмъ nтeчествъ и4хъ, и5же t колёна fwли1на, крёпцы си1лою по родHмъ и4хъ, и4хже число2 во дни6 давjдwвы двaдесzть и3 двЁ тhсzщы и3 шeсть сHтъ.

Сынове же фолы: озий и рафеа, и иериил и амин, и иаффам и самуил, князи по домом отечеств их, иже от колена фолина, крепцы силою по родом их, ихже число во дни давидовы двадесять и две тысящы и шесть сот.

Сыновья Фолы: Уззий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях; число их во дни Давида было двадцать две тысячи и шестьсот.

7:3

Сhнове же nз‡ины їезрjй, и3 сhнове їезр‡ины міхаи1лъ и3 ґвдjа, и3 їwи1ль и3 їесjа, пsть всёхъ кнzзeй.

Сынове же озиины иезрий, и сынове иезриины михаил и авдиа, и иоиль и иесиа, пять всех князей.

Сын Уззия: Израхия; а сыновья Израхии: Михаил, Овадиа, Иоиль и Ишшия, пятеро. Все они главные.

7:4

И# съ ни1ми по родHмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, препоsсани и3 си1льни ко њполчeнію на брaнь, три1десzть и3 шeсть тhсzщъ: мн0гw бо и3мёша жeнъ и3 сынHвъ.

И с ними по родом их, по домом отечеств их, препоясани и сильни ко ополчению на брань, тридесять и шесть тысящ: много бо имеша жен и сынов.

У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войска тридцать шесть тысяч; потому что у них было много жен и сыновей.

7:5

Брaтіz же и4хъ во всёхъ племенёхъ їссахaровыхъ крёпцы си1лою, џсмьдесzтъ и3 сeдмь тhсzщъ сочтeніе всёхъ и4хъ.

Братия же их во всех племенех иссахаровых крепцы силою, осмьдесят и седмь тысящ сочтение всех их.

Братьев же их, во всех поколениях Иссахаровых, людей воинственных, было восемьдесят семь тысяч, внесенных в родословные записи.

7:6

Сhнове же веніамjнwвы: валaй и3 ховHръ и3 їедіи1лъ, три2.

Сынове же вениаминовы: валай и ховор и иедиил, три.

У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил, трое.

7:7

Сhнове же вллaєвы: є3севHнъ и3 nзjа, и3 nзіи1лъ и3 їерімyfъ и3 ўрjа, пsть кнzзeй домHвъ nтeчествъ и4хъ, крёпцы си1лою, и3 число2 и4хъ двaдесzть и3 двЁ тhсzщы и3 три1десzть четhре.

Сынове же вллаевы: есевон и озиа, и озиил и иеримуф и уриа, пять князей домов отечеств их, крепцы силою, и число их двадесять и две тысящы и тридесять четыре.

Сыновья Белы: Ецбон, Уззий, Уззиил, Иеримоф и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их двадцать две тысячи тридцать четыре.

7:8

Сhнове же ховHрwвы: замірjа и3 їwaвъ, и3 є3ліeзеръ и3 є3ліaна, и3 ґмарjа и3 їерімyfъ и3 ґвjа и3 ґнаfHfъ и3 є3лмеfeмъ: вси2 сjи сhнове ховHрwвы.

Сынове же ховоровы: замириа и иоав, и елиезер и елиана, и амариа и иеримуф и авиа и анафоф и елмефем: вси сии сынове ховоровы.

Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремоф, Авия, Анафоф и Алемеф: все эти сыновья Бехера.

7:9

Сочтeніе же и4хъ по родHмъ и4хъ, кн‰зи домHвъ nтeчествъ и4хъ, крёпцы си1лою, двaдесzть тhсzщъ и3 двёсти.

Сочтение же их по родом их, князи домов отечеств их, крепцы силою, двадесять тысящ и двести.

В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных - двадцать тысяч и двести.

7:10

Сhнове же їедіи1лєвы валаaмъ, и3 сhнове валаaмwвы їеHсъ и3 веніамjнъ, и3 ґHfъ и3 ґханаaнъ, и3 зиfaнъ и3 fарсjсъ и3 ґсаи1ръ:

Сынове же иедиилевы валаам, и сынове валаамовы иеос и вениамин, и аоф и аханаан, и зифан и фарсис и асаир:

Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар.

7:11

вси2 сjи сhнове їедіи1лєвы, кн‰зи племeнъ крэпчaйшіи си1лою, седмьнaдесzть тhсzщъ и3 двёсти ко њполчeнію съ си1лою и3сходsщіи.

вси сии сынове иедиилевы, князи племен крепчайшии силою, седмьнадесять тысящ и двести ко ополчению с силою исходящии.

Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные; семнадцать тысяч и двести было выходящих на войну.

7:12

И# сафaнъ и3 и3фaнъ, сhнове їерімyfовы, є3сyдъ сhнъ є3гw2,

И сафан и ифан, сынове иеримуфовы, есуд сын его,

И Шупим и Хупим, сыновья Ира; Хушим, сын Ахера;

7:13

нефfалjмъ сhнъ є3гw2, и3 є3сіи1лъ и3 гwЂні, и3 їесeръ и3 селлjмъ, сhнове є3гw2, валаaмъ сhнъ є3гw2.

неффалим сын его, и есиил и гоини, и иесер и селлим, сынове его, валаам сын его.

сыновья Неффалима: Иахцеил, Гуни, Иецер и Шиллем, дети Валлы.

7:14

Сhнове манассjи: є3зріи1лъ, є3г0же роди2 нал0жница є3гw2 сЂра, роди1 же є3мY и3 махjра nтцA галаaдова.

Сынове манассии: езриил, егоже роди наложница его сира, роди же ему и махира отца галаадова.

Сыновья Манассии: Асриил, которого родила наложница его Арамеянка; она же родила Махира, отца Галаадова.

7:15

Махjръ же поsтъ женY nфjрови и3 сафjнови, и3 и4мz сестрЁ є3гw2 моwхA, и4мz же втор0му салпаaдъ. Роди1шажесz салпаaду дщє1ри.

Махир же поят жену офирови и сафинови, и имя сестре его мооха, имя же второму салпаад. Родишажеся салпааду дщери.

Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, - имя сестры их Мааха; имя второму Салпаад. У Салпаада были [только] дочери.

7:16

И# роди2 моwхA женA махjрова сhна и3 наречE и4мz є3гw2 фарeсъ: и3 и4мz брaту є3гw2 сороHръ: и3 сhнове є3гw2 ўлaмъ и3 ракaмъ.

И роди мооха жена махирова сына и нарече имя его фарес: и имя брату его сороор: и сынове его улам и ракам.

Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его: Улам и Рекем.

7:17

Сhнове же ўлaмwвы валаaмъ: сjи сhнове галаaда сhна махjрова сhна манассjева.

Сынове же уламовы валаам: сии сынове галаада сына махирова сына манассиева.

Сын Улама: Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассиина.

7:18

Сестрa же є3гw2 малехefъ роди2 їесyда и3 ґвіезeра и3 маaлу.

Сестра же его малехеф роди иесуда и авиезера и маалу.

Сестра его Молехеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу.

7:19

Бёху же сhнове семjра: ґjмъ и3 сmхeмъ, и3 докіи1мъ и3 є3ніaмъ.

Беху же сынове семира: аим и сихем, и докиим и ениам.

Сыновья Шемиды были: Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам.

7:20

Сhнове же є3фрє1мли fусалaмъ, и3 раaмъ сhнъ є3гw2, и3 fаaмъ сhнъ є3гw2, и3 є3лаaдъ сhнъ є3гw2, и3 fаA сhнъ є3гw2,

Сынове же ефремли фусалам, и раам сын его, и фаам сын его, и елаад сын его, и фаа сын его,

Сыновья Ефрема: Шутелах, и Беред, сын его, и Фахаф, сын его, и Елеада, сын его, и Фахаф, сын его,

7:21

и3 завaдъ сhнъ є3гw2, и3 сwfeла сhнъ є3гw2, и3 є3зeръ и3 є3злaда. Ўби1ша же и5хъ мyжіе гefстіи, и5же роди1шасz въ земли2 т0й: занE и3зыд0ша взsти скоты2 и4хъ.

и завад сын его, и софела сын его, и езер и езлада. Убиша же их мужие гефстии, иже родишася в земли той: зане изыдоша взяти скоты их.

и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и Езер и Елеад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их.

7:22

И# плaкасz є3фрeмъ nтeцъ и4хъ мнHги дни6: и3 пріид0ша брaтіz є3гw2, да ўтёшатъ є3го2.

И плакася ефрем отец их многи дни: и приидоша братия его, да утешат его.

И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его.

7:23

И# вни1де къ женЁ своeй: и3 зачA во чрeвэ, и3 роди2 сhна, и3 наречE и4мz є3гw2 варіA, ћкw въ ѕлhхъ д0му є3гw2 рождeнъ є4сть.

И вниде к жене своей: и зача во чреве, и роди сына, и нарече имя его вариа, яко в злых дому его рожден есть.

Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя: Берия, потому что несчастье постигло дом его.

7:24

Дщи1 же є3гw2 сараA, и3 бо џныхъ њстaвшихсz: и3 создA веfwрHнъ ни1жній и3 вhшній и3 сaдру.

Дщи же его сараа, и бо оных оставшихся: и созда вефорон нижний и вышний и садру.

И дочь у него [была] Шеера. Она построила Беф-Орон нижний и верхний и Уззен-Шееру.

7:25

Рафaй же сhнъ є3гw2, и3 расeфъ и3 fалaй сhнове є3гw2, и3 fаaнъ сhнъ є3гw2,

Рафай же сын его, и расеф и фалай сынове его, и фаан сын его,

И Рефай, сын его, и Решеф, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его,

7:26

и3 ладaнъ сhнъ є3гw2, и3 ґміyдъ сhнъ є3гw2, є3лісамA сhнъ є3гw2,

и ладан сын его, и амиуд сын его, елисама сын его,

Лаедан, сын его, Аммиуд, сын его, Елишама, сын его,

7:27

рyнъ сhнъ є3гw2, їwсjй сhнъ є3гw2.

рун сын его, иосий сын его.

Нон, сын его, Иисус, сын его.

7:28

И# њдержaніе и4хъ и3 њбитaніе и4хъ веfи1ль и3 вє1си є3гw2 проти1ву вост0ка наарaнz, и3 къ зaпаднэй странЁ газeра и3 вє1си є3гw2, и3 сmхeмъ и3 вє1си є3гw2 дaже до гaзы и3 вє1си є3S,

И одержание их и обитание их вефиль и веси его противу востока наараня, и к западней стране газера и веси его, и сихем и веси его даже до газы и веси ея,

Владения их и места жительства их [были]: Вефиль и зависящие от него города; к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города; Сихем и зависящие от него города до Газы и зависящих от нее городов.

7:29

и3 дaже до предBлъ сынHвъ манассjиныхъ, веfсaнъ и3 вє1си є3гw2, fанаaхъ и3 вє1си є3гw2, и3 магеддHнъ и3 вє1си є3гw2, дHръ и3 вє1си є3гw2: въ тёхъ всели1шасz сhнове їHсифа сhна ї}лева.

и даже до предел сынов манассииных, вефсан и веси его, фанаах и веси его, и магеддон и веси его, дор и веси его: в тех вселишася сынове иосифа сына израилева.

А со стороны сыновей Манассииных: Беф-Сан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева.

7:30

Сhнове ґси1рwвы: їамнA и3 є3сyдъ, и3 їесyе и3 варіA, и3 саррeа сестрA и4хъ.

Сынове асировы: иамна и есуд, и иесуе и вариа, и сарреа сестра их.

Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Серах.

7:31

Сhнове же варjєвы ховeръ и3 мелхіи1лъ: сeй nтeцъ завefовъ.

Сынове же вариевы ховер и мелхиил: сей отец завефов.

Сыновья Берии: Хевер и Малхиил. Он отец Бирзаифа.

7:32

И# ховeръ роди2 їафлeта и3 сwми1ра, и3 хwfaна и3 сулY сестрY и4хъ.

И ховер роди иафлета и сомира, и хофана и сулу сестру их.

Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их.

7:33

И# сhнове їафлeтwвы: фасeхъ и3 ґмамаafъ и3 ґсоafъ: сjи сhнове їафлeтwвы.

И сынове иафлетовы: фасех и амамааф и асоаф: сии сынове иафлетовы.

Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета.

7:34

Сhнове же сwми1рwвы: їхіyръ, раvг0а и3 їавA и3 ґрaмъ.

Сынове же сомировы: ихиур, равгоа и иава и арам.

Сыновья Шемера: Ахи, Рохга, Ихубба и Арам.

7:35

Сhнове же ґсyда брaта є3гw2: сwфA и3 їамнA, и3 є3ли1мъ и3 ґлaмъ.

Сынове же асуда брата его: софа и иамна, и елим и алам.

Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал.

7:36

Сhнове сHфwвы: суE, ґріафeръ и3 суaнъ, и3 ворjнъ и3 їмрaмъ,

Сынове софовы: суе, ариафер и суан, и ворин и имрам,

Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра,

7:37

и3 васaръ и3 їyдъ, и3 сaмма и3 селимвaнъ, и3 їеfрaнъ и3 веерA.

и васар и иуд, и самма и селимван, и иефран и веера.

Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера.

7:38

Сhнове же їеfeрwвы: їеfHнъ и3 фасфA и3 ґрeй.

Сынове же иеферовы: иефон и фасфа и арей.

Сыновья Иефера: Иефунни, Фиспа и Ара.

7:39

Сhнове же њл†ни: nрeхъ и3 ґніи1лъ и3 расjа.

Сынове же олани: орех и аниил и расиа.

Сыновья Уллы: Арах, Ханниил и Риция.

7:40

Вси2 сjи сhнове ґси1рwвы, вси2 кн‰зи домHвъ nтeчества и3збрaнніи и3 крёпцы си1лою, кн‰зи, воевHды: сочтeніе и4хъ во врeмz брaни на њполчeніе двaдесzть шeсть тhсzщъ мужeй.

Вси сии сынове асировы, вси князи домов отечества избраннии и крепцы силою, князи, воеводы: сочтение их во время брани на ополчение двадесять шесть тысящ мужей.

Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске, для войны, по счету двадцать шесть тысяч человек.

8

8:1

Веніамjнъ же роди2 вaлу пeрвенца своего2, и3 ґзви1ла вторaго, и3 діерY трeтіzго,

Вениамин же роди валу первенца своего, и азвила втораго, и диеру третияго,

Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая,

8:2

и3 науи1ла четвeртаго, и3 рaфу пsтаго.

и науила четвертаго, и рафу пятаго.

четвертого Ноху и пятого Рафу.

8:3

Бhша же сhнове вaлэ: ґдjръ, ги1ра и3 ґвіyдъ,

Быша же сынове вале: адир, гира и авиуд,

Сыновья Белы были: Аддар, Гера, Авиуд,

8:4

и3 ґвісyй и3 ноамaнъ, и3 ґхjа

и ависуй и ноаман, и ахиа

Авишуа, Нааман, Ахоах,

8:5

и3 ги1ра, и3 сефуфaмъ и3 ўрaмъ.

и гира, и сефуфам и урам.

Гера, Шефуфан и Хурам.

8:6

Сjи сhнове ґw6ди, сjи сyть кн‰зи племeнъ њбитaющымъ въ гаваи2, и5хже пресели1ша въ мануafъ:

Сии сынове аоди, сии суть князи племен обитающым в гаваи, ихже преселиша в мануаф:

И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахаф:

8:7

и3 наамaнъ и3 ґхjа, и3 гирA, т0йже їглаaмъ, и3 (гирA) роди2 ґзaна и3 нyа.

и нааман и ахиа, и гира, тойже иглаам, и (гира) роди азана и нуа.

Нааман, Ахия и Гера, который переселил их; он родил Уззу и Ахихуда.

8:8

И# сеорjмъ роди2 на п0ли мwaвли, повнегдA tпусти1ти є3мY њсjму и3 ваaду жєны2 сво‰:

И сеорим роди на поли моавли, повнегда отпустити ему осиму и вааду жены своя:

Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от [себя] Хушиму и Баару, жен своих.

8:9

роди1 же t вaлы жены2 своеS їwвaва и3 самjю, и3 мjсу и3 мелх0ма,

роди же от валы жены своея иовава и самию, и мису и мелхома,

И родил он от Ходеши, жены своей, Иовава, Цивию, Мешу, Малхама,

8:10

и3 їwaса и3 сехjю и3 мармjю: сjи сhнове є3гw2 кн‰зи nтeчествъ:

и иоаса и сехию и мармию: сии сынове его князи отечеств:

Иеуца, Шахию и Мирму: вот сыновья его, главы поколений.

8:11

t њсjмы же роди2 ґміт0ва и3 є3ліфаaда.

от осимы же роди амитова и елифаада.

От Хушимы родил он Авитува и Елпаала.

8:12

Сhнове же є3ліфаaдwвы: є3вeръ и3 місоaмъ и3 саміи1лъ: т0й создA ґнHнъ и3 лод0нъ и3 вє1си и4хъ, є3Hдъ и3 вє1си є3гw2:

Сынове же елифаадовы: евер и мисоам и самиил: той созда анон и лодон и веси их, еод и веси его:

Сыновья Елпаала: Евер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод и зависящие от него города, -

8:13

верjа же и3 самA. Сjи кн‰зи племенє1мъ живyщимъ во є3лaмэ, и3 тjи и3згнaша живyщихъ въ гefэ.

вериа же и сама. Сии князи племенем живущим во еламе, и тии изгнаша живущих в гефе.

и Берия и Шема. Они были главами поколений жителей Аиалона. Они выгнали жителей Гефа.

8:14

И# брaтіz и4хъ сwси1лъ и3 їерімHfъ,

И братия их сосил и иеримоф,

Ахио, Шашак, Иремоф,

8:15

и3 завадjа и3 њри1дъ, и3 ґвaдъ

и завадиа и орид, и авад

Зевадия, Арад, Едер,

8:16

и3 мосоллaмъ, и3 їесфA и3 їезjа, сhнове вер‡ины.

и мосоллам, и иесфа и иезиа, сынове вериины.

Михаил, Ишфа и Иоха - сыновья Берии.

8:17

И# завадjа и3 мосоллaмъ, и3 ґзакJ и3 ґвeръ,

И завадиа и мосоллам, и азаки и авер,

Зевадия, Мешуллам, Хизкий, Хевер,

8:18

и3 їассjй и3 самарJ, и3 їезелjа и3 їwвaвъ, сhнове є3лфа†ли.

и иассий и самари, и иезелиа и иовав, сынове елфаали.

Ишмерай, Излия и Иовав - сыновья Елпаала.

8:19

И# їакjмъ и3 хезрjй, и3 завдjй

И иаким и хезрий, и завдий

Иаким, Зихрий, Завдий,

8:20

и3 є3ліwинaй, и3 салаfjй и3 є3ліи1лъ,

и елиоинай, и салафий и елиил,

Елиенай, Цилфай, Елиил,

8:21

и3 ґдаjа и3 варeа и3 самарafъ, сhнове семє1ины.

и адаиа и вареа и самараф, сынове семеины.

Адаия, Бераия и Шимраф - сыновья Шимея.

8:22

И# їесфaнъ и3 ґвeръ, и3 є3леи1лъ (и3 ґдрjа),

И иесфан и авер, и елеил (и адриа),

Ишпан, Евер, Елиил,

8:23

и3 ґвдHнъ и3 зехрjй, и3 ґнaнъ

и авдон и зехрий, и анан

Авдон, Зихрий, Ханан,

8:24

и3 ґнaніа, и3 їлaмъ и3 ґнаfаfjа,

и ананиа, и илам и анафафиа,

Ханания, Елам, Антофия,

8:25

и3 їефадjа и3 фануи1лъ, сhнове соси1кwвы.

и иефадиа и фануил, сынове сосиковы.

Ифдия и Фенуил - сыновья Шашака.

8:26

И# самоaсъ и3 сарeа, и3 є3фнjа

И самоас и сареа, и ефниа

Шамшерай, Шехария, Афалия,

8:27

и3 їарасjа, и3 и3лjа и3 зехрjа, сhнове їеромои6мли.

и иарасиа, и илиа и зехриа, сынове иеромоимли.

Иаарешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерохама.

8:28

Сjи кн‰зи nтeчествъ по племенє1мъ и4хъ: нач†лницы сjи њбитaша во їеrли1мэ.

Сии князи отечеств по племенем их: началницы сии обиташа во Иерусалиме.

Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме.

8:29

Въ гаваHнэ же всели1сz їеи1ль nтeцъ гаваHна и3 и4мz женЁ є3гw2 маахA:

В гаваоне же вселися иеиль отец гаваона и имя жене его мааха:

В Гаваоне жили: отец Гаваонитян, - имя жены его Мааха, -

8:30

сhнъ же є3гw2 пeрвенецъ ґвдHнъ, и3 сyръ и3 кjсъ, и3 ваeлъ и3 надaвъ, и3 ни1ръ

сын же его первенец авдон, и сур и кис, и ваел и надав, и нир

и сын его, первенец Авдон, [за ним] Цур, Кис, Ваал, Надав,

8:31

и3 гедд0ръ и3 ґіyй и3 брaтіz є3гw2, и3 саyръ и3 махел0дъ.

и геддор и аиуй и братия его, и саур и махелод.

Гедор, Ахио, Зехер и Миклоф.

8:32

Махел0дъ же роди2 самaа. Сjи же њбитaша прsмw брaтіи своeй во їеrли1мэ съ брaтіею своeю.

Махелод же роди самаа. Сии же обиташа прямо братии своей во Иерусалиме с братиею своею.

Миклоф родил Шимея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме, вместе с братьями своими.

8:33

Ни1ръ же роди2 кjса, и3 кjсъ роди2 саyла, саyлъ же роди2 їwнаfaна и3 мелхісyа, и3 ґмінадaва и3 їесваaла.

Нир же роди киса, и кис роди саула, саул же роди ионафана и мелхисуа, и аминадава и иесваала.

Нер родил Киса; Кис родил Саула; Саул родил Иоанафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.

8:34

Сhнъ же їwнаfaновъ мемфіваaлъ (и3ли2 мемфівосfeй): и3 мемфіваaлъ роди2 мjху.

Сын же ионафанов мемфиваал (или мемфивосфей): и мемфиваал роди миху.

Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.

8:35

Сhнове же м‡хины: фіf0fъ и3 малHfъ, и3 fарeсъ и3 хаaзъ.

Сынове же михины: фифоф и малоф, и фарес и хааз.

Сыновья Михи: Пифон, Мелег, Фаарея и Ахаз.

8:36

Хаaзъ же роди2 їaду, їaда же роди2 салемefа и3 ґсмHfа и3 замврjа, замврjй же роди2 месY,

Хааз же роди иаду, иада же роди салемефа и асмофа и замвриа, замврий же роди месу,

Ахаз родил Иоиадду; Иоиадда родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу;

8:37

месa же роди2 ваанY: рафeа сhнъ є3гw2, є3лaса сhнъ є3гw2, ґсаи1лъ сhнъ є3гw2.

меса же роди ваану: рафеа сын его, еласа сын его, асаил сын его.

Моца родил Бинею. Рефаия, сын его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.

8:38

Ґсаи1лу же шeсть сынHвъ, и3 сі‰ и3менA и4хъ: є3зрікaмъ пeрвенецъ є3гw2, и3 їсмaилъ и3 ґзaріа, и3 ґвдjа и3 сараjа и3 ґнaнъ: вси2 тjи сhнови ґсаи1лєвы.

Асаилу же шесть сынов, и сия имена их: езрикам первенец его, и исмаил и азариа, и авдиа и сараиа и анан: вси тии сынови асаилевы.

У Ацела шесть сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан; все они сыновья Ацела.

8:39

Сhнове же ґсeна брaта є3гw2: ўлaмъ пeрвенецъ є3гw2, и3 їесyсъ вторhй, и3 є3ліфaсъ трeтій.

Сынове же асена брата его: улам первенец его, и иесус вторый, и елифас третий.

Сыновья Ешека, брата его: Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет.

8:40

Бhша же сhнове ўл†мли мyжіе крёпцы си1лою, напрzзaюще лyкъ и3 ўмножaюще сhны и3 сhны сынHвъ, сто2 пzтьдесsтъ. Вси2 сjи t сынHвъ веніамjнихъ.

Быша же сынове уламли мужие крепцы силою, напрязающе лук и умножающе сыны и сыны сынов, сто пятьдесят. Вси сии от сынов вениаминих.

Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков: сто пятьдесят. Все они от сынов Вениамина.

9

9:1

И# вeсь ї}ль сочтeнъ є4сть: и3 сE, сyть пи6саны въ кни1зэ царeй ї}левыхъ и3 їyдиныхъ со пресели1вшимисz въ вавmлHнъ за беззакHніz сво‰, и4миже беззак0нноваша.

И весь израиль сочтен есть: и се, суть писаны в книзе царей израилевых и иудиных со преселившимися в вавилон за беззакония своя, имиже беззаконноваша.

Так были перечислены по родам своим все Израильтяне, и вот они записаны в книге царей Израильских. Иудеи же за беззакония свои переселены в Вавилон.

9:2

И# и5же њбитaша пeрвэе во њдержaніихъ свои1хъ во градёхъ ї}левыхъ, свzщeнницы и3 леvjти и3 вдaнніи (на служeніе).

И иже обиташа первее во одержаниих своих во градех израилевых, священницы и левити и вданнии (на служение).

Первые жители, которые [жили] во владениях своих, по городам Израильским, были Израильтяне, священники, левиты и нефинеи.

9:3

И# во їеrли1мэ њбитaша t сынHвъ їyдиныхъ и3 t сынHвъ веніамjнихъ и3 t сынHвъ є3фрeмлихъ и3 манассjиныхъ:

И во Иерусалиме обиташа от сынов иудиных и от сынов вениаминих и от сынов ефремлих и манассииных:

В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассииных:

9:4

ўfjй сhнъ ґміyды сhна ґмврjина, сhна ґмвраjмова, сhна ванjина, сhна сынHвъ фарeса сhна їyдина:

уфий сын амиуды сына амвриина, сына амвраимова, сына ваниина, сына сынов фареса сына иудина:

Уфай, сын Аммиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, - из сыновей Фареса, сына Иудина;

9:5

и3 t силHна ґсаjа пeрвенецъ є3гw2 и3 сhнове є3гw2:

и от силона асаиа первенец его и сынове его:

из сыновей Шилона - Асаия первенец и сыновья его;

9:6

t сынHвъ же зaры їеи1лъ и3 брaтіz и4хъ шeсть сHтъ и3 дeвzтьдесzтъ.

от сынов же зары иеил и братия их шесть сот и девятьдесят.

из сыновей Зары - Иеуил и братья их, - шестьсот девяносто;

9:7

И# t сынHвъ веніамjнихъ: сах0мъ сhнъ васоллaма, сhна њдуjева, сhна санyіна:

И от сынов вениаминих: сахом сын васоллама, сына одуиева, сына сануина:

из сыновей Вениаминовых Саллу, сын Мешуллама, сын Годавии, сын Гассенуи;

9:8

и3 їевнаA сhнъ їеровоaмовъ и3 є3лaвъ: и3 сjи сhнове nзjи сhна махjрова: и3 мосоллaмъ сhнъ сафатjи, сhна рагуи1лева, сhна їевaнz.

и иевнаа сын иеровоамов и елав: и сии сынове озии сына махирова: и мосоллам сын сафатии, сына рагуилева, сына иеваня.

и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Уззия, сына Михриева, и Мешуллам, сын Шефатии, сына Регуила, сына Ивнии,

9:9

Брaтіz же и4хъ по родHмъ и4хъ дeвzть сHтъ пzтьдесsтъ шeсть, вси2 мyжіе кн‰зи племенє1мъ по домHмъ nтeчествъ свои1хъ.

Братия же их по родом их девять сот пятьдесят шесть, вси мужие князи племенем по домом отечеств своих.

и братья их, по родам их: девятьсот пятьдесят шесть, - все сии мужи были главы родов в поколениях своих.

9:10

T свzщє1нникъ же їwдaіа и3 їwарjмъ, и3 їwакjмъ

От священник же иодаиа и иоарим, и иоаким

А из священников: Иедаия, Иоиарив, Иахин,

9:11

и3 ґзaріа сhнъ хелкjи, сhна мосоллaмова, сhна садHкова, сhна мараріHfова, сhна ґхітHва начaлника д0му б9іz:

и азариа сын хелкии, сына мосолламова, сына садокова, сына марариофова, сына ахитова началника дому Божия:

и Азария, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием;

9:12

и3 ґдіaмъ сhнъ їероaмль, сhна фасг0ра, сhна мелхіaева, и3 маасjй сhнъ ґдіи1ла, сhна є3зjрова, сhна мосоллaмлz, сhна маселимHfова, сhна є3ммaрова.

и адиам сын иероамль, сына фасгора, сына мелхиаева, и маасий сын адиила, сына езирова, сына мосолламля, сына маселимофова, сына еммарова.

и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии; и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешуллама, сын Мешиллемифа, сын Иммера;

9:13

Брaтіz же и4хъ кн‰зи по домHвъ nтeчествъ свои1хъ, тhсzща и3 сeдмь сHтъ и3 шестьдесsтъ, си1льни крёпостію къ дёланію служeніz въ домY б9іи.

Братия же их князи по домов отечеств своих, тысяща и седмь сот и шестьдесят, сильни крепостию к деланию служения в дому Божии.

и братья их, главы родов своих: тысяча семьсот шестьдесят, - люди отличные в деле служения в доме Божием.

9:14

T леv‡тъ же самeіа сhнъ ґсyвовъ, сhна є3зрікaмова, сhна савjева t сынHвъ мерaріныхъ,

От левит же самеиа сын асувов, сына езрикамова, сына савиева от сынов мерариных,

А из левитов: Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, - из сыновей Мерариных;

9:15

ваквакaръ же и3 ґри1съ, и3 гарeа и3 маfанjа сhнъ міхaевъ, сhна зехрJ, сhна ґсaфова:

ваквакар же и арис, и гареа и мафаниа сын михаев, сына зехри, сына асафова:

и Вакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа;

9:16

и3 ґвдjа сhнъ самeа, сhна гали1лова, сhна їдіfyнz, и3 варахjа сhнъ ѓссы, сhна є3лкaнова, и4же њбитA во дв0рэхъ нетwфafовыхъ.

и авдиа сын самеа, сына галилова, сына идифуня, и варахиа сын ассы, сына елканова, иже обита во дворех нетофафовых.

и Овадия, сын Шемаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофафских.

9:17

Двє1рницы же: селлyмъ и3 ґкyмъ, и3 телмHнъ и3 є3ммaнъ, и3 брaтіz и4хъ: селлyмъ кнsзь.

Дверницы же: селлум и акум, и телмон и емман, и братия их: селлум князь.

А привратники: Шаллум, Аккуб, Талмон и Ахиман, и братья их; Шаллум [был] главным.

9:18

И# дaже досeлэ во вратёхъ цaрскихъ къ вост0ку: сі‰ вратA на њполчє1ніz сынHвъ леvjиныхъ.

И даже доселе во вратех царских к востоку: сия врата на ополчения сынов левииных.

И доныне сии привратники у ворот царских, к востоку, содержат стражу сынов Левииных.

9:19

И# селлyмъ сhнъ корeа, сhна ґвіасaфова, сhна корeова: и3 брaтіz є3гw2 по д0му nтeчествъ и4хъ, корeане над8 дэлaми служeніz стрегyще стражбы6 ски1ніи: ґ nтцы2 и4хъ над8 полк0мъ гDнимъ, стрегyще вх0да.

И селлум сын кореа, сына авиасафова, сына кореова: и братия его по дому отечеств их, кореане над делами служения стрегуще стражбы скинии: а отцы их над полком Господним, стрегуще входа.

Шаллум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, Кореяне, по делу служения своего, были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень.

9:20

Фінеeсъ же сhнъ є3леазaровъ бhсть в0ждь и4хъ пред8 гDемъ, и3 сjи съ ни1мъ.

Финеес же сын елеазаров бысть вождь их пред Господем, и сии с ним.

Финеес, сын Елеазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним.

9:21

Захaріа сhнъ мосоллaмовъ, двeрникъ врaтъ ски1ніи свидёніz.

Захариа сын мосолламов, дверник врат скинии свидения.

Захария, сын Мешелемии, [был] привратником у дверей скинии собрания.

9:22

Вси2 и3збрaнніи двє1рницы над8 враты2 двёсти дванaдесzть, сjи въ сeлэхъ свои1хъ сочтeни: си1хъ постaви давjдъ и3 самуи1лъ прови1децъ въ вёрэ и4хъ.

Вси избраннии дверницы над враты двести дванадесять, сии в селех своих сочтени: сих постави давид и самуил провидец в вере их.

Всех их, выбранных в привратники к порогам, было двести двенадцать. Они внесены в список по селениям своим. Их поставил Давид и Самуил-прозорливец за верность их.

9:23

И# сjи и3 сhнове и4хъ (бhша) при вратёхъ д0му гDнz и3 въ домY ски1ніи стрещи2 почерeднw.

И сии и сынове их (быша) при вратех дому Господня и в дому скинии стрещи почередно.

И они и сыновья их были на страже у ворот дома Господня, при доме скинии.

9:24

По четhремъ вётрwмъ бhша двє1ри къ вост0ку, къ зaпаду, къ сёверу, къ ю4гу.

По четырем ветром быша двери к востоку, к западу, к северу, к югу.

На четырех сторонах находились привратники: на восточной, западной, северной и южной.

9:25

Брaтіz же и4хъ, и5же живsху въ сeлэхъ свои1хъ, прихождaху по седми2 днeхъ t врeмене дaже до врeмене (на премёну тBмъ):

Братия же их, иже живяху в селех своих, прихождаху по седми днех от времене даже до времене (на премену тем):

Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на семь дней.

9:26

понeже четhремъ двeрникwмъ си6льнымъ ввёрени бhша двє1ри: и3 леvjти бhша над8 храни6лищи, и3 над8 сокрHвищи д0му б9іz њполчaхусz,

понеже четырем дверником сильным вверени быша двери: и левити быша над хранилищи, и над сокровищи дому Божия ополчахуся,

Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности; они же были приставлены к жилищам и к сокровищам дома Божия.

9:27

и3 w4крестъ д0му б9іz живsху: ћкw на ни1хъ бЁ стражбA и4хъ: и3 сjи над8 ключaми, є4же ќтрw ќтрw tверзaти двє1ри свzти1лища.

и окрест дому Божия живяху: яко на них бе стражба их: и сии над ключами, еже утро утро отверзати двери святилища.

Вокруг дома Божия они и ночь проводили, потому что на них [лежало] охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери.

9:28

T тёхъ же (бsху) над8 сос{ды служeніz, по числy бо вношaху сосyды и3 по числY и3зношaху |.

От тех же (бяху) над сосуды служения, по числу бо вношаху сосуды и по числу изношаху я.

[Одни] из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали.

9:29

T тёхъ же постaвлени над8 сос{ды и3 над8 всёми сосyды с™hми, и3 над8 мук0ю пшени1чною и3 він0мъ и3 є3лeемъ, и3 fmміaмомъ и3 ґрwм†ты.

От тех же поставлени над сосуды и над всеми сосуды святыми, и над мукою пшеничною и вином и елеем, и фимиамом и ароматы.

[Другим] из них поручена была прочая утварь и все священные потребности: мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовония.

9:30

T сынHвъ же свzщeнническихъ бёша мmровaрцы, мЂро содёловаху и3з8 ґрwм†тъ.

От сынов же священнических беша мироварцы, миро соделоваху из аромат.

А из сыновей священнических [некоторые] составляли миро из веществ благовонных.

9:31

И# маттаfjа t леv‡тъ, сeй пeрвенецъ селлyму корeанину, є3мyже ввёрєна дэлA жeртвы сковрaдныz вели1кагw жерцA:

И маттафиа от левит, сей первенец селлуму кореанину, емуже вверена дела жертвы сковрадныя великаго жерца:

Маттафии из левитов, - он первенец Селлума Кореянина, - вверено было приготовляемое на сковородах.

9:32

и3 ванeа кааfjтzнинъ t брaтій и4хъ над8 хлBбы предложeніz, є4же ўготовлsти въ суббw6ты и3 суббw6ты.

и ванеа каафитянин от братий их над хлебы предложения, еже уготовляти в субботы и субботы.

[Некоторым] из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было [заготовление] хлебов предложения, чтобы представлять [их] каждую субботу.

9:33

И# сjи pалмопёвцы кн‰зи nтeчествъ леvjтскихъ, њпредэлeни почерeднw во хрaминахъ, повседнeвнw, ћкw да дeнь и3 н0щь своE служeніе tслyживаютъ.

И сии псалмопевцы князи отечеств левитских, определени почередно во храминах, повседневно, яко да день и нощь свое служение отслуживают.

Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были [заниматься] искусством [своим].

9:34

Сjи кн‰зи nтeчествъ леvjтскихъ по племенє1мъ свои6мъ, нач†лницы сjи пребывaху во їеrли1мэ.

Сии князи отечеств левитских по племенем своим, началницы сии пребываху во Иерусалиме.

Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме.

9:35

Въ гаваHнэ же живsше nтeцъ гаваHнь їеи1ль: и3 и4мz женЁ є3гw2 маахA:

В гаваоне же живяше отец гаваонь иеиль: и имя жене его мааха:

В Гаваоне жили: отец Гаваонитян Иеил, - имя жены его Мааха,

9:36

и3 сhнъ пeрвенецъ є3гw2 ґвдHнъ, и3 сyръ и3 кjсъ, и3 вaель и3 ни1ръ, и3 надaвъ

и сын первенец его авдон, и сур и кис, и ваель и нир, и надав

и сын его первенец Авдон, [за ним] Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав,

9:37

и3 гедHръ, и3 брaтіz є3гw2 ґіyнъ и3 зехрjа и3 макелHfъ.

и гедор, и братия его аиун и зехриа и макелоф.

Гедор, Ахио, Захария и Миклоф.

9:38

МакелHfъ же роди2 самY: и3 сjи всели1шасz посредЁ брaтій свои1хъ во їеrли1мэ съ брaтіzми свои1ми.

Макелоф же роди саму: и сии вселишася посреде братий своих во Иерусалиме с братиями своими.

Миклоф родил Шимеама. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими.

9:39

Ни1ръ же роди2 кjса, и3 кjсъ роди2 саyла, и3 саyлъ роди2 їwнаfaна и3 мелхісyа, и3 ґмінадaва и3 їесваaла.

Нир же роди киса, и кис роди саула, и саул роди ионафана и мелхисуа, и аминадава и иесваала.

Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.

9:40

Сhнъ же їwнаfaнь мемфіваaлъ: и3 мемфіваaлъ роди2 мjху.

Сын же ионафань мемфиваал: и мемфиваал роди миху.

Сын Ионафана Мериббаал; Мериббаал родил Миху.

9:41

Сhнове же мjхи: філ0fъ и3 мелхіи1лъ, и3 fараA и3 хаaзъ.

Сынове же михи: филоф и мелхиил, и фараа и хааз.

Сыновья Михи: Пифон, Мелех, Фарей [и Ахаз].

9:42

Хаaзъ же роди2 їaду, їaда же роди2 ґлefа и3 ґсмHfа и3 замврjа: замврjй же роди2 мeсу,

Хааз же роди иаду, иада же роди алефа и асмофа и замвриа: замврий же роди месу,

Ахаз родил Иаеру; Иаера родил Алемефа, Азмавефа и Замврия; Замврий родил Моцу;

9:43

мeса же роди2 ваaну: рафeа сhнъ є3гw2, є3лaса сhнъ є3гw2, ґсаи1лъ сhнъ є3гw2.

меса же роди ваану: рафеа сын его, еласа сын его, асаил сын его.

Моца родил Бинею: Рефаия, сын его; Елеаса, сын его; Ацел, сын его.

9:44

Ґсаи1лу же (бhша) шeсть сынHвъ, и3 сі‰ и3менA и4хъ: є3зрікaмъ пeрвенецъ є3гw2, и3 їсмaилъ и3 ґзaріа, и3 ґвдjа и3 ґнaнъ и3 ѓса: сjи сhнове ґсаи1лwвы.

Асаилу же (быша) шесть сынов, и сия имена их: езрикам первенец его, и исмаил и азариа, и авдиа и анан и аса: сии сынове асаиловы.

У Ацела шесть сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела.

10

10:1

Фmлістjми же воевaша проти1ву ї}лz, и3 бэжaша мyжіе ї}лєвы t лицA и3ноплемeнническа и3 пад0ша рaнени на горЁ гелвуи2.

Филистими же воеваша противу израиля, и бежаша мужие израилевы от лица иноплеменническа и падоша ранени на горе гелвуи.

Филистимляне воевали с Израилем, и побежали Израильтяне от Филистимлян, и падали пораженные на горе Гелвуе.

10:2

И# погнaша и3ноплемє1нницы в8слёдъ саyла и3 в8слёдъ сынHвъ є3гw2: и3 ўби1ша и3ноплемє1нницы їwнаfaна и3 ґмінадaва и3 мелхісyа, сынHвъ саyловыхъ.

И погнаша иноплеменницы вслед саула и вслед сынов его: и убиша иноплеменницы ионафана и аминадава и мелхисуа, сынов сауловых.

И погнались Филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили Филистимляне Ионафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Сауловых.

10:3

И# њтzгчи1сz брaнь на саyла, и3 њбрэт0ша є3го2 стрэлцы2 въ лyкахъ и3 въ трудёхъ, и3 и3знем0же t стрёлъ.

И отягчися брань на саула, и обретоша его стрелцы в луках и в трудех, и изнеможе от стрел.

Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками.

10:4

И# речE саyлъ къ носsщему nрyжіе є3гw2: и3звлецы2 мeчь тв0й и3 прободи2 мS и4мъ, да не когдA пріи1дутъ неwбрёзанніи сjи и3 поругaютсz мнЁ. И# не восхотЁ носsй nрyжіе є3гw2, ћкw ўбоsсz ѕэлw2. И# взS саyлъ мeчь и3 нападE нaнь.

И рече саул к носящему оружие его: извлецы мечь твой и прободи мя им, да не когда приидут необрезаннии сии и поругаются мне. И не восхоте носяй оружие его, яко убояся зело. И взя саул мечь и нападе нань.

И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною. Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него.

10:5

И# ви1дэ носsй nрyжіе є3гw2, ћкw ќмре саyлъ, и3 нападE и3 џнъ на мeчь св0й и3 ќмре.

И виде носяй оружие его, яко умре саул, и нападе и он на мечь свой и умре.

Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер.

10:6

И# ќмре саyлъ и3 три2 сы6на є3гw2 въ дeнь w4нъ: и3 вeсь д0мъ є3гw2 кyпнw ќмре.

И умре саул и три сына его в день он: и весь дом его купно умре.

И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер.

10:7

И# ви1дэша вси2 мyжіе ї}лєвы, и5же во ю3д0ли, ћкw побэжA ї}ль, и3 ћкw ќмре саyлъ и3 сhнове є3гw2, и3 њстaвиша грaды сво‰ и3 побэг0ша: и3 пріид0ша и3ноплемє1нницы и3 всели1шасz въ ни1хъ.

И видеша вси мужие израилевы, иже во юдоли, яко побежа израиль, и яко умре саул и сынове его, и оставиша грады своя и побегоша: и приидоша иноплеменницы и вселишася в них.

Когда увидели Израильтяне, которые были в долине, что все бегут и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались; а Филистимляне пришли и поселились в них.

10:8

И# бhсть заyтра, и3 пріид0ша и3ноплемє1нницы совлачaти пaдшихъ коры6сти, и3 њбрэт0ша саyла и3 сынHвъ є3гw2 пaдшихъ на горЁ гелвуи2:

И бысть заутра, и приидоша иноплеменницы совлачати падших корысти, и обретоша саула и сынов его падших на горе гелвуи:

На другой день пришли Филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гелвуйской,

10:9

и3 њбнажи1ша є3го2, и3 взsша главY є3гw2 и3 nрyжіе є3гw2, и3 послaша въ зeмлю и3ноплемeнничу, да њбн0ситсz (и3 покaжетсz) јдwлwмъ и4хъ и3 лю1демъ:

и обнажиша его, и взяша главу его и оружие его, и послаша в землю иноплеменничу, да обносится (и покажется) идолом их и людем:

и раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле Филистимской, чтобы возвестить [о сем] пред идолами их и пред народом.

10:10

nр{жіz же и4хъ положи1ша въ кaпищи б0га своегw2: и3 главY є3гw2 поткнyша въ кaпищи дагHновэ.

оружия же их положиша в капищи бога своего: и главу его поткнуша в капищи дагонове.

И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона.

10:11

И# ўслhшаша вси2 живyщіи во їавjсэ галаaдстэмъ вс‰, ±же фmлістjми сотвори1ша саyлу и3 сынHмъ є3гw2 и3 ї}лю:

И услышаша вси живущии во иависе галаадстем вся, яже филистими сотвориша саулу и сыном его и израилю:

И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали Филистимляне с Саулом.

10:12

и3 востaша t галаaда вси2 мyжіе крёпцыи, и3 пріид0ша и3 взsша трyпъ саyловъ и3 трyпъ сынHвъ є3гw2, и3 принес0ша и5хъ во їавjсъ, и3 погреб0ша кHсти и4хъ под8 дyбомъ во їавjсэ: и3 пости1шасz сeдмь днjй.

и восташа от галаада вси мужие крепцыи, и приидоша и взяша труп саулов и труп сынов его, и принесоша их во иавис, и погребоша кости их под дубом во иависе: и постишася седмь дний.

И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулово и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились семь дней.

10:13

И# ќмре саyлъ за беззакHніz сво‰, и4миже беззак0ннова гDеви по словеси2 гDню, понeже не сохрани2, ћкw вопроси2 саyлъ волшeбницы є4же вопроси1ти, и3 tвэщA є3мY самуи1лъ прbр0къ.

И умре саул за беззакония своя, имиже беззаконнова Господеви по словеси Господню, понеже не сохрани, яко вопроси саул волшебницы еже вопросити, и отвеща ему самуил пророк.

Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом,

10:14

И# не взыскA гDа саyлъ: сегw2 рaди ўби2 є3го2 и3 возврати2 цaрство є3гw2 давjду сhну їессeеву.

И не взыска Господа саул: сего ради уби его и возврати царство его давиду сыну иессееву.

а не взыскал Господа. [За то] Он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву.

11

11:1

И# собрaсz вeсь ї}ль къ давjду въ хеврHнъ, глаг0люще: сE, кHсти тво‰ и3 пл0ть твоS мы2:

И собрася весь израиль к давиду в хеврон, глаголюще: се, кости твоя и плоть твоя мы:

И собрались все Израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: вот, мы кость твоя и плоть твоя;

11:2

вчерA же и3 трeтіzгw днE, є3гдA є3щE цaрствоваше саyлъ, ты2 бhлъ є3си2 и3зводsй и3 вводsй ї}лz, и3 тебЁ речE гDь бGъ тв0й: ты2 ўпасeши лю1ди мо‰ ї}лz, и3 ты2 бyдеши кнsзь над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ.

вчера же и третияго дне, егда еще царствоваше саул, ты был еси изводяй и вводяй израиля, и тебе рече Господь Бог твой: ты упасеши люди моя израиля, и ты будеши князь над людьми моими израилем.

и вчера, и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: "ты будешь пасти народ Мой, Израиля и ты будешь вождем народа Моего Израиля".

11:3

И# пріид0ша вси2 старBйшины ї}лєвы ко царю2 въ хеврHнъ: и3 ўтверди2 давjдъ съ ни1ми завётъ въ хеврHнэ пред8 гDемъ: и3 помaзаша давjда въ царS над8 ї}лемъ по словеси2 гDню, (є4же гlа) рук0ю самуи1ловою.

И приидоша вси старейшины израилевы ко царю в хеврон: и утверди давид с ними завет в хевроне пред Господем: и помазаша давида в царя над израилем по словеси Господню, (еже глагола) рукою самуиловою.

И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицем Господним; и они помазали Давида в царя над Израилем, по слову Господню, чрез Самуила.

11:4

И# и4де цaрь давjдъ и3 вeсь ї}ль во їеrли1мъ, сeй є4сть їевyсъ, и3дёже бsху їевусeє жи1теліе земли2.

И иде царь давид и весь израиль во Иерусалим, сей есть иевус, идеже бяху иевусее жителие земли.

И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. А там были Иевусеи, жители той земли.

11:5

Рек0ша же давjду, и5же њбитaша въ їевyсэ: не вни1деши сёмw. И# взS давjдъ крёпость сіHню, ћже є4сть грaдъ давjдовъ.

Рекоша же давиду, иже обиташа в иевусе: не внидеши семо. И взя давид крепость сионю, яже есть град давидов.

И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион; это город Давидов.

11:6

Речe же давjдъ: всsкъ и4же ўбіeтъ їевусeа въ пeрвыхъ, бyдетъ кнsзь и3 воев0да. И# взhде нaнь прeжде їwaвъ сhнъ саруjевъ и3 бhсть кнsземъ.

Рече же давид: всяк иже убиет иевусеа в первых, будет князь и воевода. И взыде нань прежде иоав сын саруиев и бысть князем.

И сказал Давид: кто прежде всех поразит Иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою.

11:7

И# сёде давjдъ во њбдержaніи: сегw2 рaди и3меновA є5 грaдъ давjдовъ.

И седе давид во обдержании: сего ради именова е град давидов.

Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым.

11:8

И# создA грaдъ w4крестъ t мaала дaже да њкружeніz: їwaвъ же пр0чее грaда состр0и: и3 воевA и3 взS грaдъ.

И созда град окрест от маала даже да окружения: иоав же прочее града сострои: и воева и взя град.

И он обстроил город кругом, [начиная] от Милло, всю окружность, а Иоав возобновил остальные [части] города.

11:9

Преспэвaше же давjдъ и3дhй и3 растhй, и3 гDь вседержи1тель бЁ съ ни1мъ.

Преспеваше же давид идый и растый, и Господь вседержитель бе с ним.

И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф [был] с ним.

11:10

Сjи же кн‰зи си1льныхъ давjдовыхъ, и5же помогaху є3мY въ цaрствэ є3гw2 со всёмъ ї}лемъ, да цaрь бyдетъ по словеси2 гDню, над8 ї}лемъ,

Сии же князи сильных давидовых, иже помогаху ему в царстве его со всем израилем, да царь будет по словеси Господню, над израилем,

Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвизались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его, по слову Господню, над Израилем,

11:11

и3 сіE число2 крёпкихъ давjдовыхъ: їесваaлъ сhнъ ґхамaнь, пeрвый междY три1десzтми: т0й и3звлечE мeчь св0й є3ди1ножды на три1ста ћзвеныхъ во є3ди1но врeмz.

и сие число крепких давидовых: иесваал сын ахамань, первый между тридесятми: той извлече мечь свой единожды на триста язвеных во едино время.

и вот число храбрых, которые были у Давида: Иесваал, сын Ахамани, главный из тридцати. Он поднял копье свое на триста человек и поразил их в один раз.

11:12

И# по нeмъ є3леазaръ, сhнъ дwдeа ґхwхjи: сeй бЁ междY трeми си1льными:

И по нем елеазар, сын додеа ахохии: сей бе между треми сильными:

По нем Елеазар, сын Додо Ахохиянина, из трех храбрых:

11:13

сeй бЁ съ давjдомъ въ фасодомjнэ, и3дёже и3ноплемє1нницы с0брани бhша на брaнь, и3 бЁ чaсть ни1вы полнA kчмeнz, и3 лю1діе побэг0ша t лицA и3ноплемeннича:

сей бе с давидом в фасодомине, идеже иноплеменницы собрани быша на брань, и бе часть нивы полна ячменя, и людие побегоша от лица иноплеменнича:

он был с Давидом в Фасдамиме, куда Филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от Филистимлян;

11:14

и3 стA посредЁ чaсти и3 защити2 ю5, и3 и3зби2 и3ноплемeнники, и3 сотвори2 гDь спcніе вeліе (лю1демъ свои6мъ).

и ста посреде части и защити ю, и изби иноплеменники, и сотвори Господь спасение велие (людем своим).

но они стали среди поля, сберегли его и поразили Филистимлян. И даровал Господь спасение великое!

11:15

Снид0ша же тjи тріE t три1десzти кнzзeй на кaмень ко давjду въ пещeру nдоллaмлю, ґ п0лкъ и3ноплемeнничь стоsше во ю3д0ли гігaнтwвъ.

Снидоша же тии трие от тридесяти князей на камень ко давиду в пещеру одолламлю, а полк иноплеменничь стояше во юдоли гигантов.

Трое сих главных из тридцати вождей взошли на скалу к Давиду, в пещеру Одоллам, когда стан Филистимлян был расположен в долине Рефаимов.

11:16

Давjдъ же бЁ тогдA въ крёпости, п0лкъ же и3ноплемeнничь бЁ тогдA въ виfлеeмэ.

Давид же бе тогда в крепости, полк же иноплеменничь бе тогда в вифлееме.

Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско Филистимлян было тогда в Вифлееме.

11:17

И# возжадA давjдъ и3 речE: кто2 напои1тъ мS вод0ю t клaдzзz виfлеeмска, и4же є4сть во вратёхъ;

И возжада давид и рече: кто напоит мя водою от кладязя вифлеемска, иже есть во вратех?

И сильно захотелось [пить] Давиду, и он сказал: кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?

11:18

И# тріE тjи проторг0шасz сквозЁ п0лкъ и3ноплемeнничь и3 почерп0ша в0ду и3з8 клaдzзz, и4же въ виfлеeмэ, и4же бЁ во вратёхъ, и3 взsша и3 принес0ша къ давjду, да піeтъ. И# не восхотЁ давjдъ пи1ти є3S и3 возліS ю5 гDеви

И трие тии проторгошася сквозе полк иноплеменничь и почерпоша воду из кладязя, иже в вифлееме, иже бе во вратех, и взяша и принесоша к давиду, да пиет. И не восхоте давид пити ея и возлия ю Господеви

Тогда эти трое пробились сквозь стан Филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли, и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа,

11:19

и3 речE: млcтивъ ми2 бGъ, є4же сотвори1ти глаг0лъ сeй: ѓще кр0вь мужeй си1хъ и3спію2 въ душaхъ и4хъ, понeже душaми свои1ми принес0ша. И# не восхотЁ пи1ти є3S. СіE сотвори1ша тріE си1льніи.

и рече: милостив ми Бог, еже сотворити глагол сей: аще кровь мужей сих испию в душах их, понеже душами своими принесоша. И не восхоте пити ея. Сие сотвориша трие сильнии.

и сказал: сохрани меня Господь, чтоб я сделал это! Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои! Ибо с опасностью собственной жизни они принесли [воду]. И не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых.

11:20

И# ґвeсса брaтъ їwaвль, т0й бЁ пeрвый въ тріeхъ: сeй и3звлечE мeчь св0й проти1ву тріeхъ сHтъ мужeй во є3ди1нъ чaсъ и3 ўби2 и5хъ, и3 т0й бЁ посредЁ тріeхъ и3мени1тъ:

И авесса брат иоавль, той бе первый в триех: сей извлече мечь свой противу триех сот мужей во един час и уби их, и той бе посреде триех именит:

И Авесса, брат Иоава, был главным из трех: он убил копьем своим триста человек, и был в славе у тех троих.

11:21

t тріeхъ междY двэмA преслaвный, и3 бЁ и5мъ начaлникъ, nбaче ко тріeмъ пє1рвымъ не дости1же.

от триех между двема преславный, и бе им началник, обаче ко трием первым не достиже.

Из трех он был знатнейшим и был начальником; но с теми тремя не равнялся.

11:22

И# ванeа сhнъ їwдaевъ, сhнъ мyжа крёпкагw, мнHга дэлA є3гw2, t кавасли1ла: т0й ўби2 двои1хъ ґріи1лwвъ мwaвскихъ, и3 т0й сни1де и3 ўби2 львA ў клaдzзz во врeмz снёга:

И ванеа сын иодаев, сын мужа крепкаго, многа дела его, от каваслила: той уби двоих ариилов моавских, и той сниде и уби льва у кладязя во время снега:

Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила: он поразил двух Ариилов Моавитских; он же сошел и убил льва во рве, в снежное время;

11:23

и3 т0й ўби2 мyжа є3гЂптzнина, є3мyже в0зрастъ бЁ пsть лакHтъ, и3 въ руцЁ є3гЂптzнина копіE ћкw врати1ло ткyщихъ: и3 сни1де къ немY ванeа съ жезл0мъ, и3 восхи1ти копіE и3з8 руки2 є3гЂптzнина и3 ўби2 є3го2 копіeмъ є3гw2:

и той уби мужа египтянина, емуже возраст бе пять лакот, и в руце египтянина копие яко вратило ткущих: и сниде к нему ванеа с жезлом, и восхити копие из руки египтянина и уби его копием его:

он же убил Египтянина, человека ростом в пять локтей: в руке Египтянина было копье, как навой у ткачей, а он подошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки Египтянина, убил его его же копьем:

11:24

сі‰ сотвори2 ванeа сhнъ їwдaевъ, и3 бЁ и3мени1тъ посредЁ тріeхъ си1льныхъ:

сия сотвори ванеа сын иодаев, и бе именит посреде триех сильных:

вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех троих храбрых;

11:25

над8 три1десzтію бЁ слaвенъ сeй, ґ ко тріeмъ не дости1же: и3 постaви є3го2 давjдъ над8 nтeчествомъ свои1мъ.

над тридесятию бе славен сей, а ко трием не достиже: и постави его давид над отечеством своим.

он был знатнее тридцати, но с тремя не равнялся, и Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний.

11:26

И# си1льніи си1лъ: ґсаи1лъ, брaтъ їwaвль, є3леанaнъ, сhнъ дwдHевъ t виfлеeма,

И сильнии сил: асаил, брат иоавль, елеанан, сын додоев от вифлеема,

А главные из воинов: Асаил, брат Иоава; Елханан, сын Додо, из Вифлеема;

11:27

саммHfъ ґдди1тzнинъ, хелкjй ґфел0нінъ,

саммоф аддитянин, хелкий афелонин,

Шамма Гародитянин; Херец Пелонитянин;

11:28

nрeй сhнъ t кjса fекyйскій, ґвіезeръ ґнаfHfскій,

орей сын от киса фекуйский, авиезер анафофский,

Ира, сын Икеша, Фекоитянин; Евиезер Анафофянин;

11:29

совохaй ґсwfjйскій, и3лjй ґх0йскій,

совохай асофийский, илий ахойский,

Сивхай Хушатянин; Илай Ахохиянин;

11:30

воорaй сhнъ нетwфаfjевъ, є3ллafъ сhнъ ваінaка нетwфаfjйскагw,

воорай сын нетофафиев, еллаф сын ваинака нетофафийскаго,

Магарай Нетофафянин; Хелед, сын Вааны, Нетофафянин;

11:31

и3faй сhнъ ривeинъ t х0лма веніамjнz, ванeа сhнъ фараfHніевъ,

ифай сын ривеин от холма вениаминя, ванеа сын фарафониев,

Иттай, сын Рибая, из Гивы Вениаминовой; Ванея Пирафонянин;

11:32

ўрjй t неaли, галсавіи1лъ ґравеfjйскій,

урий от неали, галсавиил аравефийский,

Хурай из Нагале-Гааша; Авиел из Аравы;

11:33

ґзмHfъ варсамjйскій, є3ліaва саламjйскій,

азмоф варсамийский, елиава саламийский,

Азмавеф Бахарумиянин; Елияхба Шаалбонянин.

11:34

їрaсъ гоинjйскій, їwнаfaнъ сhнъ саги2 ґрарjйскій,

ирас гоинийский, ионафан сын саги арарийский,

Сыновья Гашема Гизонитянина: Ионафан, сын Шаге, Гараритянин;

11:35

ґхіaмъ сhнъ сахaра ґрарjйскагw, зифаaлъ сhнъ w4ринъ,

ахиам сын сахара арарийскаго, зифаал сын орин,

Ахиам, сын Сахара, Гараритянин; Елифал, сын Уры;

11:36

ґфeръ мехураfjнскій, ґхjа фелонjйскій,

афер мехурафинский, ахиа фелонийский,

Хефер из Махеры; Ахиа Пелонитянин;

11:37

ґсарaй мармели1нскій, ноорaй сhнъ ґвдjевъ,

асарай мармелинский, ноорай сын авдиев,

Хецрой Кармилитянин; Наарай, сын Езбая;

11:38

їwи1ль брaтъ наfaновъ, мавaръ сhнъ тараjевъ,

иоиль брат нафанов, мавар сын тараиев,

Иоиль, брат Нафана; Мивхар, сын Гагрия;

11:39

селли1къ ґммwнjинъ, наарeй вирHfінъ, и4же носи1лъ nрyжіе їwaва сhна саруjева,

селлик аммониин, наарей вирофин, иже носил оружие иоава сына саруиева,

Целек Аммонитянин; Нахарай Берофянин, оруженосец Иоава, сына Саруи;

11:40

їрA їеfeріинъ, гари1въ feріинъ,

ира иефериин, гарив фериин,

Ира Ифриянин; Гареб Ифриянин;

11:41

ўрjа хетfeйскій, вазafъ сhнъ њолjевъ,

уриа хетфейский, вазаф сын оолиев,

Урия Хеттеянин; Завад, сын Ахлая;

11:42

ґдінA сhнъ сaха, руви1ма кнsзь, и3 ў негw2 три1десzть,

адина сын саха, рувима князь, и у него тридесять,

Адина, сын Шизы, Рувимлянин, глава Рувимлян, и у него [было] тридцать;

11:43

ґнaнъ сhнъ маaхинъ, и3 їwсафaтъ fаfаи1нъ,

анан сын маахин, и иосафат фафаин,

Ханан, сын Маахи; Иосафат Мифниянин;

11:44

nзjа ґстарHfінъ, саммA и3 їеи1лъ сhнове хwfaна ґрарjина,

озиа астарофин, самма и иеил сынове хофана арариина,

Уззия Аштерофянин; Шама и Иеиел, сыновья Хофама Ароерянина;

11:45

їедіи1лъ сhнъ саамeрінъ, и3 їwзaе брaтъ є3гw2 fwсaінъ,

иедиил сын саамерин, и иозае брат его фосаин,

Иедиаел, сын Шимрия, и Иоха, брат его, Фициянин;

11:46

їеліи1лъ маwjнъ, и3 ґрjва, и3 њс0іа сhнъ є3гw2, є3наaмъ, и3 їеfемA мwавjтскій,

иелиил маоин, и арива, и осоиа сын его, енаам, и иефема моавитский,

Елиел из Махавима, и Иеривай и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма Моавитянин;

11:47

є3ліи1лъ, и3 њви1дъ, и3 їесіи1лъ месwвjевъ.

елиил, и овид, и иесиил месовиев.

Елиел, Овед и Иасиел из Мецоваи.

12

12:1

И# сjи пріид0ша ко давjду въ сікелaгъ, є3гдA є3щE њбдержи1мь бsше t лицA саyла сhна кjсова: и3 сjи t си1льныхъ помогaюще во брaни,

И сии приидоша ко давиду в сикелаг, егда еще обдержимь бяше от лица саула сына кисова: и сии от сильных помогающе во брани,

И сии также пришли к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении.

12:2

напрzзaюще лyкъ деснhми и3 шyими рукaми, и3 прaщницы кaменемъ и3 стрэлaми, t брaтій саyловыхъ t (колёна) веніамjна:

напрязающе лук десными и шуими руками, и пращницы каменем и стрелами, от братий сауловых от (колена) вениамина:

Вооруженные луком, правою и левою рукою [бросавшие] каменья и [стрелявшие] стрелами из лука, - из братьев Саула, от Вениамина:

12:3

кнsзь ґхіeзеръ, и3 їwaсъ сhнъ самaа гаваfjта, и3 їезіи1лъ, и3 фали1fъ, сhнове зам0fwвы, и3 варахjа, и3 їиyа ґнаfwfjтинъ,

князь ахиезер, и иоас сын самаа гавафита, и иезиил, и фалиф, сынове замофовы, и варахиа, и ииуа анафофитин,

главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи, из Гивы; Иезиел и Фелет, сыновья Азмавефа; Бераха и Иегу из Анафофа;

12:4

и3 самаjа гаваwнjтинъ, си1льный посредЁ три1десzтихъ и3 над8 три1десzтію, и3 їеремjа, и3 їезекjиль, и3 їwаннaнъ, и3 їwзавafъ гадараfjтинъ,

и самаиа гаваонитин, сильный посреде тридесятих и над тридесятию, и иеремиа, и иезекииль, и иоаннан, и иозаваф гадарафитин,

Ишмаия Гаваонитянин, храбрый из тридцати и [начальствовавший] над тридцатью; Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гедеры.

12:5

є3ліwзjй, и3 їерімyfъ, и3 ваалjа, и3 самарjа, и3 сафатjа ґрyфінъ,

елиозий, и иеримуф, и ваалиа, и самариа, и сафатиа аруфин,

Елузай, Иеримоф, Веалия, Шемария, Сафатия Харифиянин;

12:6

є3лкaна, и3 їесjа, и3 їеліи1лъ, и3 їезаaръ, и3 їесваaмъ, корjтzне,

елкана, и иесиа, и иелиил, и иезаар, и иесваам, коритяне,

Елкана, Ишшияху, Азариил, Иоезер и Иошавам, Кореяне;

12:7

и3 їwилA, и3 завадjа, сhнове їеро†мли, и3 и5же t гедHра.

и иоила, и завадиа, сынове иероамли, и иже от гедора.

и Иоела и Зевадия, сыновья Иерохама, из Гедора.

12:8

И# t гаддJ прибэг0ша къ давjду, (є3гдA таsшесz) въ пустhни, мyжіе крёпцы и3 бойцы2 нар0чити, держaщіи щиты2 и3 к0піz: ли1ца же и4хъ ћкw ли1ца львHва, и3 легцы2 ћкw сє1рны на горaхъ ск0ростію:

И от гадди прибегоша к давиду, (егда таяшеся) в пустыни, мужие крепцы и бойцы нарочити, держащии щиты и копия: лица же их яко лица львова, и легцы яко серны на горах скоростию:

И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица львиные - лица их, и они быстры как серны на горах.

12:9

ґзeръ въ пeрвыхъ, ґвдjа вторhй, ґліaдъ трeтій,

азер в первых, авдиа вторый, алиад третий,

Главный Езер, второй Овадия, третий Елиав,

12:10

масмaнъ четвeртый, їеремjа пsтый,

масман четвертый, иеремиа пятый,

четвертый Мишманна, пятый Иеремия,

12:11

їеffjа шестhй, є3ліи1лъ седмhй,

иеффиа шестый, елиил седмый,

шестой Афай, седьмой Елиел,

12:12

їwанaнъ nсмhй, є3льзавeль девsтый,

иоанан осмый, ельзавель девятый,

восьмой Иоханан, девятый Елзавад,

12:13

їеремjа десsтый, махавенaй первыйнaдесzть.

иеремиа десятый, махавенай первыйнадесять.

десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай.

12:14

Сjи t сынHвъ гaдовыхъ кн‰зи в0инстіи, є3ди1нъ над8 ст0мъ мaлый, вели1кій же над8 тhсzщею:

Сии от сынов гадовых князи воинстии, един над стом малый, великий же над тысящею:

Они из сыновей Гадовых [были] главами в войске: меньший над сотнею, и больший над тысячею.

12:15

сjи и5же преид0ша їoрдaнъ мцcа пeрвагw: и3 сeй нап0лненъ во всёхъ брeзэхъ свои1хъ: и3 и3згнaша всёхъ, и5же живsху въ ю3д0лэхъ t востHкъ дaже до з†падъ.

сии иже преидоша иордан месяца перваго: и сей наполнен во всех брезех своих: и изгнаша всех, иже живяху в юдолех от восток даже до запад.

Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу.

12:16

Пріид0ша же t сынHвъ веніамjнихъ и3 їyдиныхъ на п0мощь давjду.

Приидоша же от сынов вениаминих и иудиных на помощь давиду.

Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду.

12:17

И# и3зhде давjдъ во срётеніе и5мъ и3 речE и5мъ: ѓще ми1рнw пріид0стэ ко мнЁ, да бyдетъ сeрдце моE тaкожде къ вaмъ: ѓще же предaти мS супостaтwмъ мои6мъ не во и4стинэ руки2, да ви1дитъ бGъ nтє1цъ нaшихъ и3 сyдитъ.

И изыде давид во сретение им и рече им: аще мирно приидосте ко мне, да будет сердце мое такожде к вам: аще же предати мя супостатом моим не во истине руки, да видит Бог отец наших и судит.

Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце; а если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит.

12:18

И# њблечE д¦ъ ґмасjю кнsзz над8 три1десzтію, и3 речE: и3ди2, давjда сhне їессeевъ, и3 лю1діе твои2: ми1ръ, ми1ръ тебЁ, и3 ми1ръ пом0щникwмъ твои6мъ, ћкw тебЁ помогaетъ бGъ тв0й. И# воспріsтъ и5хъ давjдъ и3 постaви и5хъ кнzзeй си1лъ.

И облече дух амасию князя над тридесятию, и рече: иди, давида сыне иессеев, и людие твои: мир, мир тебе, и мир помощником твоим, яко тебе помогает Бог твой. И восприят их давид и постави их князей сил.

И объял дух Амасая, главу тридцати, [и сказал он]: мир тебе Давид, и с тобою, сын Иессеев; мир тебе, и мир помощникам твоим; ибо помогает тебе Бог твой. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска.

12:19

И# t манассjи прибэг0ша къ давjду, є3гдA и3дsху и3ноплемє1нницы на саyла на брaнь, и3 не пом0же и5мъ давjдъ, ћкw совётъ бhти ў воев0дъ и3ноплемeнничихъ, глаг0лющихъ: съ главaми мужeй си1хъ њбрати1тсz ко господи1ну своемY саyлу.

И от манассии прибегоша к давиду, егда идяху иноплеменницы на саула на брань, и не поможе им давид, яко совет быти у воевод иноплеменничих, глаголющих: с главами мужей сих обратится ко господину своему саулу.

И из колена Манассиина перешли [некоторые] к Давиду, когда он шел с Филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители Филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу.

12:20

И# є3гдA и3дsше давjдъ въ сікелaгъ, прибэг0ша къ немY t манассjи є3днaй и3 їwзавafъ, и3 їавни1лъ и3 міхаи1лъ и3 їwсафafъ и3 є3ліY и3 салаfjй, кн‰зи над8 тhсzщами ў манассjи:

И егда идяше давид в сикелаг, прибегоша к нему от манассии еднай и иозаваф, и иавнил и михаил и иосафаф и елиу и салафий, князи над тысящами у манассии:

Когда он возвращался в Секелаг, тогда перешли к нему из Манассиян: Аднах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цилльфай, тысяченачальники у Манассиян.

12:21

сjи дaша п0мощь давjду на п0лчище геддyрwвъ, вси1 бо крёпцы си1лою: и3 бёша крёпцы нач†лницы въ в0инствэ си1лою.

сии даша помощь давиду на полчище геддуров, вси бо крепцы силою: и беша крепцы началницы в воинстве силою.

И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске.

12:22

ЗанE на всsкъ дeнь прихождaху къ давjду на п0мощь є3мY, въ си1лу вели1ку, ѓки си1ла б9іz.

Зане на всяк день прихождаху к давиду на помощь ему, в силу велику, аки сила Божия.

Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие.

12:23

И# сі‰ и3менA кнzзeй в0инства, и5же пріид0ша ко давjду въ хеврHнъ, да возвратsтъ цaрство саyлово къ немY по словеси2 гDню:

И сия имена князей воинства, иже приидоша ко давиду в хеврон, да возвратят царство саулово к нему по словеси Господню:

Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово, по слову Господню:

12:24

сhнове ї{дины носsщіи щиты2 и3 к0піz шeсть тhсzщъ и3 џсмь сHтъ, крёпцы ко њполчeнію:

сынове иудины носящии щиты и копия шесть тысящ и осмь сот, крепцы ко ополчению:

сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было шесть тысяч восемьсот готовых к войне;

12:25

t сынHвъ сmмеHнихъ, крёпцы си1лою на њполчeніе сeдмь тhсzщъ и3 сто2:

от сынов симеоних, крепцы силою на ополчение седмь тысящ и сто:

из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было семь тысяч и сто;

12:26

t сынHвъ леvjиныхъ четhри тhсzщы и3 шeсть сHтъ:

от сынов левииных четыри тысящы и шесть сот:

из сыновей Левииных четыре тысячи шестьсот;

12:27

и3 їHдда кнsзь t колёна ґарHнz, и3 съ ни1мъ три2 тhсzщы и3 сeдмь сHтъ:

и иодда князь от колена аароня, и с ним три тысящы и седмь сот:

и Иоддай, князь от [племени] Аарона, и с ним три тысячи семьсот;

12:28

и3 садHкъ, џтрокъ крёпкій си1лою, и3 д0му nтцA є3гw2 кн‰зи двaдесzть двA:

и садок, отрок крепкий силою, и дому отца его князи двадесять два:

и Садок, мужественный юноша, и род его, двадцать два начальника;

12:29

t сынHвъ же веніамjнихъ брaтій саyловыхъ три2 тhсzщы, и3 є3щE б0лшаz чaсть и4хъ наблюдaше стражбY д0му саyлz:

от сынов же вениаминих братий сауловых три тысящы, и еще болшая часть их наблюдаше стражбу дому сауля:

из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, три тысячи, - но еще многие из них держались дома Саулова;

12:30

и3 t сынHвъ є3фрeмлихъ двaдесzть тhсzщъ и3 џсмь сHтъ крёпцы си1лою, мyжіе и3мени1тіи по домHмъ nтeчествъ и4хъ:

и от сынов ефремлих двадесять тысящ и осмь сот крепцы силою, мужие именитии по домом отечеств их:

из сыновей Ефремовых двадцать тысяч восемьсот людей мужественных, людей именитых в родах своих;

12:31

и3 t полуплeмене манассjина nсмьнaдесzть тhсzщъ, и3 и5же нарек0шасz и4менемъ, да постaвzтъ царeмъ давjда:

и от полуплемене манассиина осмьнадесять тысящ, и иже нарекошася именем, да поставят царем давида:

из полуколена Манассиина восемнадцать тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида;

12:32

t сынHвъ їссахaровыхъ мyжіе ўчeни, и5же познавaху временA разсуждeнію, что2 сотвори1ти и4мать ї}ль, въ нач†ла и4хъ двёсти, и3 вс‰ брaтіz и4хъ съ ни1ми:

от сынов иссахаровых мужие учени, иже познаваху времена разсуждению, что сотворити имать израиль, в начала их двести, и вся братия их с ними:

из сынов Иссахаровых [пришли] люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю, - их было двести главных, и все братья их следовали слову их;

12:33

и3 t завулHна и3сходsщіи ко њполчeнію брaни, со всsкими nр{жіи брaнными, пzтьдесsтъ тhсzщъ, въ п0мощь давjду не съ прaздными рукaми:

и от завулона исходящии ко ополчению брани, со всякими оружии бранными, пятьдесят тысящ, в помощь давиду не с праздными руками:

из [колена] Завулонова готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, пятьдесят тысяч, в строю, единодушных;

12:34

и3 t нефfалjма кнzзeй тhсzща, и3 съ ни1ми въ щитaхъ и3 съ к0піzми три1десzть и3 сeдмь тhсzщъ:

и от неффалима князей тысяща, и с ними в щитах и с копиями тридесять и седмь тысящ:

из [колена] Неффалимова тысяча вождей и с ними тридцать семь тысяч с щитами и копьями;

12:35

и3 t сынHвъ дaновыхъ њполчaющіисz на брaнь двaдесzть џсмь тhсzщъ и3 шeсть сHтъ:

и от сынов дановых ополчающиися на брань двадесять осмь тысящ и шесть сот:

из [колена] Данова готовых к войне двадцать восемь тысяч шестьсот;

12:36

и3 t ґси1ра и3сходsщіи помощи2 въ брaни четhредесzть тhсzщъ:

и от асира исходящии помощи в брани четыредесять тысящ:

от Асира воинов, готовых к сражению, сорок тысяч;

12:37

и3 со џныz страны2 їoрдaна t сынHвъ руви1мовыхъ и3 t гaдовыхъ и3 t полуплeмене манассjина во всeмъ nрyжіи брaннэмъ сто2 и3 двaдесzть тhсzщъ.

и со оныя страны иордана от сынов рувимовых и от гадовых и от полуплемене манассиина во всем оружии браннем сто и двадесять тысящ.

из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, сто двадцать тысяч, со всяким воинским оружием.

12:38

Вси2 сjи мyжіе брaнніи ўпрaвлени ко њполчeнію сeрдцемъ ми1рнымъ: и3 пріид0ша въ хеврHнъ, да постaвzтъ царS давjда над8 всёмъ ї}лемъ: и3 пр0чіи t ї}лz є3ди1но сeрдце бsху, да цaрь бyдетъ давjдъ.

Вси сии мужие браннии управлени ко ополчению сердцем мирным: и приидоша в хеврон, да поставят царя давида над всем израилем: и прочии от израиля едино сердце бяху, да царь будет давид.

Все эти воины, в строю, от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида.

12:39

Бhша же тY съ давjдовъ три2 дни6, kдyще и3 пію1ще, ўгот0ваша бо и5мъ брaтіz и4хъ.

Быша же ту с давидов три дни, ядуще и пиюще, уготоваша бо им братия их.

И пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что братья их [все] приготовили для них;

12:40

И# и5же бли1з8 и4хъ бsху дaже до їссахaра и3 завулHна и3 нефfалjма, приношaху и5мъ на nслёхъ и3 велблю1дэхъ, и3 мскaхъ и3 волёхъ пи1щу, мукY, перев‰сла см0квей и3 гр0здіе сух0е, віно2 и3 є3лeй, и3 волы2 и3 nвны2 во мн0жествэ, рaдость бо бhсть во ї}ли.

И иже близ их бяху даже до иссахара и завулона и неффалима, приношаху им на ослех и велблюдех, и мсках и волех пищу, муку, перевясла смоквей и гроздие сухое, вино и елей, и волы и овны во множестве, радость бо бысть во израили.

да и близкие к ним, даже до [колена] Иссахарова, Завулонова и Неффалимова, привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.

13

13:1

И# сотвори2 совётъ давjдъ (со кн‰зи) и3 ты6сzщники, и3 сHтники и3 всёми нач†лники,

И сотвори совет давид (со князи) и тысящники, и сотники и всеми началники,

И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями,

13:2

и3 речE давjдъ ко всемY собрaнію ї}леву: ѓще ўг0дно вaмъ, и3 t гDа бGа нaшегw благопоспэши1тсz, да п0слемъ къ брaтіzмъ нaшымъ њстaвшымсz во всeй земли2 ї}левэ, и3 съ ни1ми свzщeнницы и3 леvjти, во градёхъ њбдержaніz и4хъ, да соберyтсz къ нaмъ,

и рече давид ко всему собранию израилеву: аще угодно вам, и от Господа Бога нашего благопоспешится, да послем к братиям нашым оставшымся во всей земли израилеве, и с ними священницы и левити, во градех обдержания их, да соберутся к нам,

и сказал [Давид] всему собранию Израильтян: если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле Израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам;

13:3

и3 да принесeмъ ківHтъ бGа нaшегw къ нaмъ, не взыскaхомъ бо є3гw2 во дни6 са{ли.

и да принесем кивот Бога нашего к нам, не взыскахом бо его во дни саули.

и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему.

13:4

И# tвэщA всE собрaніе, да тaкw бyдетъ, занE ўг0дно бhсть сл0во сіE всBмъ лю1демъ.

И отвеща все собрание, да тако будет, зане угодно бысть слово сие всем людем.

И сказало все собрание: "да будет так", потому что это дело всему народу казалось справедливым.

13:5

И# собрA давjдъ всего2 ї}лz t предBлъ є3гЂпетскихъ дaже до вх0да и3мafова, є4же внести2 ківHтъ б9ій t грaда їарjма.

И собра давид всего израиля от предел египетских даже до входа имафова, еже внести кивот Божий от града иарима.

Так собрал Давид всех Израильтян, от Шихора Египетского до входа в Емаф, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф-Иарима.

13:6

И# принесE є3го2 давjдъ: и3 вeсь ї}ль взhде во грaдъ давjдовъ, и4же бsше їyдинъ, є4же вознести2 тaмw ківHтъ гDа бGа сэдsща на херувjмэхъ, и3дёже при1звано є4сть и4мz є3гw2:

И принесе его давид: и весь израиль взыде во град давидов, иже бяше иудин, еже вознести тамо кивот Господа Бога седяща на херувимех, идеже призвано есть имя его:

И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, седящего на Херувимах, на котором нарицается имя [Его].

13:7

и3 постaви ківHтъ б9ій на колесни1цу н0ву и3з8 д0му ґмінадaвлz: џза же и3 брaтіz є3гw2 ведsху колесни1цу:

и постави кивот Божий на колесницу нову из дому аминадавля: оза же и братия его ведяху колесницу:

И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава; и Оза и Ахия вели колесницу.

13:8

давjдъ же и3 вeсь ї}ль и3грaху пред8 бGомъ всeю си1лою и3 въ пёснэхъ и3 въ гyслехъ, и3 pалти1ри и3 тmмпaнэхъ, и3 кmмвaлэхъ и3 въ трубaхъ:

давид же и весь израиль играху пред Богом всею силою и в песнех и в гуслех, и псалтири и тимпанех, и кимвалех и в трубах:

Давид же и все Израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах и трубах.

13:9

и3 пріид0ша ко гумнY хідHню: и3 прострE џза рyку свою2, да поддержи1тъ ківHтъ, ю3нeцъ бо ўклони2 є3го2:

и приидоша ко гумну хидоню: и простре оза руку свою, да поддержит кивот, юнец бо уклони его:

Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили его.

13:10

и3 прогнёвасz гDь гнёвомъ на џзу и3 порази2 є3го2 тY, тогw2 рaди, ћкw прострE рyку свою2 (и3 прикоснyсz) ківHту, и3 ќмре тY пред8 бGомъ.

и прогневася Господь гневом на озу и порази его ту, того ради, яко простре руку свою (и прикоснуся) кивоту, и умре ту пред Богом.

Но Господь разгневался на Озу, и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу; и он умер тут же пред лицем Божиим.

13:11

И# њскорби1сz давjдъ, ћкw пресэчE гDь пресэчeніемъ џзу, и3 наречE мёсто то2 пресэчeніе nзaне, дaже до днE сегw2.

И оскорбися давид, яко пресече Господь пресечением озу, и нарече место то пресечение озане, даже до дне сего.

И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. И назвал то место поражением Озы; так называется оно и до сего дня.

13:12

И# ўбоsсz давjдъ бGа въ т0й дeнь, глаг0лz: кaкw внесY ко мнЁ ківHтъ б9ій;

И убояся давид Бога в той день, глаголя: како внесу ко мне кивот Божий?

И устрашился Давид Бога в день тот, и сказал: как я внесу к себе ковчег Божий?

13:13

И# не возврати2 давjдъ ківHта къ себЁ во грaдъ давjдовъ, но возврати2 и5 въ д0мъ ґведдaра геfeина:

И не возврати давид кивота к себе во град давидов, но возврати и в дом аведдара гефеина:

И не повез Давид ковчега к себе, в город Давидов, а обратил его к дому Аведдара Гефянина.

13:14

и3 пребывaше ківHтъ б9ій въ домY ґведдaровэ три2 мцcы, и3 блгcви2 бGъ ґведдaра и3 вс‰, ±же и3мёzше.

и пребываше кивот Божий в дому аведдарове три месяцы, и благослови Бог аведдара и вся, яже имеяше.

И оставался ковчег Божий у Аведдара, в доме его, три месяца, и благословил Господь дом Аведдара и все, что у него.

14

14:1

И# послA хірaмъ цaрь тЂрскій послы2 къ давjду, и3 древA кeдрwвл, и3 здaтелей стёнъ, и3 древодёлей, да сози1ждутъ є3мY д0мъ.

И посла хирам царь тирский послы к давиду, и древа кедровл, и здателей стен, и древоделей, да созиждут ему дом.

И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом.

14:2

И# познA давjдъ, ћкw ўгот0ва є3го2 гDь царeмъ над8 ї}лемъ, ћкw воздви1жесz въ высотY цaрство є3гw2, рaди людjй є3гw2 ї}лz,

И позна давид, яко уготова его Господь царем над израилем, яко воздвижеся в высоту царство его, ради людий его израиля,

Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его, ради народа его Израиля,

14:3

и3 поsтъ давjдъ є3щE жєны2 во їеrли1мэ: и3 роди1шасz є3мY є3щE сhнове и3 дщє1ри.

и поят давид еще жены во Иерусалиме: и родишася ему еще сынове и дщери.

тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей.

14:4

И# сі‰ и3менA и4хъ, и5же роди1шасz є3мY во їеrли1мэ: саммаA и3 сwвaвъ, наfaнъ и3 соломHнъ,

И сия имена их, иже родишася ему во Иерусалиме: саммаа и совав, нафан и соломон,

И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Совав, Нафан, Соломон,

14:5

и3 їеваaръ и3 є3лісyй и3 є3ліфаafъ

и иеваар и елисуй и елифааф

Евеар, Елисуа, Елфалет,

14:6

и3 нагefъ, и3 нафaгъ и3 їафіE,

и нагеф, и нафаг и иафие,

Ногах, Нафек, Иафиа,

14:7

и3 є3лісамA и3 валіадA и3 є3ліфалeтъ.

и елисама и валиада и елифалет.

и Елисама, Веелиада и Елифалеф.

14:8

И# ўслhшаша и3ноплемє1нницы, ћкw помaзанъ бhсть давjдъ въ царS над8 всёмъ ї}лемъ, и3 и3зыд0ша вси2 и3ноплемє1нницы взыскaти давjда. И# ўслhша давjдъ и3 и3зhде проти1ву и4хъ.

И услышаша иноплеменницы, яко помазан бысть давид в царя над всем израилем, и изыдоша вси иноплеменницы взыскати давида. И услыша давид и изыде противу их.

И услышали Филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид [об] [этом] и пошел против них.

14:9

И#ноплемє1нницы же пріид0ша и3 разліsшасz во ю3д0ли и3споли1нwвъ.

Иноплеменницы же приидоша и разлияшася во юдоли исполинов.

И Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов.

14:10

И# вопроси2 давjдъ бGа, глаг0лz: ѓще взhду на и3ноплемeнники, и3 предaси ли и5хъ въ рyки мо‰; И# речE є3мY бGъ: взhди, и3 предaмъ и5хъ въ рyки тво‰.

И вопроси давид Бога, глаголя: аще взыду на иноплеменники, и предаси ли их в руки моя? И рече ему Бог: взыди, и предам их в руки твоя.

И вопросил Давид Бога, говоря: идти ли мне против Филистимлян, и предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь: иди, и Я предам их в руки твои.

14:11

И# и3зhде во ваaлъ-фарасjнъ, и3 порази2 и5хъ тaмw давjдъ. И# речE давjдъ: разсэчE бGъ враги2 мо‰ рук0ю моeю, ћкоже разсэчeніе воды2. Сегw2 рaди наречE и4мz мёсту томY фарасjнъ, разсэчeніе.

И изыде во ваал-фарасин, и порази их тамо давид. И рече давид: разсече Бог враги моя рукою моею, якоже разсечение воды. Сего ради нарече имя месту тому фарасин, разсечение.

И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид; и сказал Давид: сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды. Посему и дали имя месту тому: Ваал-Перацим.

14:12

И# њстaвиша тaмw б0ги сво‰ и3ноплемє1нницы, и5хже давjдъ повелЁ сожещи2 nгнeмъ.

И оставиша тамо боги своя иноплеменницы, ихже давид повеле сожещи огнем.

И оставили там [Филистимляне] богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем.

14:13

И# приложи1ша є3щE и3ноплемє1нницы, и3 разліsшасz є3щE во ю3д0ли и3споли1нwвъ.

И приложиша еще иноплеменницы, и разлияшася еще во юдоли исполинов.

И [пришли] опять Филистимляне и расположились по долине.

14:14

И# вопроси2 пaки давjдъ бGа. И# речE є3мY бGъ: не и3сходи2 за ни1ми: tврати1сz t ни1хъ, и3 пріи1деши на ни1хъ прsмw грyшей:

И вопроси паки давид Бога. И рече ему Бог: не исходи за ними: отвратися от них, и приидеши на них прямо грушей:

И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: не ходи [прямо] на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев;

14:15

и3 бyдетъ є3гдA ўслhшиши глaсъ шyма верхHвъ грyшей, тогдA и3зhдеши на брaнь, ћкw и3зhде бGъ пред8 тоб0ю, да порази1тъ полки2 и3ноплемє1ннически.

и будет егда услышиши глас шума верхов грушей, тогда изыдеши на брань, яко изыде Бог пред тобою, да поразит полки иноплеменнически.

и когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан Филистимлян.

14:16

И# сотвори2 давjдъ, ћкоже повелЁ є3мY бGъ: и3 порази2 полки2 фmлістjмwвъ t гаваHна дaже до гази1ра.

И сотвори давид, якоже повеле ему Бог: и порази полки филистимов от гаваона даже до газира.

И сделал Давид, как повелел ему Бог; и поразили стан Филистимский, от Гаваона до Газера.

14:17

И# прослaвисz и4мz давjдово во всёхъ странaхъ, и3 гDь дадE стрaхъ є3гw2 на вс‰ kзhки.

И прославися имя давидово во всех странах, и Господь даде страх его на вся языки.

И пронеслось имя Давидово по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов.

15

15:1

И# сотвори2 себЁ д0мы во грaдэ давjдовэ, и3 ўгот0ва мёсто ківHту б9ію, и3 сотвори2 є3мY ски1нію.

И сотвори себе домы во граде давидове, и уготова место кивоту Божию, и сотвори ему скинию.

И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию.

15:2

ТогдA речE давjдъ: не лёть є4сть, (да t всsкагw) н0ситсz ківHтъ б9ій, но т0кмw t леv‡тъ, понeже и3збрA и5хъ гDь носи1ти ківHтъ гDень и3 служи1ти є3мY дaже до вёка.

Тогда рече давид: не леть есть, (да от всякаго) носится кивот Божий, но токмо от левит, понеже избра их Господь носити кивот Господень и служити ему даже до века.

Тогда сказал Давид: [никто] не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему во веки.

15:3

И# собрA давjдъ вeсь ї}ль во їеrли1мъ, да внесeтсz ківHтъ б9ій на мёсто, є4же ўгот0ва є3мY.

И собра давид весь израиль во Иерусалим, да внесется кивот Божий на место, еже уготова ему.

И собрал Давид всех Израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил.

15:4

И# собрA давjдъ сынHвъ ґарHновыхъ и3 леvjты:

И собра давид сынов аароновых и левиты:

И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов:

15:5

t сынHвъ каafовыхъ ўріи1лъ начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, сто2 двaдесzть:

от сынов каафовых уриил началник и братия его, сто двадесять:

из сыновей Каафовых, Уриила начальника и братьев его - сто двадцать [человек];

15:6

t сынHвъ мерaріныхъ ґсаjа начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, двёсти пzтьдесsтъ:

от сынов мерариных асаиа началник и братия его, двести пятьдесят:

из сыновей Мерариных, Асаию начальника и братьев его - двести двадцать [человек];

15:7

t сынHвъ герсHнихъ їwи1ль начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, сто2 три1десzть:

от сынов герсоних иоиль началник и братия его, сто тридесять:

из сыновей Гирсоновых, Иоиля начальника и братьев его - сто тридцать [человек];

15:8

t сынHвъ є3лісафaнихъ семеjа начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, двёсти:

от сынов елисафаних семеиа началник и братия его, двести:

из сыновей Елисафановых, Шемаию начальника и братьев его - двести;

15:9

t сынHвъ хеврHновыхъ є3ліи1лъ начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, џсмьдесzтъ:

от сынов хевроновых елиил началник и братия его, осмьдесят:

из сыновей Хевроновых, Елиела начальника и братьев его - восемьдесят;

15:10

t сынHвъ nзіи1левыхъ ґмінадaвъ начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, сто2 дванaдесzть.

от сынов озиилевых аминадав началник и братия его, сто дванадесять.

из сыновей Уззииловых, Аминадава начальника и братьев его - сто двенадцать.

15:11

И# призвA давjдъ садHка и3 ґвіаfaра свzщeнники, и3 леvjты ўріи1ла, ґсаjа и3 їwи1лz, и3 семеіaна и3 є3ліи1ла и3 ґмінадaва,

И призва давид садока и авиафара священники, и левиты уриила, асаиа и иоиля, и семеиана и елиила и аминадава,

И призвал Давид священников: Садока и Авиафара, и левитов: Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаию, Елиела и Аминадава,

15:12

и3 речE къ ни6мъ: вы2, нач†лницы nтeчествъ леvjтскихъ, њсвzти1тесz вы2 и3 брaтіz в†ша, и3 принеси1те ківHтъ гDа бGа ї}лева (на мёсто), и3дёже ўгот0вахъ є3мY:

и рече к ним: вы, началницы отечеств левитских, освятитеся вы и братия ваша, и принесите кивот Господа Бога израилева (на место), идеже уготовах ему:

и сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на [место], [которое] я приготовил для него;

15:13

ћкw прeжде вaмъ не готHвымъ сyщымъ, раздэли2 гDь бGъ нaшъ въ нaсъ, ћкw не взыскaхомъ є3гw2 по разсуждeнію.

яко прежде вам не готовым сущым, раздели Господь Бог наш в нас, яко не взыскахом его по разсуждению.

ибо как прежде не вы это [делали], то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно.

15:14

И# њсвzти1шасz свzщeнницы и3 леvjти, да внесyтъ ківHтъ гDа бGа ї}лева.

И освятишася священницы и левити, да внесут кивот Господа Бога израилева.

И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева.

15:15

И# взsша сhнове леvjтстіи ківHтъ б9ій, ћкоже повелЁ мwmсeй сл0вомъ б9іимъ по писaнію, рaмены свои1ми на носи1лэхъ.

И взяша сынове левитстии кивот Божий, якоже повеле моисей словом Божиим по писанию, рамены своими на носилех.

И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах.

15:16

И# речE давjдъ начaлникwмъ леv‡тскимъ: постaвите брaтію свою2 пэвцє1въ во nргaнэхъ, пёснехъ мусікjйскихъ, pалти1рехъ, въ гyслехъ и3 кmмвaлэхъ, да возгласsтъ въ высотY глaсомъ весeліz.

И рече давид началником левитским: поставите братию свою певцев во органех, песнех мусикийских, псалтирех, в гуслех и кимвалех, да возгласят в высоту гласом веселия.

И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования.

15:17

И# постaвиша леvjти є3мaна сhна їwи1лева: и3 t брaтій є3гw2 ґсaфа сhна варахjина: и3 t сынHвъ мерaріныхъ, брaтій є3гw2, є3faна сhна кісeова:

И поставиша левити емана сына иоилева: и от братий его асафа сына варахиина: и от сынов мерариных, братий его, ефана сына кисеова:

И поставили левиты Емана, сына Иоилева, и из братьев его, Асафа, сына Верехиина, а из сыновей Мерариных, братьев их, Ефана, сына Кушаии;

15:18

и3 съ ни1ми брaтіz и4хъ, вторjи (чи1номъ), захaріа и3 nзіи1лъ, и3 семірамHfъ и3 їеіи1лъ, и3 ґнaній и3 є3ліaвъ, и3 ванeа и3 маасjа, и3 маттаfjа и3 є3ліфалA, и3 макенjа и3 ґвдед0мъ, и3 їеіи1лъ и3 nзjа, двє1рницы.

и с ними братия их, втории (чином), захариа и озиил, и семирамоф и иеиил, и ананий и елиав, и ванеа и маасиа, и маттафиа и елифала, и макениа и авдедом, и иеиил и озиа, дверницы.

и с ними братьев их второстепенных: Захарию, Бена, Иаазиила, Шемирамофа, Иехиила, Унния, Елиава, Ванею, Маасея, Маттафию, Елифлеуя, Микнея и Овед-Едома и Иеиела, привратников.

15:19

И# пэвцы2 є3мaнъ, ґсaфъ и3 є3faмъ въ кmмвaлы мBдzны (возглашaюще) въ слhшаніе:

И певцы еман, асаф и ефам в кимвалы медяны (возглашающе) в слышание:

Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах,

15:20

захaріа же и3 nзіи1лъ, и3 семірамHfъ и3 їеіи1лъ, и3 ґнанjй и3 є3ліaвъ, и3 маасjа и3 ванeа со гyсльми т†йны поsху:

захариа же и озиил, и семирамоф и иеиил, и ананий и елиав, и маасиа и ванеа со гусльми тайны пояху:

а Захария, Азиил, Шемирамоф, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея - на псалтирях, тонким голосом.

15:21

и3 маттаfjа и3 є3ліфалA, и3 макенjа и3 ґвдед0мъ, и3 їеіи1лъ и3 nзjа въ кmмвaлэхъ поsху, є4же превзhти:

и маттафиа и елифала, и макениа и авдедом, и иеиил и озиа в кимвалех пояху, еже превзыти:

Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овед-Едом, Иеиел и Азазия - на цитрах, чтобы делать начало.

15:22

и3 хwненjа начaлникъ леvjтскій, начaлникъ пёній, занE разyменъ бЁ:

и хонениа началник левитский, началник пений, зане разумен бе:

А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем.

15:23

и3 варахjа и3 є3лкaна двє1рницы ківHта:

и варахиа и елкана дверницы кивота:

Верехия и Елкана были придверниками у ковчега.

15:24

и3 сwвенjа и3 їwсафaтъ, и3 наfанaилъ и3 ґмасjа, и3 захaріа и3 ванaй и3 є3ліезeръ свzщeнницы трубsщіи трубaми пред8 ківHтомъ б9іимъ: и3 ґвдед0мъ и3 їеjа двє1рницы ківHта б9іz.

и совениа и иосафат, и нафанаил и амасиа, и захариа и ванай и елиезер священницы трубящии трубами пред кивотом Божиим: и авдедом и иеиа дверницы кивота Божия.

Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Овед-Едом и Иехия [были] придверниками у ковчега.

15:25

И# бЁ давjдъ и3 старBйшины ї}лєвы и3 тhсzщницы и3дyщіи, є4же и3знести2 ківHтъ завёта гDнz и3з8 д0му ґвдед0млz съ весeліемъ.

И бе давид и старейшины израилевы и тысящницы идущии, еже изнести кивот завета Господня из дому авдедомля с веселием.

Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овед-Едомова с веселием.

15:26

И# бhсть є3гдA ўкрэплsше бGъ леvjты носsщыz ківHтъ завёта гDнz, и3 пожр0ша сeдмь телцє1въ и3 сeдмь nвнHвъ:

И бысть егда укрепляше Бог левиты носящыя кивот завета Господня, и пожроша седмь телцев и седмь овнов:

И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов.

15:27

давjдъ же бsше њдёzнъ ри1зою вmсс0нною, и3 вси2 леvjти, носsщіи ківHтъ завёта гDнz, пэвцh же и3 хwненjа начaлникъ пёсней пою1щихъ, на давjдэ же бЁ є3фyдъ вmсс0нный.

давид же бяше одеян ризою виссонною, и вси левити, носящии кивот завета Господня, певцы же и хонениа началник песней поющих, на давиде же бе ефуд виссонный.

Давид был одет в виссонную одежду, [а также] и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хенания начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был [еще] льняной ефод.

15:28

И# вeсь ї}ль провождaше ківHтъ завёта гDнz съ восклицaніемъ и3 глaсомъ трyбнымъ, и3 съ трубaми и3 кmмв†лы, глашaюще въ гyсли и3 кіf†ры.

И весь израиль провождаше кивот завета Господня с восклицанием и гласом трубным, и с трубами и кимвалы, глашающе в гусли и кифары.

Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах.

15:29

И# бhсть є3гдA пріи1де ківHтъ завёта гDнz дaже до грaда давjдова, и3 мелх0ла дщи2 саyлz смотрsше во nкно2, и3 ви1дэ царS давjда скaчуща и3 и3грaюща и3 ўничижи2 є3го2 въ сeрдцы своeмъ.

И бысть егда прииде кивот завета Господня даже до града давидова, и мелхола дщи сауля смотряше во окно, и виде царя давида скачуща и играюща и уничижи его в сердцы своем.

Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.

16

16:1

Принес0ша ќбw ківHтъ б9ій и3 постaвиша є3го2 посредЁ ски1ніи, ю4же водрузи2 є3мY давjдъ, и3 принес0ша всесожжє1ніz и3 спаси1тєлнаz пред8 гDемъ.

Принесоша убо кивот Божий и поставиша его посреде скинии, юже водрузи ему давид, и принесоша всесожжения и спасителная пред Господем.

И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы.

16:2

И# соверши2 давjдъ возносS всесожжє1ніz и3 спаси1тєлнаz, и3 благослови2 лю1ди во и4мz гDне,

И соверши давид вознося всесожжения и спасителная, и благослови люди во имя Господне,

Когда Давид окончил всесожжения и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа

16:3

и3 раздэли2 всsкому мyжу ї}лску, t мyжа дaже до жены2, мyжу хлёбъ є3ди1нъ печeный, (и3 чaсть печeна мsса,) и3 прsженый со є3лeемъ семідaлъ:

и раздели всякому мужу израилску, от мужа даже до жены, мужу хлеб един печеный, (и часть печена мяса,) и пряженый со елеем семидал:

и роздал всем Израильтянам, и мужчинам и женщинам, по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина,

16:4

постaви же пред8 лицeмъ ківHта завёта гDнz t леv‡тъ, є4же служи1ти и3 возглашaти (дэлA є3гw2), и3 и3сповёдати и3 хвали1ти гDа бGа ї}лева:

постави же пред лицем кивота завета Господня от левит, еже служити и возглашати (дела его), и исповедати и хвалити Господа Бога израилева:

и поставил на службу пред ковчегом Господним [некоторых] из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева:

16:5

ґсaфъ начaлникъ, и3 другjй по нeмъ захaріа, їеіи1лъ и3 семірамHfъ, и3 їеіи1лъ и3 маттаfjа, и3 є3ліaвъ и3 ванeа и3 ґвдед0мъ: їеіи1лъ же во nргaнэхъ и3 pалти1ри и3 гyслехъ, ґсaфъ же въ кmмвaлэхъ возглашaz:

асаф началник, и другий по нем захариа, иеиил и семирамоф, и иеиил и маттафиа, и елиав и ванеа и авдедом: иеиил же во органех и псалтири и гуслех, асаф же в кимвалех возглашая:

Асафа главным, вторым по нем Захарию, Иеиела, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиава, и Ванею, Овед-Едома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах,

16:6

и3 ванeа и3 nзіи1лъ свzщeнницы (труби1ша) вhну въ трубы6 пред8 ківHтомъ завёта б9іz.

и ванеа и озиил священницы (трубиша) выну в трубы пред кивотом завета Божия.

а Ванею и Озиила, священников, [чтобы] постоянно [трубили] пред ковчегом завета Божия.

16:7

Въ т0й дeнь ўстр0и давjдъ въ начaлэ хвали1ти гDа рук0ю ґсaфа и3 брaтіи є3гw2.

В той день устрои давид в начале хвалити Господа рукою асафа и братии его.

В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу чрез Асафа и братьев его:

16:8

Пёснь. И#сповёдайтесz гDеви и3 призывaйте є3го2 во и4мени є3гw2, знaєма сотвори1те лю1демъ начин†ніz є3гw2:

Песнь. Исповедайтеся Господеви и призывайте его во имени его, знаема сотворите людем начинания его:

славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;

16:9

п0йте є3мY и3 восп0йте є3мY, повёдите вс‰ чудесA є3гw2, ±же сотвори2 гDь:

пойте ему и воспойте ему, поведите вся чудеса его, яже сотвори Господь:

пойте Ему, бряцайте Ему; поведайте о всех чудесах Его;

16:10

хвали1те и4мz с™0е є3гw2, да возвесели1тсz сeрдце и4щущее бlговолeніz є3гw2:

хвалите имя святое его, да возвеселится сердце ищущее благоволения его:

хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа;

16:11

взыщи1те гDа и3 ўкрэпи1тесz, взыщи1те лицA є3гw2 вhну:

взыщите Господа и укрепитеся, взыщите лица его выну:

взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его;

16:12

помzни1те чудесA є3гw2, ±же сотвори2, знaмєніz и3 судбы6 ќстъ є3гw2,

помяните чудеса его, яже сотвори, знамения и судбы уст его,

поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его,

16:13

сёмz ї}лево, раби2 є3гw2, сhнове ї†кwвли, и3збрaнніи є3гw2.

семя израилево, раби его, сынове иаковли, избраннии его.

[вы], семя Израилево, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его!

16:14

Т0й гDь бGъ нaшъ, во всeй земли2 судбы6 є3гw2.

Той Господь Бог наш, во всей земли судбы его.

Он Господь Бог наш; суды Его по всей земле.

16:15

Помzнeмъ во вёкъ завётъ є3гw2, сл0во є3гw2, є4же заповёдлъ въ тhсzщы родHвъ,

Помянем во век завет его, слово его, еже заповедл в тысящы родов,

Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов,

16:16

є4же завэщA ґвраaму, и3 клsтву свою2 їсаaку:

еже завеща аврааму, и клятву свою исааку:

то, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку,

16:17

и3 постaви є5 їaкwву въ повелёніе, ї}лю въ завётъ вёченъ,

и постави е иакову в повеление, израилю в завет вечен,

и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный,

16:18

гlz: тебЁ дaмъ зeмлю ханаaню, ќже достоsніz вaшегw.

глаголя: тебе дам землю ханааню, уже достояния вашего.

говоря: "тебе дам Я землю Ханаанскую, в наследственный удел вам".

16:19

ВнегдA бhти и5мъ м†лымъ числ0мъ, ћкw ўмaлишасz и3 пресели1шасz въ ню2,

Внегда быти им малым числом, яко умалишася и преселишася в ню,

Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней,

16:20

и3 преид0ша t kзhка въ kзhкъ и3 t цaрствіz къ лю1демъ и3ны6мъ,

и преидоша от языка в язык и от царствия к людем иным,

и переходили от народа к народу и из одного царства к другому народу;

16:21

не њстaви мyжа њби1дэти и5хъ, и3 њбличи2 њ ни1хъ цари6:

не остави мужа обидети их, и обличи о них цари:

но Он никому не позволил обижать их, и обличал за них царей:

16:22

не прикасaйтесz пом†заннымъ мои6мъ, и3 во пrр0цэхъ мои1хъ не лукaвнуйте.

не прикасайтеся помазанным моим, и во пророцех моих не лукавнуйте.

"Не прикасайтеся к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла".

16:23

Восп0йте гDеви, всS землS, возвэсти1те t днE на дeнь спcніе є3гw2,

Воспойте Господеви, вся земля, возвестите от дне на день спасение его,

Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его.

16:24

возвэсти1те во kзhцэхъ слaву є3гw2, во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2,

возвестите во языцех славу его, во всех людех чудеса его,

Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его,

16:25

ћкw вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, стрaшенъ є4сть над8 всёми бHги.

яко велий Господь и хвален зело, страшен есть над всеми боги.

ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов.

16:26

Ћкw вси2 б0зи kзhкwвъ јдwли: гDь же нaшъ небесA сотвори2.

Яко вси бози языков идоли: Господь же наш небеса сотвори.

Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил.

16:27

Слaва и3 вели1чество пред8 лицeмъ є3гw2, крёпость и3 похвалA въ мёстэ є3гw2 с™ёмъ.

Слава и величество пред лицем его, крепость и похвала в месте его святем.

Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на месте Его.

16:28

Дади1те гDеви, nтeчєствіz kзhкwвъ, дади1те гDеви слaву и3 крёпость,

Дадите Господеви, отечествия языков, дадите Господеви славу и крепость,

Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь,

16:29

дади1те гDеви слaву и4мени є3гw2: возми1те дaры и3 принеси1те пред8 лицE є3гw2, и3 поклони1тесz гDеви во дв0рэхъ с™hхъ є3гw2.

дадите Господеви славу имени его: возмите дары и принесите пред лице его, и поклонитеся Господеви во дворех святых его.

воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его.

16:30

Да ўбои1тсz t лицA є3гw2 всS землS, да и3спрaвитсz землS и3 да не подви1житсz:

Да убоится от лица его вся земля, да исправится земля и да не подвижится:

Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется.

16:31

да возвеселsтсz небесA и3 да возрaдуетсz землS, и3 да рекyтъ во kзhцэхъ: гDь цrтвуетъ.

да возвеселятся небеса и да возрадуется земля, и да рекут во языцех: Господь царствует.

Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует!

16:32

Да возгласи1тъ м0ре и3 и3сполнeніе є3гw2, и3 древA пwльскaz, и3 вс‰ ±же на ни1хъ.

Да возгласит море и исполнение его, и древа польская, и вся яже на них.

Да плещет море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем.

16:33

ТогдA возвеселsтсz древA дубр†внаz пред8 лицeмъ гDнимъ, ћкw пріи1де суди1ти земли2.

Тогда возвеселятся древа дубравная пред лицем Господним, яко прииде судити земли.

Да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю.

16:34

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2,

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость его,

Славьте Господа, ибо вовек милость Его,

16:35

и3 глаг0лите: сп7си1 ны, б9е, сп7си1телю нaшъ, и3 собери2 нaсъ, и3 и3зми2 нaсъ t kзы6къ, да хвaлимъ и4мz с™0е твоE, и3 хвaлимсz во хвалeніихъ твои1хъ.

и глаголите: спаси ны, Боже, спасителю наш, и собери нас, и изми нас от язык, да хвалим имя святое твое, и хвалимся во хвалениих твоих.

и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш! Собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею!

16:36

Блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка дaже и3 до вёка. И# рекyтъ вси2 лю1діе: ґми1нь. И# восхвали1ша гDа.

Благословен Господь Бог израилев от века даже и до века. И рекут вси людие: аминь. И восхвалиша Господа.

Благословен Господь Бог Израилев, от века и до века! И сказал весь народ: аминь! аллилуия!

16:37

И# њстaвиша тaмw пред8 ківHтомъ завёта гDнz ґсaфа и3 брaтію є3гw2, да слyжатъ пред8 ківHтомъ вhну по вс‰ дни6:

И оставиша тамо пред кивотом завета Господня асафа и братию его, да служат пред кивотом выну по вся дни:

Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день,

16:38

и3 ґвдед0мъ и3 брaтіz є3гw2, шестьдесsтъ џсмь: и3 ґвдед0мъ сhнъ їдіfyнь и3 nсaй (постaвлени) во двeрники:

и авдедом и братия его, шестьдесят осмь: и авдедом сын идифунь и осай (поставлени) во дверники:

и Овед-Едома и братьев его, шестьдесят восемь [человек]; Овед-Едома, сына Идифунова, и Хосу - привратниками,

16:39

садHка же свzщeнника и3 брaтію є3гw2 свzщeнниками пред8 ски1ніею гDнею въ вhшнихъ и5же въ гаваHнэ,

садока же священника и братию его священниками пред скиниею Господнею в вышних иже в гаваоне,

а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне,

16:40

да возн0сzтъ всесожжє1ніz гDеви на nлтари2 всесожжeній вhну ќтрw и3 вeчеръ, и3 по всBмъ ±же пи6сана сyть въ зак0нэ гDни, є3ли6ка повелЁ сынHмъ ї}лєвымъ рук0ю мwmсeа рабA б9іz:

да возносят всесожжения Господеви на олтари всесожжений выну утро и вечер, и по всем яже писана суть в законе Господни, елика повеле сыном израилевым рукою моисеа раба Божия:

для возношения всесожжений Господу на жертвеннике всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю;

16:41

и3 съ ни1ми є3мaнъ и3 їдіfyмъ и3 пр0чіи и3збрaнніи кjйждо звaніемъ свои1мъ є4же хвали1ти гDа, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

и с ними еман и идифум и прочии избраннии кийждо званием своим еже хвалити Господа, яко в век милость его:

и с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его.

16:42

и3 съ ни1ми трубы6 и3 кmмвaлы є4же возглашaти, и3 nргaны пёній б9іихъ: сhнове же їдіf{мли во вратёхъ (стоsху).

и с ними трубы и кимвалы еже возглашати, и органы пений Божиих: сынове же идифумли во вратех (стояху).

При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях; сыновей же Идифуна [поставил] при вратах.

16:43

И# и3д0ша вси2 лю1діе кjйждо въ д0мъ св0й, и3 давjдъ возврати1сz, да благослови1тъ д0мъ св0й.

И идоша вси людие кийждо в дом свой, и давид возвратися, да благословит дом свой.

И пошел весь народ, каждый в свой дом; возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой.

17

17:1

И# бhсть є3гдA њбитaше давjдъ въ домY своeмъ, и3 речE давjдъ къ наfaну прbр0ку: сE, ѓзъ живY въ домY кeдровэ, ківHтъ же завёта гDнz под8 к0жами.

И бысть егда обиташе давид в дому своем, и рече давид к нафану пророку: се, аз живу в дому кедрове, кивот же завета Господня под кожами.

Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром.

17:2

И# речE наfaнъ къ давjду: всE є4же въ сeрдцы твоeмъ твори2, ћкw бGъ съ тоб0ю є4сть.

И рече нафан к давиду: все еже в сердцы твоем твори, яко Бог с тобою есть.

И сказал Нафан Давиду: все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог.

17:3

И# бhсть н0щи тоS, и3 бhсть сл0во гDне къ наfaну, гlz:

И бысть нощи тоя, и бысть слово Господне к нафану, глаголя:

Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану:

17:4

и3ди2 и3 рцы2 давjду рабY моемY: сі‰ речE гDь: не сози1ждеши ты2 мнЁ д0му, є4же њбитaти ми2 въ нeмъ:

иди и рцы давиду рабу моему: сия рече Господь: не созиждеши ты мне дому, еже обитати ми в нем:

пойди и скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь: не ты построишь Мне дом для обитания,

17:5

ћкw не њбитaхъ въ домY t днE, въ џньже и3звед0хъ ї}лz (t земли2 є3гЂпетскіz), дaже до днE сегw2, но бhхъ въ ски1ніи и3 въ шатрЁ:

яко не обитах в дому от дне, в оньже изведох израиля (от земли египетския), даже до дне сего, но бых в скинии и в шатре:

ибо Я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а [ходил] из скинии в скинию и из жилища [в жилище].

17:6

во всёхъ ѓможе ходи1хъ со всёмъ ї}лемъ, ѓще гlz гlахъ к0ему колёну ї}леву, и5мже повелёхъ да пасyтъ лю1ди мо‰, гlz: чесw2 рaди не создaсте мнЁ д0му кeдрова;

во всех аможе ходих со всем израилем, аще глаголя глаголах коему колену израилеву, имже повелех да пасут люди моя, глаголя: чесо ради не создасте мне дому кедрова?

Где ни ходил Я со всем Израилем, сказал ли Я хотя слово которому-либо из судей Израильских, которым Я повелел пасти народ Мой: зачем вы не построите Мне дома кедрового?

17:7

и3 нн7э тaкw рцы2 рабY моемY давjду: сі‰ речE гDь вседержи1тель: ѓзъ и3з8sхъ тS t пaствы, є3гдA послёдовалъ є3си2 стaду, є4же бhти тебЁ вождeмъ над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ,

и ныне тако рцы рабу моему давиду: сия рече Господь вседержитель: аз изях тя от паствы, егда последовал еси стаду, еже быти тебе вождем над людьми моими израилем,

И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего Израиля;

17:8

и3 бhхъ съ тоб0ю во всёхъ, и3дёже ходи1лъ є3си2, и3 потреби1хъ вс‰ враги2 тво‰ t лицA твоегw2, и3 сотвори1хъ тебЁ и4мz ћкоже и4мz вели1кихъ, и5же на земли2:

и бых с тобою во всех, идеже ходил еси, и потребих вся враги твоя от лица твоего, и сотворих тебе имя якоже имя великих, иже на земли:

и был с тобою везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле;

17:9

и3 дaхъ мёсто лю1демъ мои6мъ ї}лю, и3 насади1хъ |, и3 њбитaютъ въ нeмъ, и3 не возскорбsтъ ктомY: ни сhнове беззак0ніz приложaтъ смири1ти и5хъ ћкоже t начaла

и дах место людем моим израилю, и насадих я, и обитают в нем, и не возскорбят ктому: ни сынове беззакония приложат смирити их якоже от начала

и Я устроил место для народа Моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде,

17:10

и3 t днjй, въ нsже дaхъ судіи6 лю1демъ мои6мъ ї}лю, и3 смири1хъ вс‰ враги2 тво‰, и3 возращy тz, и3 д0мъ сози1ждетъ ти2 гDь:

и от дний, в няже дах судии людем моим израилю, и смирих вся враги твоя, и возращу тя, и дом созиждет ти Господь:

в те дни, когда Я поставил судей над народом Моим Израилем, и Я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом.

17:11

и3 бyдетъ є3гдA и3сп0лнzтсz днjе твои2 и3 почjеши со nтцы6 твои1ми, и3 воздви1гну сёмz твоE по тебЁ, є4же бyдетъ t чрeва твоегw2, и3 возстaвлю цaрство є3гw2:

и будет егда исполнятся дние твои и почиеши со отцы твоими, и воздвигну семя твое по тебе, еже будет от чрева твоего, и возставлю царство его:

Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда Я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его.

17:12

т0й сози1ждетъ мнЁ д0мъ, и3 ўкрэплю2 прест0лъ є3гw2 дaже до вёка:

той созиждет мне дом, и укреплю престол его даже до века:

Он построит Мне дом, и утвержу престол его на веки.

17:13

ѓзъ бyду є3мY во nтцA, и3 т0й бyдетъ мнЁ въ сhна: и3 млcть мою2 не tимY t негw2, ћкоже tsхъ t бhвшихъ прeжде тебє2:

аз буду ему во отца, и той будет мне в сына: и милость мою не отиму от него, якоже отях от бывших прежде тебе:

Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном, - и милости Моей не отниму от него, как Я отнял от того, который был прежде тебя.

17:14

и3 ўвёрю є3го2 въ домY моeмъ и3 во цaрствіи є3гw2 дaже до вёка, и3 прест0лъ є3гw2 бyдетъ и3спрaвленъ до вёка.

и уверю его в дому моем и во царствии его даже до века, и престол его будет исправлен до века.

Я поставлю его в доме Моем и в царстве Моем на веки, и престол его будет тверд вечно.

17:15

По всBмъ словесє1мъ си6мъ и3 по всемY видёнію семY тaкw глаг0лалъ є4сть наfaнъ къ давjду.

По всем словесем сим и по всему видению сему тако глаголал есть нафан к давиду.

Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду.

17:16

И# пріи1де цaрь давjдъ, и3 сёде пред8 гDемъ, и3 речE: кто2 є4смь ѓзъ, гDи б9е м0й; и3 что2 д0мъ м0й, ћкw возлюби1лъ мS є3си2 до вёка;

И прииде царь давид, и седе пред Господем, и рече: кто есмь аз, Господи Боже мой? и что дом мой, яко возлюбил мя еси до века?

И пришел царь Давид, и стал пред лицем Господним, и сказал: кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что Ты так возвысил меня?

17:17

и3 сі‰ м†ла сyть пред8 тоб0ю, б9е, и3 гlалъ є3си2 на д0мъ рабA твоегw2 (є3щE) и3здалeча, и3 призрёлъ є3си2 на мS ћкw видёніе человёка, и3 возвhсилъ мS є3си2, гDи б9е:

и сия мала суть пред тобою, Боже, и глаголал еси на дом раба твоего (еще) издалеча, и призрел еси на мя яко видение человека, и возвысил мя еси, Господи Боже:

Но и этого еще мало показалось в очах Твоих, Боже; Ты возвещаешь о доме раба Твоего вдаль, и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже!

17:18

что2 приложи1тъ є3щE давjдъ къ тебЁ є4же прослaвити; и3 ты2 рабA твоего2 вёси:

что приложит еще давид к тебе еже прославити? и ты раба твоего веси:

Что еще может прибавить пред Тобою Давид для возвеличения раба Твоего? Ты знаешь раба Твоего!

17:19

гDи, рабA твоегw2 рaди сотвори1лъ є3си2 всE вели1чіе сіE и3 по сeрдцу твоемY, є4же знaєма сотвори1ти вс‰ вели6чіz тво‰:

Господи, раба твоего ради сотворил еси все величие сие и по сердцу твоему, еже знаема сотворити вся величия твоя:

Господи! для раба Твоего, по сердцу Твоему, Ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие.

17:20

гDи, нёсть под0бенъ тебЁ, и3 нёсть бGа рaзвэ тебє2, по всBмъ є3ли6ка слhшахомъ ўши1ма нaшима,

Господи, несть подобен тебе, и несть Бога разве тебе, по всем елика слышахом ушима нашима,

Господи! Нет подобного Тебе, и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами.

17:21

и3 нёсть, ћкоже лю1діе твои2 ї}ль, kзhкъ є3щE на земли2, ћкw п0йде бGъ и3збaвити лю1ди себЁ, є4же положи1ти и4мz себЁ вeліе и3 слaвное, є4же и3згнaти t лицA людjй твои1хъ, и5хже и3збaвилъ є3си2 t є3гЂпта, kзhки:

и несть, якоже людие твои израиль, язык еще на земли, яко пойде Бог избавити люди себе, еже положити имя себе велие и славное, еже изгнати от лица людий твоих, ихже избавил еси от египта, языки:

И кто подобен народу Твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, [чтоб] искупить его Себе в народ, сделать Себе имя великим и страшным делом - прогнанием народов от лица народа Твоего, который Ты избавил из Египта.

17:22

и3 дaлъ є3си2 лю1ди тво‰ ї}лz тебЁ въ лю1ди дaже до вёка, и3 ты2, гDи, бhлъ є3си2 и5мъ въ бGа:

и дал еси люди твоя израиля тебе в люди даже до века, и ты, Господи, был еси им в Бога:

Ты соделал народ Твой Израиля Своим собственным народом навек, и Ты, Господи, стал Богом его.

17:23

и3 нн7э, гDи, сл0во твоE, є4же гlалъ є3си2 рабY твоемY и3 на д0мъ є3гw2, да ўвёритсz до вёка: и3 сотвори2 ћкоже гlалъ є3си2,

и ныне, Господи, слово твое, еже глаголал еси рабу твоему и на дом его, да уверится до века: и сотвори якоже глаголал еси,

Итак теперь, о, Господи, слово, которое Ты сказал о рабе Твоем и о доме его, утверди навек, и сделай, как Ты сказал.

17:24

и3 да ўвёритсz и3 возвели1читсz и4мz твоE дaже до вёка, глаг0лющихъ: гDи, гDи вседержи1телю, б9е ї}левъ, и3 д0мъ давjда рабA твоегw2 да бyдетъ и3спрaвленъ пред8 тоб0ю:

и да уверится и возвеличится имя твое даже до века, глаголющих: Господи, Господи вседержителю, Боже израилев, и дом давида раба твоего да будет исправлен пред тобою:

И да пребудет и возвеличится имя Твое во веки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицем Твоим.

17:25

тh бо, гDи б9е м0й, tвeрзлъ є3си2 ќхо рабA твоегw2 создaти є3мY д0мъ, сегw2 рaди њбрёте рaбъ тв0й (дерзновeніе) моли1тисz пред8 лицeмъ твои1мъ:

ты бо, Господи Боже мой, отверзл еси ухо раба твоего создати ему дом, сего ради обрете раб твой (дерзновение) молитися пред лицем твоим:

Ибо Ты, Боже мой, открыл рабу Твоему, что Ты устроишь ему дом, поэтому раб Твой и дерзнул молиться пред Тобою.

17:26

и3 нн7э, гDи, ты2 є3си2 сaмъ бGъ, и3 гlалъ є3си2 къ рабY твоемY бlг†z сі‰:

и ныне, Господи, ты еси сам Бог, и глаголал еси к рабу твоему благая сия:

И ныне, Господи, Ты Бог, и Ты сказал о рабе Твоем такое благо.

17:27

и3 нн7э начни2 блгcви1ти д0мъ рабA твоегw2, да бyдетъ во вёки пред8 тоб0ю: ћкw ты2, гDи, блгcви1лъ є3си2, и3 блгcви2 во вёки.

и ныне начни благословити дом раба твоего, да будет во веки пред тобою: яко ты, Господи, благословил еси, и благослови во веки.

Начни же благословлять дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лицем Твоим. Ибо если Ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек.

18

18:1

И# бhсть по си1хъ, и3 порази2 давjдъ и3ноплемeнники, и3 прогнA и5хъ: и3 взS гefъ и3 вє1си є3гw2 t руки2 и3ноплемeнничи.

И бысть по сих, и порази давид иноплеменники, и прогна их: и взя геф и веси его от руки иноплеменничи.

После сего Давид поразил Филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки Филистимлян.

18:2

И# порази2 давjдъ мwaва, и3 бsху мwавjти раби2 давjду приносsще є3мY дaнь.

И порази давид моава, и бяху моавити раби давиду приносяще ему дань.

Он поразил также Моавитян, - и сделались Моавитяне рабами Давида, принося ему дань.

18:3

И# порази2 давjдъ ґдраазaра царS сyвска во є3мafэ, и3дyщу є3мY постaвити рyку свою2 над8 рэк0ю є3vфрaтомъ:

И порази давид адраазара царя сувска во емафе, идущу ему поставити руку свою над рекою евфратом:

И поразил Давид Адраазара, царя Сувского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрате.

18:4

и3 взS t негw2 давjдъ тhсzщу колесни1цъ и3 сeдмь тhсzщъ кHнникъ и3 двaдесzть тhсzщъ мужeй пэшцє1въ, и3 разби2 давjдъ вс‰ колєсни1цы, и3 њстaви t ни1хъ сто2 колесни1цъ, (и5хже ўдержA себЁ).

и взя от него давид тысящу колесниц и седмь тысящ конник и двадесять тысящ мужей пешцев, и разби давид вся колесницы, и остави от них сто колесниц, (ихже удержа себе).

И взял Давид у него тысячу колесниц, семь тысяч всадников и двадцать тысяч пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них [только] сто.

18:5

И# пріи1де сЂръ t дамaска, да п0мощь дaстъ ґдраазaру царю2 сyвску, и3 порази2 давjдъ t сЂровыхъ двaдесzть двЁ тhсzщы мужeй:

И прииде сир от дамаска, да помощь даст адраазару царю сувску, и порази давид от сировых двадесять две тысящы мужей:

Сирияне Дамасские пришли было на помощь к Адраазару, царю Сувскому, но Давид поразил двадцать две тысячи Сириян.

18:6

и3 постaви давjдъ стрaжу въ сmрjи, ћже бли1з8 дамaска, и3 бsху давjду въ рабы6 приносsще д†ни: и3 сп7сE гDь давjда во всёхъ, въ ни1хже хождaше.

и постави давид стражу в сирии, яже близ дамаска, и бяху давиду в рабы приносяще дани: и спасе Господь давида во всех, в нихже хождаше.

И поставил Давид [охранное войско] в Сирии Дамасской, и сделались Сирияне рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил.

18:7

И# взS давjдъ гри6вны златы6z, и5хже и3мёша раби2 ґдраазaрwвы, и3 принесE | во їеrли1мъ.

И взя давид гривны златыя, ихже имеша раби адраазаровы, и принесе я во Иерусалим.

И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим.

18:8

И# и3з8 метавefа и3 t и3збрaнныхъ градHвъ ґдраазaровыхъ взS давjдъ мёди мн0гw ѕэлw2, и3з8 неsже сотвори2 соломHнъ м0ре мёдzно, и3 столпы2, и3 сосyды мBдzныz.

И из метавефа и от избранных градов адраазаровых взя давид меди много зело, из неяже сотвори соломон море медяно, и столпы, и сосуды медяныя.

А из Тивхавы и Куна, городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море и столбы и медные сосуды.

18:9

И# ўслhша f0а цaрь є3мafскій, ћкw порази2 давjдъ всю2 си1лу ґдраазaра царS сyвска,

И услыша фоа царь емафский, яко порази давид всю силу адраазара царя сувска,

И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Сувского.

18:10

и3 послA ґдурaма сhна своего2 къ царю2 давjду, да вопр0ситъ є3го2, ±же њ ми1рэ, и3 благослови1ти є3го2 њ сeмъ, ћкw побэди2 ґдраазaра и3 порази2 є3го2, понeже мyжъ проти1венъ бsше f0а ґдраазaру.

и посла адурама сына своего к царю давиду, да вопросит его, яже о мире, и благословити его о сем, яко победи адраазара и порази его, понеже муж противен бяше фоа адраазару.

И послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адраазаром, - и [с ним] всякие сосуды золотые, серебряные и медные.

18:11

И# вс‰ сосyды златы6z и3 срє1брzныz и3 мBдzныz, и3 сі‰ њсвzти2 цaрь давjдъ гDу со сребр0мъ и3 злaтомъ, ±же взS t всёхъ kзы6къ, t їдумeи и3 мwaва, и3 t сынHвъ ґммHнихъ и3 t и3ноплемє1нникъ и3 t ґмали1ка.

И вся сосуды златыя и сребряныя и медяныя, и сия освяти царь давид Господу со сребром и златом, яже взя от всех язык, от идумеи и моава, и от сынов аммоних и от иноплеменник и от амалика.

И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов: от Идумеян, Моавитян, Аммонитян, Филистимлян и от Амаликитян.

18:12

Ґвeсса же сhнъ сарyіевъ порази2 їдумeю во ю3д0ли слaнэй, nсмьнaдесzть тhсzщъ:

Авесса же сын саруиев порази идумею во юдоли сланей, осмьнадесять тысящ:

И Авесса, сын Саруи, поразил Идумеян на долине Соляной восемнадцать тысяч;

18:13

и3 постaви во ю3д0ли стрaжу, и3 бёша вси2 їдумeане раби2 давjду. И# сп7сaше гDь давjда во всёхъ, въ ни1хже хождaше.

и постави во юдоли стражу, и беша вси идумеане раби давиду. И спасаше Господь давида во всех, в нихже хождаше.

и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все Идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил.

18:14

И# воцари1сz давjдъ над8 всёмъ ї}лемъ, и3 бЁ творS сyдъ и3 прaвду всBмъ лю1демъ свои6мъ.

И воцарися давид над всем израилем, и бе творя суд и правду всем людем своим.

И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему.

18:15

Їwaвъ же сhнъ сарyіевъ (бhсть) над8 в0инствомъ, и3 їwсафaтъ сhнъ ґхілyдовъ памzтопи1сецъ,

Иоав же сын саруиев (бысть) над воинством, и иосафат сын ахилудов памятописец,

Иоав, сын Саруи, [был] начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, дееписателем,

18:16

и3 садHкъ сhнъ ґхjтовъ и3 ґвімелeхъ сhнъ ґвіаfaровъ свzщeнницы, и3 сусA книг0чій,

и садок сын ахитов и авимелех сын авиафаров священницы, и суса книгочий,

Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суса писцом,

18:17

и3 ванeа сhнъ їwдaевъ над8 хереfjемъ и3 над8 фелеfjемъ: сhнове же давjдwвы пeрвіи преє1мницы царє1вы.

и ванеа сын иодаев над херефием и над фелефием: сынове же давидовы первии преемницы царевы.

Ванея, сын Иодая, над Хелефеями и Фелефеями, а сыновья Давидовы - первыми при царе.

19

19:1

И# бhсть по си1хъ, ќмре наaсъ цaрь сынHвъ ґммHнихъ, и3 воцари1сz ґмaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

И бысть по сих, умре наас царь сынов аммоних, и воцарися амам сын его вместо его.

После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него.

19:2

И# речE давjдъ: сотворю2 ми1лость со ґнaномъ сhномъ наaсовымъ, ћкоже сотвори2 nтeцъ є3гw2 ми1лость со мн0ю. И# послA давjдъ послы2 на ўтэшeніе є3мY њ nтцЁ є3гw2. И# пріид0ша џтроцы давjдwвы въ зeмлю сынHвъ ґммHнихъ ко ґнaну, да ўтёшатъ є3го2.

И рече давид: сотворю милость со ананом сыном наасовым, якоже сотвори отец его милость со мною. И посла давид послы на утешение ему о отце его. И приидоша отроцы давидовы в землю сынов аммоних ко анану, да утешат его.

И сказал Давид: окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне. И послал Давид послов утешить его об отце его; и пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую, к Аннону, чтобы утешить его.

19:3

И# рек0ша нач†лницы сынHвъ ґммHнихъ ко ґнaну: є3дA прославлsz давjдъ nтцA твоего2 пред8 тоб0ю, послA къ тебЁ ўтBшители; никaкw: но да и3спытaютъ грaдъ и3 соглsдаютъ зeмлю, пріид0ша къ тебЁ џтроцы є3гw2.

И рекоша началницы сынов аммоних ко анану: еда прославляя давид отца твоего пред тобою, посла к тебе утешители? никако: но да испытают град и соглядают землю, приидоша к тебе отроцы его.

Но князья Аммонитские сказали Аннону: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?

19:4

И# взS ґнaнъ рабHвъ давjдовыхъ, и3 њбри2 и5хъ, и3 tрёза t ри1зъ и4хъ полови1ну дaже до чрeслъ, и3 tпусти2 и5хъ.

И взя анан рабов давидовых, и обри их, и отреза от риз их половину даже до чресл, и отпусти их.

И взял Аннон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл и отпустил их.

19:5

И# пріид0ша возвэсти1ти давjду њ мужeхъ: и3 послA во срётеніе и5мъ, ћкw бhша њбезчeщени ѕэлw2. И# речE цaрь: сэди1те во їеріхHнэ, д0ндеже возрастyтъ брады6 вaшz, и3 возвратитeсz.

И приидоша возвестити давиду о мужех: и посла во сретение им, яко быша обезчещени зело. И рече царь: седите во иерихоне, дондеже возрастут брады вашя, и возвратитеся.

И пошли они. И донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены; и сказал царь: останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь.

19:6

И# ви1дэша сhнове ґммw6ни, ћкw посрaмлени бhша лю1діе давjдwвы, и3 послA ґнaнъ и3 сhнове ґммw6ни тhсzщу тал†нтъ сребрA, да нaймутъ себЁ t сmрjи месопотaмски, и3 t сmрjи маaха, и3 t сyвы колесни6цы и3 к0нники:

И видеша сынове аммони, яко посрамлени быша людие давидовы, и посла анан и сынове аммони тысящу талант сребра, да наймут себе от сирии месопотамски, и от сирии мааха, и от сувы колесницы и конники:

Когда Аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и Аммонитяне тысячу талантов серебра, чтобы нанять себе колесниц и всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы.

19:7

и3 наsша себЁ три1десzть двЁ тhсzщы колесни1цъ и3 царS маaха и3 людjй є3гw2: и3 пріид0ша и3 њполчи1шасz прsмw ми1давэ: и3 сhнове ґммw6ни собрaшасz t градHвъ свои1хъ и3 пріид0ша на брaнь.

и наяша себе тридесять две тысящы колесниц и царя мааха и людий его: и приидоша и ополчишася прямо мидаве: и сынове аммони собрашася от градов своих и приидоша на брань.

И наняли себе тридцать две тысячи колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Медевою. И Аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну.

19:8

И# ўслhша давjдъ, и3 послA їwaва и3 всE в0инство си1льныхъ.

И услыша давид, и посла иоава и все воинство сильных.

Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых.

19:9

И# и3зыд0ша сhнове ґммw6ни и3 њполчи1шасz на брaнь при вратёхъ грaдскихъ: цaріе же пришeдшіи њполчи1шасz nс0бнw на п0ли.

И изыдоша сынове аммони и ополчишася на брань при вратех градских: царие же пришедшии ополчишася особно на поли.

И выступили Аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле.

19:10

И# ви1дэ їwaвъ, ћкw бhсть на него2 проти1вное лицE брaни сопреди2 и3 созади2, и3 и3збрA t всёхъ ю4нwшъ ї}левыхъ и3 ўстр0и и5хъ проти1ву сЂра,

И виде иоав, яко бысть на него противное лице брани сопреди и созади, и избра от всех юнош израилевых и устрои их противу сира,

Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил [их] против Сириян.

19:11

и3 њстaнокъ людjй дадE въ рyцэ брaту своемY ґвeссэ, и3 њполчи1шасz проти1ву сынHвъ ґммHнихъ.

и останок людий даде в руце брату своему авессе, и ополчишася противу сынов аммоних.

А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтоб они выстроились против Аммонитян.

19:12

И# речE: ѓще ўкрэпи1тсz сЂръ пaче менє2, то2 бyдеши мнЁ во спасeніе: ѓще же сhнове ґммw6ни ўкрэпsтсz пaче тебє2, то2 ѓзъ спасy тz:

И рече: аще укрепится сир паче мене, то будеши мне во спасение: аще же сынове аммони укрепятся паче тебе, то аз спасу тя:

И сказал он: если Сирияне будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если Аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе.

19:13

мужaйсz, и3 ўкрэпи1мсz њ лю1дехъ нaшихъ и3 њ градёхъ бGа нaшегw, и3 гDь, є4же блaго пред8 nчи1ма є3гw2, сотвори1тъ.

мужайся, и укрепимся о людех наших и о градех Бога нашего, и Господь, еже благо пред очима его, сотворит.

Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, - и Господь пусть сделает, что ему угодно.

19:14

И# њполчи1сz їwaвъ и3 вси2 лю1діе, и5же съ ни1мъ, проти1ву сЂрzнъ на брaнь, и3 побэг0ша t ни1хъ.

И ополчися иоав и вси людие, иже с ним, противу сирян на брань, и побегоша от них.

И вступил Иоав и люди, которые были у него, в сражение с Сириянами, и они побежали от него.

19:15

Сhнове же ґммw6ни ви1дэша, ћкw побэг0ша сЂрzне, и3 побэг0ша и3 nни2 t лицA ґвeссы и3 t лицA їwaва брaта є3гw2, и3 внид0ша во грaдъ: їwaвъ же возврати1сz во їеrли1мъ.

Сынове же аммони видеша, яко побегоша сиряне, и побегоша и они от лица авессы и от лица иоава брата его, и внидоша во град: иоав же возвратися во Иерусалим.

Аммонитяне же, увидев, что Сирияне бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим.

19:16

И# ви1дэ сЂръ, ћкw побэди2 є3го2 ї}ль, и3 послA послы2: и3 и3звед0ша сЂра, и4же бЁ за рэк0ю, сwфaкъ же первоначaлникъ тhсzщникwмъ си1лы ґдраазaровы пред8 ни1ми.

И виде сир, яко победи его израиль, и посла послы: и изведоша сира, иже бе за рекою, софак же первоначалник тысящником силы адраазаровы пред ними.

Сирияне, видя, что они поражены Израильтянами, отправили послов и вывели Сириян, которые были по ту сторону реки, и Совак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими.

19:17

И# возвэщeно бhсть давjду, и3 собрA вeсь ї}ль, и3 прeйде їoрдaнъ, и3 пріи1де на ни1хъ, и3 њполчи1сz проти1ву и4хъ: и3 њполчи1сz давjдъ проти1ву сЂра на брaнь и3 воевA нaнь.

И возвещено бысть давиду, и собра весь израиль, и прейде иордан, и прииде на них, и ополчися противу их: и ополчися давид противу сира на брань и воева нань.

Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех Израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них; и вступил Давид в сражение с Сириянами, и они сразились с ним.

19:18

И# ўбэжE сЂръ t лицA ї}лева, и3 ўби2 давjдъ t сЂра сeдмь тhсzщъ колесни1цъ и3 четhредесzть тhсzщъ пэшцє1въ, и3 сwфaка первоначaлника си1лы ўби2.

И убеже сир от лица израилева, и уби давид от сира седмь тысящ колесниц и четыредесять тысящ пешцев, и софака первоначалника силы уби.

И Сирияне побежали от Израильтян, и истребил Давид у Сириян семь тысяч колесниц и сорок тысяч пеших, и Совака военачальника умертвил.

19:19

И# ви1дэша раби2 ґдраазaрwвы, ћкw пад0ша t лицA ї}лева, и3 прибэг0ша къ давjду, и3 служaху є3мY: и3 не восхотЁ сЂръ помогaти сынHмъ ґммw6нимъ ктомY.

И видеша раби адраазаровы, яко падоша от лица израилева, и прибегоша к давиду, и служаху ему: и не восхоте сир помогати сыном аммоним ктому.

Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены Израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему. И не хотели Сирияне помогать более Аммонитянам.

20

20:1

И# бhсть въ находsщее лёто во врeмz и3схождeніz царeй (ко брaни), и3 собрA їwaвъ всю2 си1лу в0инства, и3 њпустоши2 зeмлю сынHвъ ґммHнихъ: пріид0ша же и3 њбсэд0ша раввafъ. Давjдъ же пребывaше во їеrли1мэ: їwaвъ же порази2 раввafъ и3 разори2 є3го2.

И бысть в находящее лето во время исхождения царей (ко брани), и собра иоав всю силу воинства, и опустоши землю сынов аммоних: приидоша же и обседоша равваф. Давид же пребываше во Иерусалиме: иоав же порази равваф и разори его.

Через год, в то время когда цари выходят [на войну], вывел Иоав войско и стал разорять землю Аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее.

20:2

Взs же давjдъ вэнeцъ молх0ма царS и4хъ t главы2 є3гw2, и3 њбрётесz вёсъ въ нeмъ талaнтъ злaта, и3 въ нeмъ кaмень драгjй, и3 бЁ на главЁ давjдовэ: плёны же гр†дски взS мнHги ѕэлw2,

Взя же давид венец молхома царя их от главы его, и обретеся вес в нем талант злата, и в нем камень драгий, и бе на главе давидове: плены же градски взя многи зело,

И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем; и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города.

20:3

и3 людjй сyщихъ въ нeмъ и3зведE и3 претрE пилaми и3 nр{діи желёзными и3 разсэцaющими: тaкw сотвори2 давjдъ всBмъ градHмъ сынHвъ ґммHнихъ, и3 возврати1сz давjдъ и3 вси2 лю1діе є3гw2 во їеrли1мъ.

и людий сущих в нем изведе и претре пилами и орудии железными и разсецающими: тако сотвори давид всем градом сынов аммоних, и возвратися давид и вси людие его во Иерусалим.

А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами Аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим.

20:4

И# бhсть по сeмъ, и3 начaсz є3щE брaнь въ газeрэ со и3ноплемє1нники: тогдA порази2 совохaй ўсаfjтzнинъ сафyта t сынHвъ и3споли1новыхъ и3 смири2 є3го2.

И бысть по сем, и начася еще брань в газере со иноплеменники: тогда порази совохай усафитянин сафута от сынов исполиновых и смири его.

После того началась война с Филистимлянами в Газере. Тогда Совохай Хушатянин поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов. И они усмирились.

20:5

И# бhсть є3щE брaнь проти1ву и3ноплемє1нникъ, и3 порази2 є3леанaнъ сhнъ їаjровъ лаwмjа, брaта голіafа геfeйскагw, є3мyже дрeво копіS є3гw2 ћкw нав0й ткyщихъ.

И бысть еще брань противу иноплеменник, и порази елеанан сын иаиров лаомиа, брата голиафа гефейскаго, емуже древо копия его яко навой ткущих.

И опять была война с Филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, Гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей.

20:6

И# бhсть є3щE брaнь въ гefэ, и3 бЁ мyжъ ѕэлw2 вели1къ, по шести2 и3мёющь пeрстwвъ, всёхъ двaдесzть четhре, и3 сeй бЁ t колёна и3споли1нwвъ,

И бысть еще брань в гефе, и бе муж зело велик, по шести имеющь перстов, всех двадесять четыре, и сей бе от колена исполинов,

Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по шести пальцев, [всего] двадцать четыре. И он также был из потомков Рефаимов.

20:7

и3 поноси2 ї}лz: и3 порази2 є3го2 їwнаfaнъ сhнъ саммaа брaта давjдова.

и поноси израиля: и порази его ионафан сын саммаа брата давидова.

Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его.

20:8

Сjи роди1шасz рафaю въ гefэ, всёхъ и4хъ бЁ четhри и3споли1ны, и3 пад0ша рук0ю давjдовою и3 рук0ю рабHвъ є3гw2.

Сии родишася рафаю в гефе, всех их бе четыри исполины, и падоша рукою давидовою и рукою рабов его.

Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его.

21

21:1

Востa же діaволъ на ї}лz и3 под8усти2 давjда, да сочи1слитъ ї}лz.

Воста же диавол на израиля и подусти давида, да сочислит израиля.

И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян.

21:2

И# речE цaрь давjдъ ко їwaву и3 къ начaлникwмъ си1лы: и3ди1те и3 сочти1те ї}лz t вирсавeи дaже до дaна, и3 принеси1те ко мнЁ, да познaю число2 и4хъ.

И рече царь давид ко иоаву и к началником силы: идите и сочтите израиля от вирсавеи даже до дана, и принесите ко мне, да познаю число их.

И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: пойдите исчислите Израильтян, от Вирсавии до Дана, и представьте мне, чтоб я знал число их.

21:3

И# речE їwaвъ: да приложи1тъ гDь къ лю1демъ свои6мъ, ћкоже сjи стори1цею, и3 џчи господи1на моегw2 царS да ви1дzтъ: не вси1 ли господи1ну моемY царю2 раби2 сyть; и3 почто2 х0щетъ сегw2 господи1нъ м0й; дабы2 не вмэни1лосz въ грёхъ ї}лю.

И рече иоав: да приложит Господь к людем своим, якоже сии сторицею, и очи господина моего царя да видят: не вси ли господину моему царю раби суть? и почто хощет сего господин мой? дабы не вменилося в грех израилю.

И сказал Иоав: да умножит Господь народ Свой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю?

21:4

Но сл0во царeво прем0же їwaва: и3 п0йде їwaвъ, и3 њбhде всего2 ї}лz, и3 пріи1де во їеrли1мъ.

Но слово царево преможе иоава: и пойде иоав, и обыде всего израиля, и прииде во Иерусалим.

Но царское слово превозмогло Иоава; и пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим.

21:5

И# дадE їwaвъ давjду число2 сочтeніz людjй: и3 њбрётесz всегw2 ї}лz тhсzща тhсzщъ и3 сто2 тhсzщъ мужeй и3 носsщихъ nр{жіz: и3 t сынHвъ їyдиныхъ четhре ст† и3 сeдмьдесzтъ тhсzщъ мужeй носsщихъ nрyжіе:

И даде иоав давиду число сочтения людий: и обретеся всего израиля тысяща тысящ и сто тысящ мужей и носящих оружия: и от сынов иудиных четыре ста и седмьдесят тысящ мужей носящих оружие:

И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех Израильтян тысяча тысяч, и сто тысяч мужей, обнажающих меч, и Иудеев - четыреста семьдесят тысяч, обнажающих меч.

21:6

леvjи же и3 веніамjна не сочтE средЁ и4хъ, понeже вознегодовA њ словеси2 царeвэ їwaвъ.

левии же и вениамина не сочте среде их, понеже вознегодова о словеси цареве иоав.

А левитов и Вениаминян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву.

21:7

И# не ўг0дно kви1сz пред8 бGомъ повелёніе сіE, и3 порази2 ї}лz.

И не угодно явися пред Богом повеление сие, и порази израиля.

И не угодно было в очах Божиих дело сие, и Он поразил Израиля.

21:8

Речe же давjдъ ко бGу: согрэши1хъ ѕэлw2, ћкw сотвори1хъ вeщь сію2: и3 нн7э молю2, tими2 беззак0ніе рабA твоегw2, ћкw њбезyмихсz ѕэлw2.

Рече же давид ко Богу: согреших зело, яко сотворих вещь сию: и ныне молю, отими беззаконие раба твоего, яко обезумихся зело.

И сказал Давид Богу: весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба Твоего, ибо я поступил очень безрассудно.

21:9

И# речE гDь ко гaду прbр0ку давjдову, гlz:

И рече Господь ко гаду пророку давидову, глаголя:

И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал:

21:10

и3ди2 и3 рцы2 къ давjду, глаг0лz: тaкw гlетъ гDь: тріE ѓзъ наведY на тS, и3збери2 себЁ є3ди1но t ни1хъ, и3 сотворю2 тебЁ.

иди и рцы к давиду, глаголя: тако глаголет Господь: трие аз наведу на тя, избери себе едино от них, и сотворю тебе.

пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три [наказания] Я предлагаю тебе, избери себе одно из них, - и Я пошлю его на тебя.

21:11

И# пріи1де гaдъ къ давjду и3 речE є3мY:

И прииде гад к давиду и рече ему:

И пришел Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь: избирай себе:

21:12

си1це гlетъ гDь: и3збери2 себЁ, (є4же х0щеши,) и3ли2 три2 лBта глaда, и3ли2 три2 мцcы бёгати тебЁ t лицA вр†гъ твои1хъ, и3 nрyжіе вр†гъ твои1хъ пости1гнетъ тS, и3ли2 три2 дни6 мeчь гDень, и3 смeрть на зeмлю, и3 ѓгGлъ гDень ўбивazй во всeмъ наслёдіи ї}левэ: нн7э u5бо разсмотри2, что2 tвэщaю послaвшему мS со сл0вомъ.

сице глаголет Господь: избери себе, (еже хощеши,) или три лета глада, или три месяцы бегати тебе от лица враг твоих, и оружие враг твоих постигнет тя, или три дни мечь Господень, и смерть на землю, и ангел Господень убиваяй во всем наследии израилеве: ныне убо разсмотри, что отвещаю пославшему мя со словом.

или три года - голод, или три месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими и меч врагов твоих будет досягать [до тебя]; или три дня - меч Господень и язва на земле и Ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать Пославшему меня с словом.

21:13

И# речE давjдъ ко гaду: тBсна ми2 сyть три2 сі‰ ѕэлw2: но лyчше ми2 є4сть впaсти въ рyцэ гDни, занE мнHги щедрHты є3гw2 ѕэлw2, въ рyки же человёчєскіz да не впадY.

И рече давид ко гаду: тесна ми суть три сия зело: но лучше ми есть впасти в руце Господни, зане многи щедроты его зело, в руки же человеческия да не впаду.

И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие.

21:14

И# послA гDь смeрть во ї}лz, и3 пад0ша t ї}лz сeдмьдесzтъ тhсzщъ мужeй.

И посла Господь смерть во израиля, и падоша от израиля седмьдесят тысящ мужей.

И послал Господь язву на Израиля, и умерло Израильтян семьдесят тысяч человек.

21:15

И# послA бGъ ѓгGла во їеrли1мъ, да и3збіeтъ є3го2. И# є3гдA и3збивaше, ви1дэ гDь и3 раскazсz њ ѕлЁ, и3 речE ѓгGлу и3збивaющему: довлёетъ ти2, tими2 рyку твою2. ЃгGлъ же гDень стоsше на гумнЁ џрны їевусeанина.

И посла Бог ангела во Иерусалим, да избиет его. И егда избиваше, виде Господь и раскаяся о зле, и рече ангелу избивающему: довлеет ти, отими руку твою. Ангел же Господень стояше на гумне орны иевусеанина.

И послал Бог Ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сем бедствии, и сказал Ангелу-истребителю: довольно! теперь опусти руку твою. Ангел же Господень стоял [тогда] над гумном Орны Иевусеянина.

21:16

И# возведE давjдъ џчи сво‰, и3 ви1дэ ѓгGла гDнz стоsща междY землeю и3 нeбомъ, и3 мeчь є3гw2 и3звлечeнъ въ рукY є3гw2, простeртъ на їеrли1мъ. И# падE давjдъ и3 старBйшины (ї}лєвы) њблечeнніи во врeтище на лицE своE,

И возведе давид очи своя, и виде ангела Господня стояща между землею и небом, и мечь его извлечен в руку его, простерт на Иерусалим. И паде давид и старейшины (израилевы) облеченнии во вретище на лице свое,

И поднял Давид глаза свои, и увидел Ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим; и пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои.

21:17

и3 речE давjдъ къ бGу: не ѓзъ ли повелёхъ сочи1слити лю1ди; ѓзъ є4смь, и4же согрэши1хъ, и3 ѕло2 творS ѕло2 сотвори1хъ, сі‰ же џвцы что2 сотвори1ша; гDи б9е м0й, да бyдетъ рукA твоS на мнЁ и3 на домY nтцA моегw2, ґ не на лю1дехъ твои1хъ въ погублeніе, гDи.

и рече давид к Богу: не аз ли повелех сочислити люди? аз есмь, иже согреших, и зло творя зло сотворих, сия же овцы что сотвориша? Господи Боже мой, да будет рука твоя на мне и на дому отца моего, а не на людех твоих в погубление, Господи.

И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ? я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой! да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить [его].

21:18

ЃгGлъ же гDень речE гaду, є4же глаг0лати къ давjду: да взhдетъ и3 сози1ждетъ nлтaрь гDу бGу на гумнЁ џрны їевусeанина.

Ангел же Господень рече гаду, еже глаголати к давиду: да взыдет и созиждет олтарь Господу Богу на гумне орны иевусеанина.

И Ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеянина.

21:19

И# взhде давjдъ по словеси2 гaдову, є4же глаг0ла и4менемъ гDнимъ.

И взыде давид по словеси гадову, еже глагола именем Господним.

И пошел Давид, по слову Гада, которое он говорил именем Господним.

21:20

И# њбрати1сz џрна и3 ви1дэ царS, и3 четhри сhнове є3гw2 съ ни1мъ крhющіисz. Џрна же бЁ (въ то2 врeмz) млатS на гумнЁ пшени1цу.

И обратися орна и виде царя, и четыри сынове его с ним крыющиися. Орна же бе (в то время) млатя на гумне пшеницу.

Орна обратился, увидел Ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу.

21:21

И# пріи1де давjдъ ко џрнэ, и3 њбрати1сz џрна, и3 ўзрЁ давjда, и3 п0йде t гумнA, и3 поклони1сz давjду лицeмъ на зeмлю.

И прииде давид ко орне, и обратися орна, и узре давида, и пойде от гумна, и поклонися давиду лицем на землю.

И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицем до земли.

21:22

Речe же џрнэ давjдъ: дaждь мнЁ мёсто гумнA твоегw2, да сози1жду на нeмъ nлтaрь гDеви, на сребрЁ дост0йнэ дaждь ми2 є5, и3 престaнетъ ћзва t людjй.

Рече же орне давид: даждь мне место гумна твоего, да созижду на нем олтарь Господеви, на сребре достойне даждь ми е, и престанет язва от людий.

И сказал Давид Орне: отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу; за настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа.

21:23

Речe же џрна къ давjду: возми2 себЁ, и3 да сотвори1тъ господи1нъ м0й цaрь, є4же ўг0дно пред8 ни1мъ: сE, даю2 телцы2 на всесожжeніе, и3 плyгъ на дровA, и3 пшени1цу въ жeртву, вс‰ (добров0льнw) даю2.

Рече же орна к давиду: возми себе, и да сотворит господин мой царь, еже угодно пред ним: се, даю телцы на всесожжение, и плуг на дрова, и пшеницу в жертву, вся (добровольно) даю.

И сказал Орна Давиду: возьми себе; пусть делает господин мой царь что ему угодно; вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение; все это отдаю даром.

21:24

И# речE цaрь давjдъ џрнэ: ни2, но кyплею куплю2, сребр0мъ дост0йнымъ, понeже не возмY гDеви, ±же сyть тво‰, є4же вознести2 всесожжeніе тyне гDеви.

И рече царь давид орне: ни, но куплею куплю, сребром достойным, понеже не возму Господеви, яже суть твоя, еже вознести всесожжение туне Господеви.

И сказал царь Давид Орне: нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение [взятого] даром.

21:25

И# дадE давjдъ џрнэ за мёсто то2 с‡кль златhхъ вёсомъ шeсть сHтъ.

И даде давид орне за место то сикль златых весом шесть сот.

И дал Давид Орне за это место шестьсот сиклей золота.

21:26

И# создA тY давjдъ nлтaрь гDеви, и3 вознесE всесожжє1ніz и3 спаси1тєлнаz и3 воззвA ко гDу, и3 ўслhша є3го2 во nгни2 t небесE на nлтaрь всесожжeніz, и3 потреби2 всесожжeніе.

И созда ту давид олтарь Господеви, и вознесе всесожжения и спасителная и воззва ко Господу, и услыша его во огни от небесе на олтарь всесожжения, и потреби всесожжение.

И соорудил там Давид жертвенник Господу и вознес всесожжения и мирные жертвы; и призвал Господа, и Он услышал его, [послав] огонь с неба на жертвенник всесожжения.

21:27

И# речE гDь ко ѓгGлу: и3 вложи2 мeчь во влагaлище є3гw2.

И рече Господь ко ангелу: и вложи мечь во влагалище его.

И сказал Господь Ангелу: возврати меч твой в ножны его.

21:28

Во врeмz џно, є3гдA ви1дэ давjдъ, ћкw ўслhша є3го2 гDь на гумнЁ џрны їевусeанина, и3 пожрE тY жє1ртвы.

Во время оно, егда виде давид, яко услыша его Господь на гумне орны иевусеанина, и пожре ту жертвы.

В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны Иевусеянина, принес там жертву.

21:29

И# ски1ніz гDнz, ю4же сотвори2 мwmсeй въ пустhни, и3 nлтaрь всесожжeніz во врeмz џно бhсть въ вhшнемъ, є4же въ гаваHнэ.

И скиния Господня, юже сотвори моисей в пустыни, и олтарь всесожжения во время оно бысть в вышнем, еже в гаваоне.

Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения [находились] в то время на высоте в Гаваоне.

21:30

И# не возм0же давjдъ и3ти2 пред8 него2, є4же вопроси1ти бGа, понeже ўстрашeнъ бhсть t лицA мечA ѓгGла гDнz.

И не возможе давид ити пред него, еже вопросити Бога, понеже устрашен бысть от лица меча ангела Господня.

И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом Ангела Господня.

22

22:1

Речe же давjдъ: сE є4сть д0мъ гDа бGа, и3 сeй nлтaрь на всесожжє1ніz ї}лю.

Рече же давид: се есть дом Господа Бога, и сей олтарь на всесожжения израилю.

И сказал Давид: вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений Израиля.

22:2

И# речE давjдъ собрaти вс‰ пришeлцы, и5же на земли2 ї}левэ, и3 постaви каменосёчцєвъ сэщи2 кaмєніz тє1санаz, да сози1ждетсz д0мъ б9ій.

И рече давид собрати вся пришелцы, иже на земли израилеве, и постави каменосечцев сещи камения тесаная, да созиждется дом Божий.

И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия.

22:3

Желёзо же мн0го на гв0зди двeремъ и3 вратHмъ на спаsніе ўгот0ва давjдъ, и3 мёди мн0жеству не бЁ числA:

Железо же много на гвозди дверем и вратом на спаяние уготова давид, и меди множеству не бе числа:

И множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу,

22:4

и3 древaмъ кeдрwвымъ не бЁ числA: ћкw принес0ша сідHнzне и3 тЂрzне дрeвъ кeдровыхъ мн0жество давjду.

и древам кедровым не бе числа: яко принесоша сидоняне и тиряне древ кедровых множество давиду.

и кедровых дерев без счету, потому что Сидоняне и Тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев.

22:5

И# речE давjдъ: соломHнъ сhнъ м0й дётищь млaдъ, д0мъ же є4же созидaти гDеви въ вели1чество выс0ко, во и4мz и3 въ слaву во всю2 зeмлю, ўгот0влю є3мY. И# ўгот0ва давjдъ (всегw2) мн0жество прeжде скончaніz своегw2.

И рече давид: соломон сын мой детищь млад, дом же еже созидати Господеви в величество высоко, во имя и в славу во всю землю, уготовлю ему. И уготова давид (всего) множество прежде скончания своего.

И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями: итак буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много.

22:6

И# призвA давjдъ соломHна сhна своего2 и3 заповёда є3мY, да сози1ждетъ д0мъ гDу бGу ї}леву.

И призва давид соломона сына своего и заповеда ему, да созиждет дом Господу Богу израилеву.

И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву.

22:7

Речe же давjдъ къ соломHну: чaдо, мнЁ бsше въ сeрдцы, да сози1жду д0мъ и4мени гDа бGа моегw2:

Рече же давид к соломону: чадо, мне бяше в сердцы, да созижду дом имени Господа Бога моего:

И сказал Давид Соломону: сын мой! у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего,

22:8

и3 бhсть сл0во гDне ко мнЁ, гlющее: мнHги крHви проліsлъ є3си2 и3 мнHги бр†ни сотвори1лъ є3си2, не сози1ждеши д0му и4мени моемY, ћкw мнHги крHви проліsлъ є3си2 на зeмлю предо мн0ю:

и бысть слово Господне ко мне, глаголющее: многи крови пролиял еси и многи брани сотворил еси, не созиждеши дому имени моему, яко многи крови пролиял еси на землю предо мною:

но было ко мне слово Господне, и сказано: "ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен строить дома имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем Моим.

22:9

сE, сhнъ роди1тсz тебЁ, сeй бyдетъ мyжъ пок0z, и3 ўпок0ю є3го2 t всёхъ вр†гъ є3гw2 w4крестъ, занE соломHнъ и4мz є3мY, и3 ми1ръ и3 пок0й дaмъ є3мY над8 ї}лемъ во дни6 є3гw2:

се, сын родится тебе, сей будет муж покоя, и упокою его от всех враг его окрест, зане соломон имя ему, и мир и покой дам ему над израилем во дни его:

Вот, у тебя родится сын: он будет человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его.

22:10

т0й сози1ждетъ д0мъ и4мени моемY, и3 т0й бyдетъ мнЁ въ сhна, и3 ѓзъ бyду є3мY во nтцA: и3 и3спрaвлю прест0лъ цaрства є3гw2 во ї}ли до вёка:

той созиждет дом имени моему, и той будет мне в сына, и аз буду ему во отца: и исправлю престол царства его во израили до века:

Он построит дом имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек".

22:11

нн7э u5бо, сhне м0й, бyдетъ гDь съ тоб0ю и3 бlгопоспэши1тъ, и3 сози1ждеши д0мъ гDу бGу твоемY, ћкоже гlа њ тебЁ:

ныне убо, сыне мой, будет Господь с тобою и благопоспешит, и созиждеши дом Господу Богу твоему, якоже глагола о тебе:

И ныне, сын мой! да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе.

22:12

да дaстъ же тебЁ премyдрость и3 рaзумъ гDь и3 да ўкрэпи1тъ тS над8 ї}лемъ, є4же храни1ти и3 твори1ти зак0нъ гDа бGа твоегw2:

да даст же тебе премудрость и разум Господь и да укрепит тя над израилем, еже хранити и творити закон Господа Бога твоего:

Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем; и соблюди закон Господа Бога твоего.

22:13

тогдA бlгопоспэши1тъ, ѓще сохрани1ши твори1ти зaпwвэди и3 судбы6, ±же повелЁ гDь мwmсeови, (да ўчи1тъ) ї}лz: мужaйсz и3 крэпи1сz, не б0йсz, нижE ўстраши1сz:

тогда благопоспешит, аще сохраниши творити заповеди и судбы, яже повеле Господь моисеови, (да учит) израиля: мужайся и крепися, не бойся, ниже устрашися:

Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай.

22:14

и3 сE, ѓзъ по ўб0жеству моемY ўгот0вахъ на д0мъ гDень злaта талaнтwвъ сто2 тhсzщъ, и3 сребрA тhсzща тhсzщъ талaнтwвъ, мёдь же и3 желёзо, є3мyже нёсть вёса, понeже мн0жество є4сть, и3 древA и3 кaмєніz ўгот0вахъ, и3 къ си6мъ да приложи1ши:

и се, аз по убожеству моему уготовах на дом Господень злата талантов сто тысящ, и сребра тысяща тысящ талантов, медь же и железо, емуже несть веса, понеже множество есть, и древа и камения уготовах, и к сим да приложиши:

И вот, я при скудости моей приготовил для дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество; и дерева и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому.

22:15

и3 съ тоб0ю гDь, и3 приложи1ши ко мн0жеству творsщихъ дэлA, худ0жницы, и3 строи1теліе кaменій, и3 древодёлє, и3 всsкъ мудрeцъ во всsцэмъ дёлэ,

и с тобою Господь, и приложиши ко множеству творящих дела, художницы, и строителие камений, и древоделе, и всяк мудрец во всяцем деле,

У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело;

22:16

въ злaтэ и3 сребрЁ, въ мёди и3 желёзэ нёсть числA: востaни u5бо и3 твори2, и3 гDь съ тоб0ю.

в злате и сребре, в меди и железе несть числа: востани убо и твори, и Господь с тобою.

золоту, серебру и меди и железу нет счета: начни и делай; Господь будет с тобою.

22:17

И# повелЁ давjдъ всBмъ начaлникwмъ ї}лєвымъ, да помогaютъ соломHну сhну є3гw2, глаг0лz:

И повеле давид всем началником израилевым, да помогают соломону сыну его, глаголя:

И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его:

22:18

не гDь ли съ вaми; и3 дадE вaмъ пок0й w4крестъ, занE дадE въ рyки вaшz живyщихъ на земли2, и3 покорeна землS пред8 гDемъ и3 пред8 людьми2 є3гw2:

не Господь ли с вами? и даде вам покой окрест, зане даде в руки вашя живущих на земли, и покорена земля пред Господем и пред людьми его:

не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его.

22:19

нн7э u5бо дади1те сердцA в†ша и3 дyшы вaшz є4же взыскaти гDа бGа вaшего, и3 востaните и3 созидaйте с™hню гDу бGу вaшему, да внесeтсz ківHтъ завёта гDнz и3 сосyды с™ы6z бGови въ д0мъ созидaемый и4мени гDню.

ныне убо дадите сердца ваша и душы вашя еже взыскати Господа Бога вашего, и востаните и созидайте святыню Господу Богу вашему, да внесется кивот завета Господня и сосуды святыя Богови в дом созидаемый имени Господню.

Итак расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню.

23

23:1

И# давjдъ стaръ и3 и3сп0лненъ днjй, и3 воцари2 соломHна сhна своего2 вмёстw себє2 над8 ї}лемъ:

И давид стар и исполнен дний, и воцари соломона сына своего вместо себе над израилем:

Давид, состарившись и насытившись [жизнью], воцарил над Израилем сына своего Соломона.

23:2

и3 собрA всёхъ кнzзeй ї}левыхъ, и3 свzщeнникwвъ, и3 леvjтwвъ:

и собра всех князей израилевых, и священников, и левитов:

И собрал всех князей Израилевых и священников и левитов,

23:3

сочтeни же бhша леvjти, t три1десzти лётъ и3 вhшше, и3 бhсть число2 и4хъ по главaмъ и4хъ, мужeй три1десzть и3 џсмь тhсzщъ:

сочтени же быша левити, от тридесяти лет и вышше, и бысть число их по главам их, мужей тридесять и осмь тысящ:

и исчислены были левиты, от тридцати лет и выше, и было число их, считая поголовно, тридцать восемь тысяч человек.

23:4

t си1хъ и3збрaни на дэлA д0му гDнz двaдесzть четhри тhсzщы, и3 книг0чєй и3 судjй шeсть тhсzщъ,

от сих избрани на дела дому Господня двадесять четыри тысящы, и книгочей и судий шесть тысящ,

Из них [назначены] для дела в доме Господнем двадцать четыре тысячи, писцов же и судей шесть тысяч,

23:5

и3 четhри тhсzщы двeрникwвъ, и3 четhри тhсzщы пою1щихъ гDеви во nргaны, и5хже сотвори2 ко хвалeнію гDню.

и четыри тысящы дверников, и четыри тысящы поющих Господеви во органы, ихже сотвори ко хвалению Господню.

и четыре тысячи привратников, и четыре тысячи прославляющих Господа на [музыкальных] орудиях, которые он сделал для прославления.

23:6

И# раздэли2 и5хъ давjдъ на чрeды сынHмъ леv‡инымъ, гирсHну, каafу и3 мерaрэ:

И раздели их давид на чреды сыном левииным, гирсону, каафу и мераре:

И разделил их Давид на череды по сынам Левия - Гирсону, Каафу и Мерари.

23:7

и3 гирсHну и3 леадaну и3 семeю.

и гирсону и леадану и семею.

Из Гирсонян - Лаедан и Шимей.

23:8

Сhнове леад†ни: начaлникъ їеіи1лъ и3 зеfHfъ и3 їwи1ль, тріE.

Сынове леадани: началник иеиил и зефоф и иоиль, трие.

Сыновья Лаедана: первый Иехиил, Зефам и Иоиль, трое.

23:9

Сhнове же семewвы: салwмjfъ и3 ґзаи1лъ и3 ґрaмъ, тріE: сjи нач†лницы nтeчествъ леадaнихъ.

Сынове же семеовы: саломиф и азаил и арам, трие: сии началницы отечеств леаданих.

Сыновья Шимея: Шеломиф, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаедановых.

23:10

И# сынHмъ семewвымъ їefъ и3 зізaй, и3 їwaсъ и3 веріA: тjи сhнове семewвы четhре.

И сыном семеовым иеф и зизай, и иоас и вериа: тии сынове семеовы четыре.

Еще сыновья Шимея: Иахаф, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шимея, четверо.

23:11

Бё же їefъ пeрвый и3 зізaй вторhй: їwaсъ же и3 варіA не и3мёста мн0гихъ сынHвъ и3 бhста въ домY nтeчества въ причтeніе є3ди1но.

Бе же иеф первый и зизай вторый: иоас же и вариа не иместа многих сынов и быста в дому отечества в причтение едино.

Иахаф был главным, Зиза вторым; Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца.

23:12

Сhнове каafwвы: ґмврaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ, nзіи1лъ, четhри.

Сынове каафовы: амврам и иссаар, хеврон, озиил, четыри.

Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил, четверо.

23:13

Сhнове ґмвр†мли: ґарHнъ и3 мwmсeй: tлучeнъ же бhсть ґарHнъ є4же њсвzщaти с™†z с™hхъ, т0й и3 сhнове є3гw2 во вёки, и3 да кади1тъ fmміaмомъ пред8 гDемъ, слyжитъ є3мY и3 м0литсz во и4мz є3гw2 до вёка.

Сынове амврамли: аарон и моисей: отлучен же бысть аарон еже освящати святая святых, той и сынове его во веки, и да кадит фимиамом пред Господем, служит ему и молится во имя его до века.

Сыновья Амрама: Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко Святому Святых, он и сыновья его, на веки, чтобы совершать курение пред лицем Господа, чтобы служить Ему и благословлять именем Его на веки.

23:14

Мwmсeй же человёкъ б9ій и3 сhнове є3гw2 причтeни сyть въ колёно леvjино.

Моисей же человек Божий и сынове его причтени суть в колено левиино.

А Моисей, человек Божий, [и] сыновья его причтены к колену Левиину.

23:15

Сhнове мwmсewвы: гирсaмъ и3 є3ліезeръ.

Сынове моисеовы: гирсам и елиезер.

Сыновья Моисея: Гирсон и Елиезер.

23:16

Сhнове гирс†мли, суваи1лъ начaлникъ.

Сынове гирсамли, суваил началник.

Сыновья Гирсона: первый был Шевуил.

23:17

Бhша же сhнове є3ліезeру, равjа начaлникъ: и3 не бёша є3ліезeру сhнове и3нjи: сhнове же равjини ўмн0жени сyть ѕэлw2.

Быша же сынове елиезеру, равиа началник: и не беша елиезеру сынове инии: сынове же равиини умножени суть зело.

Сыновья Елиезера были: первый Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей; у Рехавии же было очень много сыновей.

23:18

Сhнове їссаaрwвы, саллумHfъ начaлникъ.

Сынове иссааровы, саллумоф началник.

Сыновья Ицгара: первый Шеломиф.

23:19

Сhнове хеврw6ни: їеріaвъ пeрвый, ґмарjа вторhй, їазіи1лъ трeтій їезекjа четвeртый.

Сынове хеврони: иериав первый, амариа вторый, иазиил третий иезекиа четвертый.

Сыновья Хеврона: первый Иерия и второй Амария, третий Иахазиил и четвертый Иекамам.

23:20

Сhнове же nзіи6ли: мjха пeрвый, и3 їессіA вторhй.

Сынове же озиили: миха первый, и иессиа вторый.

Сыновья Озиила: первый Миха и второй Ишшия.

23:21

Сhнове мер†ріны: моолJ и3 мусJ.

Сынове мерарины: мооли и муси.

Сыновья Мерарины: Махли и Муши. Сыновья Махлия: Елеазар и Кис.

23:22

Сhнове моолjєвы: є3леазaръ и3 кjсъ. Ќмре же є3леазaръ, и3 не бhша є3мY сhнове, но т0кмw дщє1ри: и3 поsша и5хъ сhнове кjсwвы брaтіz и4хъ.

Сынове моолиевы: елеазар и кис. Умре же елеазар, и не быша ему сынове, но токмо дщери: и пояша их сынове кисовы братия их.

И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери; и взяли их за себя сыновья Киса, братья их.

23:23

Сhнове мус‡ины: моолJ и3 є3дeръ и3 їарімHfъ, тріE.

Сынове мусиины: мооли и едер и иаримоф, трие.

Сыновья Мушия: Махли, Едер и Иремоф - трое.

23:24

Сjи сhнове леvjини по домHмъ nтeчествъ и4хъ, нач†лницы nтeчествъ и4хъ, по соглsданію и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, и5же творsху дэлA служeніz д0му гDнz, t двaдесzти лётъ и3 вhшше.

Сии сынове левиини по домом отечеств их, началницы отечеств их, по согляданию их, по числу имен их, по главам их, иже творяху дела служения дому Господня, от двадесяти лет и вышше.

Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем, от двадцати лет и выше.

23:25

Речe бо давjдъ: пок0й дадE гDь бGъ лю1демъ свои6мъ ї}лю, и3 всели1сz во їеrли1мэ дaже да вёка,

Рече бо давид: покой даде Господь Бог людем своим израилю, и вселися во Иерусалиме даже да века,

Ибо Давид сказал: Господь, Бог Израилев, дал покой народу Своему и водворил его в Иерусалиме на веки,

23:26

и3 леvjти не бhша носsще ски1нію и3 вс‰ сосyды є3S къ служeнію є3S.

и левити не быша носяще скинию и вся сосуды ея к служению ея.

и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней.

23:27

По повелёнію бо давjдову послёднему є4сть число2 сыновHмъ леv‡инымъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше:

По повелению бо давидову последнему есть число сыновом левииным от двадесяти лет и вышше:

Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от двадцати лет и выше,

23:28

занE постaви и5хъ под8 рукY сынHмъ ґарw6нимъ, є4же служи1ти въ домY гDни во дв0рэхъ и3 въ притв0рэхъ, и3 во њчищeніи всёхъ с™hнь, и3 въ дёлэхъ служeніz д0му б9іz,

зане постави их под руку сыном аароним, еже служити в дому Господни во дворех и в притворех, и во очищении всех святынь, и в делех служения дому Божия,

чтоб они были при сынах Аароновых, для служения дому Господню, во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божием,

23:29

и3 над8 хлёбами предложeніz, и3 над8 мук0ю пшени1чною жeртвы, и3 над8 прsжмами њпрэсн0чными, и3 над8 сковрад0ю, и3 над8 печeнымъ, и3 над8 всsкимъ вёсомъ и3 мёрою,

и над хлебами предложения, и над мукою пшеничною жертвы, и над пряжмами опресночными, и над сковрадою, и над печеным, и над всяким весом и мерою,

для наблюдения за хлебами предложения и пшеничною мукою для хлебного приношения и пресными лепешками, за печеным, жареным и за всякою мерою и весом,

23:30

и3 є4же стоsти, ќтрw хвали1ти и3 и3сповёдатисz гDеви, тaкожде и3 къ вeчеру,

и еже стояти, утро хвалити и исповедатися Господеви, такожде и к вечеру,

и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером,

23:31

и3 над8 всёми возноси1мыми всесожжє1ніи гDеви въ суббw6ты, и3 въ новомёсzчіихъ, и3 въ прaздницэхъ, по числY, по чи1ну и4хъ вhну гDеви,

и над всеми возносимыми всесожжении Господеви в субботы, и в новомесячиих, и в праздницех, по числу, по чину их выну Господеви,

и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячия и в праздники по числу, как предписано о них, - постоянно пред лицем Господа,

23:32

и3 да сохранsтъ стражбы6 ски1ніи свидёніz, и3 стрaжу свzти1лища, и3 стражбы6 сынHвъ ґарHнихъ брaтій свои1хъ, да слyжатъ въ домY гDни.

и да сохранят стражбы скинии свидения, и стражу святилища, и стражбы сынов аароних братий своих, да служат в дому Господни.

и чтобы охраняли скинию откровения и святилище и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господню.

24

24:1

И# сынHмъ ґарw6нимъ раздэлє1ніz: сhнове ґарw6ни: надaвъ и3 ґвіyдъ, и3 є3леазaръ и3 їfамaръ.

И сыном аароним разделения: сынове аарони: надав и авиуд, и елеазар и ифамар.

И вот распределения сыновей Аароновых: сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.

24:2

И# ўмр0ста надaвъ и3 ґвіyдъ прeжде nтцA своегw2, и3 сhнове не бhша и4ма: и3 свzщeнствова є3леазaръ и3 їfамaръ, сhнове ґарw6ни.

И умроста надав и авиуд прежде отца своего, и сынове не быша има: и священствова елеазар и ифамар, сынове аарони.

Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елеазар и Ифамар.

24:3

И# раздэли2 и5хъ давjдъ, и3 садHкъ t сынHвъ є3леазaровыхъ, ґхімелeхъ же t сынHвъ їfамaровыхъ по сочислeнію и4хъ, по служeнію и4хъ и3 по домHмъ nтeчествъ и4хъ.

И раздели их давид, и садок от сынов елеазаровых, ахимелех же от сынов ифамаровых по сочислению их, по служению их и по домом отечеств их.

И распределил их Давид - Садока из сыновей Елеазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их.

24:4

И# њбрэт0шасz сhнове є3леазaрwвы мн0жайшіи въ начaлники си1лъ, нeжели сhнове їfамaрwвы: и3 раздэли2 и5хъ сынHмъ є3леазaрwвымъ въ начaлники въ д0мы nтeчествъ шестьнaдесzть, и3 сынHмъ їfамaрwвымъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ, џсмь.

И обретошася сынове елеазаровы множайшии в началники сил, нежели сынове ифамаровы: и раздели их сыном елеазаровым в началники в домы отечеств шестьнадесять, и сыном ифамаровым по домом отечеств их, осмь.

И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их [так]: из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифамара восемь.

24:5

Раздэли1 же и5хъ по жрeбіємъ междY и4ми, понeже бsху нач†лницы свzти1лища и3 нач†лницы б9іи въ сынёхъ є3леазaровыхъ и3 въ сынёхъ їfамaровыхъ:

Раздели же их по жребием между ими, понеже бяху началницы святилища и началницы Божии в сынех елеазаровых и в сынех ифамаровых:

Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара,

24:6

њписa же и5хъ самаjа сhнъ наfанаи1ль пи1сарь t леv‡тъ пред8 царeмъ и3 кн‰зи и3 садHкомъ свzщeнникомъ и3 ґхімелeхомъ сhномъ ґвіаfaра, и3 нач†лницы nтeчествъ свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ д0му nтeчества, є3ди1нъ ко є3леазaру и3 є3ди1нъ ко їfамaру.

описа же их самаиа сын нафанаиль писарь от левит пред царем и князи и садоком священником и ахимелехом сыном авиафара, и началницы отечеств священников и левитов дому отечества, един ко елеазару и един ко ифамару.

и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских: брали [при] [бросании жребия] одно семейство из [рода] Елеазарова, потом брали из [рода] Ифамарова.

24:7

И# и3зhде жрeбій пeрвый їwарjму, їедjю вторhй,

И изыде жребий первый иоариму, иедию вторый,

И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии,

24:8

харjву трeтій, сеwрjму четвeртый,

хариву третий, сеориму четвертый,

третий Хариму, четвертый Сеориму,

24:9

мелхjю пsтый, меіамjну шестhй,

мелхию пятый, меиамину шестый,

пятый Малхию, шестой Миямину,

24:10

ґккHсу седмhй, ґвjи nсмhй,

аккосу седмый, авии осмый,

седьмой Гаккоцу, восьмой Авии,

24:11

їисyю девsтый, сехенjи десsтый,

иисую девятый, сехении десятый,

девятый Иешую, десятый Шехании,

24:12

є3ліасjву є3динонадесsтый, їакjму дванадесsтый,

елиасиву единонадесятый, иакиму дванадесятый,

одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму,

24:13

nффaю тринадесsтый, їесваaлу четыренадесsтый,

оффаю тринадесятый, иесваалу четыренадесятый,

тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешеваву,

24:14

велгjи пzтыйнaдесzть, є3мми1ру шестыйнaдесzть,

велгии пятыйнадесять, еммиру шестыйнадесять,

пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Имеру,

24:15

їеfjю седмыйнaдесzть, ґфессjю nсмыйнaдесzть,

иефию седмыйнадесять, афессию осмыйнадесять,

семнадцатый Хезиру, восемнадцатый Гапицецу,

24:16

феттjю девzтыйнaдесzть, и3 є3зекjилю двадесsтый,

феттию девятыйнадесять, и езекиилю двадесятый,

девятнадцатый Петахии, двадцатый Иезекиилю,

24:17

ґхjну двaдесzть пeрвый, гамуи1лу двaдесzть вторhй,

ахину двадесять первый, гамуилу двадесять вторый,

двадцать первый Иахину, двадцать второй Гамулу,

24:18

далеjю двaдесzть трeтій, їеи1лю двaдесzть четвeртый.

далеию двадесять третий, иеилю двадесять четвертый.

двадцать третий Делаии, двадцать четвертый Маазии.

24:19

СіE сочислeніе и4хъ по служeнію и4хъ входи1ти въ д0мъ гDень по чи1ну своемY, рук0ю ґарHна nтцA и4хъ, ћкоже повелЁ гDь бGъ ї}левъ.

Сие сочисление их по служению их входити в дом Господень по чину своему, рукою аарона отца их, якоже повеле Господь Бог израилев.

Вот порядок их при служении их, как [им] приходить в дом Господень, по уставу их чрез Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев.

24:20

И# сынHмъ леv‡инымъ прHчіимъ: сынHмъ ґмвр†млимъ сwваи1лъ, сынHмъ сwваи6лимъ їадаjа,

И сыном левииным прочиим: сыном амврамлим соваил, сыном соваилим иадаиа,

У прочих сыновей Левия - [распределение]: из сынов Амрама: Шуваил; из сынов Шуваила: Иедия;

24:21

сынHмъ рав‡инымъ начaлникъ їесjа,

сыном равииным началник иесиа,

от Рехавии: из сынов Рехавии Ишшия был первый;

24:22

сынHмъ їасар‡инымъ салwмHfъ, сынHмъ салwмHfwвымъ їafъ:

сыном иасарииным саломоф, сыном саломофовым иаф:

от Ицгара: Шеломоф; из сыновей Шеломофа: Иахав;

24:23

сhнове їедіyа: їеріaвъ пeрвый, ґмадjа вторhй, їазіи1лъ трeтій, їекмоaмъ четвeртый.

сынове иедиуа: иериав первый, амадиа вторый, иазиил третий, иекмоам четвертый.

из сыновей [Хеврона]: первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам.

24:24

СынHмъ nзіи6лимъ мjха, сhнове м‡хины сами1ръ:

Сыном озиилим миха, сынове михины самир:

[Из] сыновей Озиила: Миха; из сыновей Михи: Шамир.

24:25

брaтъ мjхинъ їсjа, сhнъ їсjинъ захaріа.

брат михин исиа, сын исиин захариа.

Брат Михи Ишшия; из сыновей Ишшии: Захария.

24:26

Сhнове мер†ріны: моолJ и3 мусJ, сhнъ nзjинъ воннjй:

Сынове мерарины: мооли и муси, сын озиин вонний:

Сыновья Мерари: Махли и Муши; [из] сыновей Иаазии: Бено.

24:27

сhнове мер†ріны nзjа: сhнове є3гw2 їесомA и3 закхyръ и3 їwвfJ:

сынове мерарины озиа: сынове его иесома и закхур и иовфи:

[Из] сыновей Мерари у Иаазии: Бено и Шогам, и Заккур и Иври.

24:28

моолjю є3леазaръ (и3 їfамaръ). Ќмре же є3леазaръ, не бёша є3мY сhнове.

моолию елеазар (и ифамар). Умре же елеазар, не беша ему сынове.

У Махлия - Елеазар; у него сыновей не было.

24:29

Кjсу сhнъ кjсовъ їерамеи1лъ.

Кису сын кисов иерамеил.

У Киса: [из] сыновей Киса: Иерахмиил;

24:30

Сhнове м{сіны: моолJ и3 є3дeръ и3 є3рімHfъ. Сjи сhнове леvjтстіи по домHмъ nтeчествъ свои1хъ.

Сынове мусины: мооли и едер и еримоф. Сии сынове левитстии по домом отечеств своих.

сыновья Мушия: Махли, Едер и Иеримоф. Вот сыновья левитов по поколениям их.

24:31

Пріsша же и3 тjи жрє1біz, ћкоже и3 брaтіz и4хъ сhнове ґарw6ни, пред8 давjдомъ царeмъ и3 садHкомъ и3 ґхімелeхомъ и3 нач†лники nтeчествъ свzщeнническихъ и3 леvjтскихъ: патріaрси ґарw6ни, ћкоже и3 брaтіz є3гw2 ю3нёйшіи.

Прияша же и тии жребия, якоже и братия их сынове аарони, пред давидом царем и садоком и ахимелехом и началники отечеств священнических и левитских: патриарси аарони, якоже и братия его юнейшии.

Бросали и они жребий, наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских: глава семейства наравне с меньшим братом своим.

25

25:1

И# постaви давjдъ цaрь и3 кн‰зи си1лы над8 дёлы сhны ґсaфwвы и3 є3м†ни и3 їдіfyмwвы, и5же провэщавaху въ гyслехъ и3 pалти1рехъ и3 кmмвaлэхъ, и3 бhсть число2 и4хъ по главaмъ мужeй творsщихъ дэлA сво‰.

И постави давид царь и князи силы над делы сыны асафовы и емани и идифумовы, иже провещаваху в гуслех и псалтирех и кимвалех, и бысть число их по главам мужей творящих дела своя.

И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещавали на цитрах, псалтирях и кимвалах; и были отчислены они на дело служения своего:

25:2

Сhнове ґсaфwвы: закхyръ и3 їHсифъ, и3 наfанjа и3 ґсіи1лъ: сhнове ґсaфwвы держaщесz ґсaфа прbр0ка бли1з8 царS.

Сынове асафовы: закхур и иосиф, и нафаниа и асиил: сынове асафовы держащеся асафа пророка близ царя.

из сыновей Асафа: Заккур, Иосиф, Нефания и Ашарела сыновья Асафа, под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя.

25:3

Їдіfyму сhнове їдіf{мли: годолjа и3 сурJ, и3 їсeа и3 семeй, и3 ґсавjа и3 маттаfjа, шeсть по nтцЁ своeмъ їдіfyмэ въ гyсли брzцaюще и3сповёданіе и3 хвалeніе гDеви.

Идифуму сынове идифумли: годолиа и сури, и исеа и семей, и асавиа и маттафиа, шесть по отце своем идифуме в гусли бряцающе исповедание и хваление Господеви.

От Идифуна сыновья Идифуна: Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Маттафия, шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа.

25:4

Е#мaну сhнове є3м†ни: вукjа и3 маfанjа, и3 nзіи1лъ и3 суваи1лъ, и3 їерімyfъ и3 ґнанjа, и3 ґнaнъ и3 є3ліаfA, и3 годоллаfjй и3 рwмамfіезeръ, и3 савaхъ и3 малліfjй, ґ њfи1ръ и3 мазіHfъ.

Еману сынове емани: вукиа и мафаниа, и озиил и суваил, и иеримуф и ананиа, и анан и елиафа, и годоллафий и ромамфиезер, и савах и маллифий, а офир и мазиоф.

От Емана сыновья Емана: Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеримоф, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиоф.

25:5

Вси2 сjи сhнове є3мaна брzцaющагw царю2 въ словесёхъ б9іихъ, да вознесeтсz р0гъ. Дадe же бGъ є3мaну сынHвъ четыренaдесzть и3 три2 дщє1ри:

Вси сии сынове емана бряцающаго царю в словесех Божиих, да вознесется рог. Даде же Бог еману сынов четыренадесять и три дщери:

Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Еману четырнадцать сыновей и трех дочерей.

25:6

вси2 сjи со nтцeмъ свои1мъ воспэвaюще въ домY б9іи въ кmмвaлэхъ и3 во pалти1рехъ и3 гyслехъ, въ служeніе д0му б9іz бли1з8 царS, и3 ґсaфъ и3 їдіfyмъ, и3 є3мaнъ.

вси сии со отцем своим воспевающе в дому Божии в кимвалех и во псалтирех и гуслех, в служение дому Божия близ царя, и асаф и идифум, и еман.

Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божием, по указанию царя, или Асафа, Идифуна и Емана.

25:7

Бhсть же число2 и4хъ со брaтіею и4хъ научeни пёнію гDню и3 всёхъ разумёющихъ (пBніz) двёсти џсмьдесzтъ и3 џсмь.

Бысть же число их со братиею их научени пению Господню и всех разумеющих (пения) двести осмьдесят и осмь.

И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих [сие дело], двести восемьдесят восемь.

25:8

Верг0ша же и3 сjи жрє1біz чреды2 дневнhz, по мaлу и3 по вели1ку совершeнныхъ и3 ўчaщихсz.

Вергоша же и сии жребия чреды дневныя, по малу и по велику совершенных и учащихся.

И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители [наравне] с учениками.

25:9

И# и3зhде жрeбій пeрвый сынHвъ є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 ґсaфу їHсифову, годолjа: вторhй и3нjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

И изыде жребий первый сынов его и братии его асафу иосифову, годолиа: вторый иниа, сынове его и братия его дванадесять:

И вышел первый жребий Асафу, для Иосифа; второй Гедалии с братьями его и сыновьями его; их было двенадцать;

25:10

трeтій закхyръ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

третий закхур, сынове его и братия его дванадесять:

третий Заккуру с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:11

четвeртый їезрjй, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

четвертый иезрий, сынове его и братия его дванадесять:

четвертый Ицрию с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:12

пsтый наfaнъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

пятый нафан, сынове его и братия его дванадесять:

пятый Нефании с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:13

шестhй вукjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

шестый вукиа, сынове его и братия его дванадесять:

шестой Буккии с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:14

седмhй їеріи1лъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:

седмый иериил, сынове его и братии его дванадесять:

седьмой Иесареле с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:15

nсмhй їwсjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть,

осмый иосиа, сынове его и братия его дванадесять,

восьмой Исаии с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:16

девsтый матfанjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:

девятый матфаниа, сынове его и братии его дванадесять:

девятый Матфании с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:17

десsтый семеjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

десятый семеиа, сынове его и братия его дванадесять:

десятый Шимею с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:18

первыйнaдесzть є3зріи1лъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

первыйнадесять езриил, сынове его и братия его дванадесять:

одиннадцатый Азариилу с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:19

вторыйнaдесzть ґсавjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

вторыйнадесять асавиа, сынове его и братия его дванадесять:

двенадцатый Хашавии с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:20

третійнaдесzть суваи1лъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:

третийнадесять суваил, сынове его и братии его дванадесять:

тринадцатый Шуваилу с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:21

четвертыйнaдесzть матfаfjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:

четвертыйнадесять матфафиа, сынове его и братии его дванадесять:

четырнадцатый Маттафии с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:22

пzтыйнaдесzть їерімyfъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

пятыйнадесять иеримуф, сынове его и братия его дванадесять:

пятнадцатый Иеримофу с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:23

шестыйнaдесzть ґнанjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

шестыйнадесять ананиа, сынове его и братия его дванадесять:

шестнадцатый Ханании с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:24

седмыйнaдесzть їесвaкъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

седмыйнадесять иесвак, сынове его и братия его дванадесять:

семнадцатый Иошбекаше с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:25

nсмыйнaдесzть ґнанjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

осмыйнадесять ананиа, сынове его и братия его дванадесять:

восемнадцатый Ханани с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:26

девzтыйнaдесzть меллиfjй, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

девятыйнадесять меллифий, сынове его и братия его дванадесять:

девятнадцатый Маллофию с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:27

двадесsтый є3ліаfA, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

двадесятый елиафа, сынове его и братия его дванадесять:

двадцатый Елиафе с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:28

двaдесzть пeрвый їеfи1ръ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

двадесять первый иефир, сынове его и братия его дванадесять:

двадцать первый Гофиру с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:29

двaдесzть вторhй годоллаfjй, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

двадесять вторый годоллафий, сынове его и братия его дванадесять:

двадцать второй Гиддалтию с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:30

двaдесzть трeтій меазHfъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

двадесять третий меазоф, сынове его и братия его дванадесять:

двадцать третий Махазиофу с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать;

25:31

двaдесzть четвeртый рwметfіeзеръ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть.

двадесять четвертый рометфиезер, сынове его и братия его дванадесять.

двадцать четвертый Ромамти-Езеру с сыновьями его и братьями его; их - двенадцать.

26

26:1

Раздэлeніе же двeрникwвъ: сhнове корewвы, моселлемjа сhнъ корeовъ t сынHвъ ґсaфовыхъ.

Разделение же дверников: сынове кореовы, моселлемиа сын кореов от сынов асафовых.

Вот распределение привратников: из Кореян: Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых.

26:2

Сhнове же моселлемjи: захaріа пeрвенецъ и3 їадіи1лъ вторhй, завадjа трeтій и3 їаfанаи1лъ четвeртый,

Сынове же моселлемии: захариа первенец и иадиил вторый, завадиа третий и иафанаил четвертый,

Сыновья Мешелемии: первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил,

26:3

nлaмъ пsтый, їwнаfaнъ шестhй, є3ліwнaй седмhй, ґвдед0мъ nсмhй.

олам пятый, ионафан шестый, елионай седмый, авдедом осмый.

пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елиегоэнай.

26:4

Ґвдед0му же сhнове: самjа пeрвенецъ, їwзавafъ вторhй, їwafъ трeтій, сахaръ четвeртый, рwfануи1лъ пsтый,

Авдедому же сынове: самиа первенец, иозаваф вторый, иоаф третий, сахар четвертый, рофануил пятый,

Сыновья Овед-Едома: первенец Шемаия, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил,

26:5

ґміи1лъ шестhй, їссахaръ седмhй, фелаfjй nсмhй, ћкw блгcви2 є3го2 бGъ.

амиил шестый, иссахар седмый, фелафий осмый, яко благослови его Бог.

шестой Аммиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его.

26:6

Семeю же сhну є3гw2 рождeни сyть сhнове пeрвенца нач†лницы въ домY nтeчестэмъ є3гw2, бsху бо си1льни.

Семею же сыну его рождени суть сынове первенца началницы в дому отечестем его, бяху бо сильни.

У сына его Шемаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные.

26:7

Сhнове семеjєвы: nfнJ и3 рафаи1лъ, и3 њви1дъ и3 є3лзавaдъ и3 ґхjа, сhнове си1льни, є3ліY и3 савахjа и3 їсвакHмъ.

Сынове семеиевы: офни и рафаил, и овид и елзавад и ахиа, сынове сильни, елиу и савахиа и исваком.

Сыновья Шемаии: Офни, Рефаил, Овед и Елзавад, братья его, люди сильные, Елия, Семахия.

26:8

Вси2 тjи t сынHвъ ґвдед0млихъ, сjи и3 сhнове и4хъ и3 брaтіz и4хъ труждaющесz крёпкw въ дёланіи, вси2 шестьдесsтъ двA ґвдед0му.

Вси тии от сынов авдедомлих, сии и сынове их и братия их труждающеся крепко в делании, вси шестьдесят два авдедому.

Все они из сыновей Овед-Едома; они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные: их было у Овед-Едома шестьдесят два.

26:9

Моселлемjю же сhнове и3 брaтіz nсмьнaдесzть, си1льніи.

Моселлемию же сынове и братия осмьнадесять, сильнии.

У Мешелемии сыновей и братьев, людей способных, [было] восемнадцать.

26:10

Џсэ же t сынHвъ мерaріныхъ сhнове стрегyщіи начaло, понeже не бhсть є3мY пeрвенецъ: и3 постaви є3го2 nтeцъ є3гw2 въ начaлника раздэлeніz вторaгw:

Осе же от сынов мерариных сынове стрегущии начало, понеже не бысть ему первенец: и постави его отец его в началника разделения втораго:

У Хосы, из сыновей Мерариных, сыновья: Шимри главный, - хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным;

26:11

хелкjа вторhй, тавелjа трeтій, захaріа четвeртый: вси2 сjи сhнове и3 брaтіz w4сины тринaдесzть.

хелкиа вторый, тавелиа третий, захариа четвертый: вси сии сынове и братия осины тринадесять.

второй Хелкия, третий Тевалия, четвертый Захария; всех сыновей и братьев у Хосы было тринадцать.

26:12

Сjи раздэлeни сyть въ двє1рницы, да начaлствуютъ над8 си1льными чрєды2, ћкоже и3 брaтіz и4хъ служи1ти въ домY гDни.

Сии разделени суть в дверницы, да началствуют над сильными чреды, якоже и братия их служити в дому Господни.

Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их, для служения в доме Господнем.

26:13

И# метнyша жрє1біz на коег0ждо мaла и3 вели1ка по домHмъ nтeчествъ свои1хъ на к†zждо вратA:

И метнуша жребия на коегождо мала и велика по домом отечеств своих на каяждо врата:

И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам, на каждые ворота.

26:14

и3 падE жрeбій сyщихъ на вост0ки селемjю и3 захaріи. Сhнове сwaзwвы мелхjи метнyша жрє1біz, и3 падE жрeбій къ сёверу.

и паде жребий сущих на востоки селемию и захарии. Сынове соазовы мелхии метнуша жребия, и паде жребий к северу.

И выпал жребий на восток Шелемии; и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север;

26:15

Ґвдед0му къ ю4гу прsмw д0му є3сефjма.

Авдедому к югу прямо дому есефима.

Овед-Едому на юг, а сыновьям его при кладовых.

26:16

Во втор0е џсэ къ зaпаду по вратёхъ притв0ра восхождeніz, стрaжа проти1ву стрaжи.

Во второе осе к западу по вратех притвора восхождения, стража противу стражи.

Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шаллехет, где дорога поднимается и где стража против стражи.

26:17

Ко вост0ку по шести2 на дeнь: къ сёверу четhре на дeнь: къ полyдни на дeнь четhре: и3 къ д0му совёта по двA премэнsющесz.

Ко востоку по шести на день: к северу четыре на день: к полудни на день четыре: и к дому совета по два пременяющеся.

К востоку по шести левитов, к северу по четыре, к югу по четыре, а у кладовых по два.

26:18

И# џсэ къ зaпаду по вратёхъ притв0ра три2, стражбA проти1ву стражбы2 восхождeніz къ вост0кwмъ, по шести2 на дeнь, и3 на сёверъ по четhре, и3 къ ю4гу четhре, и3 къ д0му совёта двA премэнsющесz, и3 къ зaпаду четhре, и3 къ стези2 двA премэнsющесz.

И осе к западу по вратех притвора три, стражба противу стражбы восхождения к востоком, по шести на день, и на север по четыре, и к югу четыре, и к дому совета два пременяющеся, и к западу четыре, и к стези два пременяющеся.

К западу у притвора на дороге по четыре, а у самого притвора по два.

26:19

Сі‰ раздэлє1ніz двeрникwмъ сынHмъ корewвымъ и3 сынHмъ мер†рінымъ.

Сия разделения дверником сыном кореовым и сыном мерариным.

Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных.

26:20

Леvjти же брaтіz и4хъ (бёша) над8 сокрHвищи д0му гDнz и3 над8 сокрHвищи с™hнь.

Левити же братия их (беша) над сокровищи дому Господня и над сокровищи святынь.

Левиты же, братья их, [смотрели] за сокровищами дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей.

26:21

Сhнове ладaнwвы, сjи сhнове герсw6ни: ладaну нач†лницы nтeчествъ ладaнихъ, герсHну їеіи1лъ.

Сынове ладановы, сии сынове герсони: ладану началницы отечеств ладаних, герсону иеиил.

Сыновья Лаедана, сына Герсонова - от Лаедана, главы семейств от Лаедана Герсонского: Иехиел.

26:22

Сhнове їеіи6ли земefъ и3 їwи1ль брaтіz над8 сокрHвищи д0му гDнz,

Сынове иеиили земеф и иоиль братия над сокровищи дому Господня,

Сыновья Иехиела: Зефам и Иоиль, брат его, [смотрели] за сокровищами дома Господня,

26:23

ґмврaму и3 їссаaру, хеврHну и3 nзіи1лу.

амвраму и иссаару, хеврону и озиилу.

вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила.

26:24

Суваи1лъ же сhнъ гирсaма сhна мwmсeова настоsтель над8 сокрHвищи.

Суваил же сын гирсама сына моисеова настоятель над сокровищи.

Шевуил, сын Гирсона, сына Моисеева, [был] главным смотрителем за сокровищницами.

26:25

Брaту же є3гw2 є3ліезeру равjа сhнъ є3гw2, и3 їwсjа и3 їwрaмъ, и3 зехрjй и3 салwмHfъ.

Брату же его елиезеру равиа сын его, и иосиа и иорам, и зехрий и саломоф.

У брата его Елиезера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф.

26:26

Т0й салwмHfъ и3 брaтіz є3гw2 над8 всёми сокрHвищи с™hми, и5хже њсвzти2 давjдъ цaрь и3 нач†лницы nтeчествъ, тhсzщницы и3 с0тницы и3 вождeве си1лы,

Той саломоф и братия его над всеми сокровищи святыми, ихже освяти давид царь и началницы отечеств, тысящницы и сотницы и вождеве силы,

Шеломиф и братья его [смотрели] за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств и тысяченачальники, стоначальники и предводители войска.

26:27

±же взS и3з8 градHвъ и3 t корhстей, и3 њсвzти2 | на пособлeніе здaнію д0му гDнz.

яже взя из градов и от корыстей, и освяти я на пособление зданию дому Господня.

Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня.

26:28

И# над8 всёми, ±же њсвzти2 бGу самуи1лъ прbр0къ и3 саyлъ сhнъ кjсовъ, и3 ґвени1ръ сhнъ ни1ровъ и3 їwaвъ сhнъ саруjевъ, всE є4же њсвzти1ша рук0ю салwмHfовою и3 брaтіи є3гw2.

И над всеми, яже освяти Богу самуил пророк и саул сын кисов, и авенир сын ниров и иоав сын саруиев, все еже освятиша рукою саломофовою и братии его.

И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын Саруи, все посвященное [было] на руках у Шеломифа и братьев его.

26:29

Їссаарjю хwненjа и3 сhнове є3гw2 дёланіz внёшнzгw над8 ї}лемъ, къ наказaнію и3 суждeнію.

Иссаарию хонениа и сынове его делания внешняго над израилем, к наказанию и суждению.

Из племени Ицгарова: Хенания и сыновья его [определены] на внешнее служение у Израильтян, писцами и судьями.

26:30

ХеврHну ґсавjа и3 брaтіz є3гw2 сhнове си1льніи, тhсzща и3 сeдмь сHтъ над8 созирaніемъ ї}лz за їoрдaномъ проти1ву зaпада, на всsкую слyжбу гDню и3 на дёланіе царeво.

Хеврону асавиа и братия его сынове сильнии, тысяща и седмь сот над созиранием израиля за иорданом противу запада, на всякую службу Господню и на делание царево.

Из племени Хевронова: Хашавия и братья его, люди мужественные, тысяча семьсот, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам [служения] Господня и по службе царской.

26:31

ХеврHну ўрjа начaлникъ хеврwнjтwвъ по родHмъ и4хъ, по nтeчествwмъ, въ четыредесsтое лёто цaрства давjдова сочтeни сyть, и3 њбрётени мyжіе си1льни въ ни1хъ во їази1рэ галаадjтстэмъ.

Хеврону уриа началник хевронитов по родом их, по отечеством, в четыредесятое лето царства давидова сочтени суть, и обретени мужие сильни в них во иазире галаадитстем.

У племени Хевронова Иерия [был] главою Хевронян, в их родах, в поколениях. В сороковой год царствования Давида они исчислены, и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском.

26:32

И# брaтіz є3гw2 сhнове си1льніи, двЁ тhсzщы сeдмь сHтъ, нач†лницы nтeчествъ, и3 постaви и5хъ давjдъ цaрь над8 руви1момъ и3 гaдомъ и3 над8 полови1ною колёна манассjина, во всsкое повелёніе гDне и3 сл0во царeво.

И братия его сынове сильнии, две тысящы седмь сот, началницы отечеств, и постави их давид царь над рувимом и гадом и над половиною колена манассиина, во всякое повеление Господне и слово царево.

И братья его, люди способные, две тысячи семьсот, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассииным, по всем делам Божиим и делам царя.

27

27:1

Сhнове же ї}лєвы но числY своемY, нач†лницы nтeчествъ, тhсzщницы и3 с0тницы и3 книгHчіи служaщіи царю2, и3 на всsкое сл0во царeво по раздэлeніємъ, и3 на всsкое сл0во входsщагw и3 и3сходsщагw, мцcъ t мцcа, во вс‰ мцcы лёта раздэлeніе є3ди1но, двaдесzть четhре тhсzщы.

Сынове же израилевы но числу своему, началницы отечеств, тысящницы и сотницы и книгочии служащии царю, и на всякое слово царево по разделением, и на всякое слово входящаго и исходящаго, месяц от месяца, во вся месяцы лета разделение едино, двадесять четыре тысящы.

Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц, во все месяцы года. В каждом отделении было их по двадцать четыре тысячи.

27:2

И# над8 пeрвымъ раздэлeніемъ въ пeрвый мцcъ бhсть їзвоaзъ сhнъ завдіи1ловъ, въ раздэлeніи є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщы:

И над первым разделением в первый месяц бысть извоаз сын завдиилов, в разделении его двадесять четыре тысящы:

Над первым отделением, для первого месяца, [начальствовал] Иашовам, сын Завдиила; в его отделении было двадцать четыре тысячи;

27:3

t сынHвъ фарeсовыхъ, начaлникъ всBмъ кнzзє1мъ в0инства мцcа пeрвагw.

от сынов фаресовых, началник всем князем воинства месяца перваго.

он [был] из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц.

27:4

И# над8 раздэлeніемъ мцcа вторaгw дwдaй є3кхHтскій и3 над8 раздэлeніемъ є3гw2, и3 макеллHfъ в0ждь, и3 въ раздэлeніи є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщи, кн‰зи си1лы.

И над разделением месяца втораго додай екхотский и над разделением его, и макеллоф вождь, и в разделении его двадесять четыре тысящи, князи силы.

Над отделением второго месяца был Додай Ахохиянин; в отделении его был и князь Миклоф, и в его отделении было двадцать четыре тысячи.

27:5

Трeтій мцcа трeтіzгw ванeа сhнъ їwдaевъ, и4же свzщeнникъ начaлный, и3 въ раздэлeніи є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщы:

Третий месяца третияго ванеа сын иодаев, иже священник началный, и в разделении его двадесять четыре тысящы:

Третий главный военачальник, для третьего месяца, Ванея, сын Иодая, священника, и в его отделении было двадцать четыре тысячи:

27:6

сeй ванeа крэпчaйшій междY три1десzтми, и3 над8 три1десzтми: и3 над8 раздэлeніемъ є3гw2 завaдъ сhнъ є3гw2.

сей ванеа крепчайший между тридесятми, и над тридесятми: и над разделением его завад сын его.

этот Ванея - [один] из тридцати храбрых и [начальник] над ними, и в его отделе [находился] Аммизавад, сын его.

27:7

Четвeртый мцcа четвeртагw ґсаи1лъ брaтъ їwaвль, и3 завадjа сhнъ є3гw2 и3 брaтіz, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщы.

Четвертый месяца четвертаго асаил брат иоавль, и завадиа сын его и братия, и в полце его двадесять четыре тысящы.

Четвертый, для четвертого месяца, был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

27:8

Пsтый пsтагw мцcа начaлникъ самаHfъ сhнъ їезрaевъ, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

Пятый пятаго месяца началник самаоф сын иезраев, и в полце его двадесять и четыре тысящы.

Пятый, для пятого месяца, князь Шамгуф Израхитянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

27:9

Шестhй мцcа шестaгw nдyіа сhнъ є3кки1совъ fекуи1тzнинъ, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

Шестый месяца шестаго одуиа сын еккисов фекуитянин, и в полце его двадесять и четыре тысящы.

Шестой, для шестого месяца, Ира, сын Иккеша, Фекоянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

27:10

Седмhй мцcа седмaгw хелли1съ и4же t фалyса, t сынHвъ є3фрeмлихъ, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

Седмый месяца седмаго хеллис иже от фалуса, от сынов ефремлих, и в полце его двадесять и четыре тысящы.

Седьмой, для седьмого месяца, Хелец Пелонитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

27:11

Nсмhй мцcа nсмaгw совохaй ўсаfjтzнинъ, t колёна зарaина, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

Осмый месяца осмаго совохай усафитянин, от колена зараина, и в полце его двадесять и четыре тысящы.

Восьмой, для восьмого месяца, Совохай Хушатянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

27:12

Девsтый мцcа девsтагw ґвіезeръ, и4же t ґнаfHfа, t земли2 веніамjни, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

Девятый месяца девятаго авиезер, иже от анафофа, от земли вениамини, и в полце его двадесять и четыре тысящы.

Девятый, для девятого месяца, Авиезер Анафофянин, из сыновей Вениаминовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

27:13

Десsтый мцcа десsтагw меирaй, и4же t нетwфаfjта, t колёна зарaина, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

Десятый месяца десятаго меирай, иже от нетофафита, от колена зараина, и в полце его двадесять и четыре тысящы.

Десятый, для десятого месяца, Магарай Нетофафянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

27:14

Первыйнaдесzть мцcа первагwнaдесzть ванаjа, и4же t фараfHна, t сынHвъ є3фрeмлихъ и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

Первыйнадесять месяца первагонадесять ванаиа, иже от фарафона, от сынов ефремлих и в полце его двадесять и четыре тысящы.

Одиннадцатый, для одиннадцатого месяца, Ванея Пирафонянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

27:15

Вторыйнaдесzть мцcа вторагwнaдесzть хwлдjа, и4же t нетwфаfjта, t колёна гоfоніи1лева, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

Вторыйнадесять месяца вторагонадесять холдиа, иже от нетофафита, от колена гофониилева, и в полце его двадесять и четыре тысящы.

Двенадцатый, для двенадцатого месяца, Хелдай Нетофафянин, из потомков Гофониила, и в его отделении двадцать четыре тысячи.

27:16

И# над8 племены2 ї}левыми, руви1му в0ждь є3ліезeръ, сhнъ зехрjевъ: сmмеHну сафатjа, сhнъ маахA:

И над племены израилевыми, рувиму вождь елиезер, сын зехриев: симеону сафатиа, сын мааха:

А над коленами Израилевыми, - у Рувимлян главным начальником [был] Елиезер, сын Зихри; у Симеона - Сафатия, сын Маахи;

27:17

леvjю ґсавjа, сhнъ камуи1левъ: ґарHну садHкъ:

левию асавиа, сын камуилев: аарону садок:

у Левия - Хашавия, сын Кемуила; у Аарона - Садок;

27:18

їyдэ є3ліaвъ t брaтій давjдовыхъ: їссахaру ґмри2, сhнъ міхаи1ловъ:

иуде елиав от братий давидовых: иссахару амри, сын михаилов:

у Иуды - Елиав, из братьев Давида; у Иссахара - Омри, сын Михаила;

27:19

завулHну самаjа, сhнъ ґвдjевъ: нефfалjму їерімHfъ, сhнъ nзіи1ль:

завулону самаиа, сын авдиев: неффалиму иеримоф, сын озииль:

у Завулона - Ишмаия, сын Овадии; у Неффалима - Иеримоф, сын Азриила;

27:20

є3фрeму њсjй, сhнъ nзазjевъ: полуплeмени манассjину їwи1ль, сhнъ фадeевъ:

ефрему осий, сын озазиев: полуплемени манассиину иоиль, сын фадеев:

у сыновей Ефремовых - Осия, сын Азазии; у полуколена Манассиина - Иоиль, сын Федаии;

27:21

полуплeмени манассjину сyщему въ земли2 галаaдстэй їаддaй сhнъ завадjинъ: сынHмъ веніам‡нимъ їасіи1лъ, сhнъ ґвени1ровъ:

полуплемени манассиину сущему в земли галаадстей иаддай сын завадиин: сыном вениаминим иасиил, сын авениров:

у полуколена Манассии в Галааде - Иддо, сын Захарии; у Вениамина - Иаасиил, сын Авенира;

27:22

дaну ґзаріи1лъ, сhнъ їwрaмовъ. Сjи бhша нач†лницы племенHмъ ї}левымъ.

дану азариил, сын иорамов. Сии быша началницы племеном израилевым.

у Дана - Азариил, сын Иерохама. Вот вожди колен Израилевых.

27:23

Не хотё же давjдъ счести2 и5хъ t двадесzтилётнагw и3 нижaе: занE речE гDь ўмн0жити ї}лz, ћкw ѕвёзды небє1сныz.

Не хоте же давид счести их от двадесятилетнаго и нижае: зане рече Господь умножити израиля, яко звезды небесныя.

Давид не делал счисления тех, которые были от двадцати лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные.

27:24

Їwaвъ же сhнъ саруjевъ начA сочитaти лю1ди, и3 не соверши2: сегw2 рaди бhсть гнёвъ б9ій на ї}лz: и3 не внесeсz сочислeніе въ кни1гу словeсъ царS давjда.

Иоав же сын саруиев нача сочитати люди, и не соверши: сего ради бысть гнев Божий на израиля: и не внесеся сочисление в книгу словес царя давида.

Иоав, сын Саруи, начал делать счисление, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида.

27:25

Над8 сокрHвищи же цaрскими бhсть ґсмHfъ сhнъ nдіи1левъ: и3 над8 сокрHвищи, и5же на ни1вахъ и3 въ сeлэхъ, и3 въ вeсехъ и3 въ столпёхъ, їwнаfaнъ сhнъ nзjевъ:

Над сокровищи же царскими бысть асмоф сын одиилев: и над сокровищи, иже на нивах и в селех, и в весех и в столпех, ионафан сын озиев:

Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах, и в селах и в башнях - Ионафан, сын Уззии;

27:26

и3 над8 земледёлатєли зeмлю дёлающими є3здрaй сhнъ хелyвовъ:

и над земледелатели землю делающими ездрай сын хелувов:

над занимающимися полевыми работами, земледелием - Езрий, сын Хелува;

27:27

и3 над8 сeлы семeй ґрмаfeйскій: и3 над8 сокр0вищами віногрaдными замвдjа сhнъ сефамjевъ:

и над селы семей армафейский: и над сокровищами виноградными замвдиа сын сефамиев:

над виноградниками - Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках - Завдий из Шефама;

27:28

над8 мaслинами же и3 над8 черни1чіемъ, и5же бsху на полsхъ, валанaнъ гедwрjтzнинъ: над8 сокрHвищи є3лeа їwaсъ:

над маслинами же и над черничием, иже бяху на полях, валанан гедоритянин: над сокровищи елеа иоас:

над маслинами и смоковницами в долине - Баал-Ханан Гедеритянин, а над запасами деревянного масла - Иоас;

27:29

над8 скwтh же, и5же пасsхусz въ сарHнэ, сатрaй сарwнjтzнинъ: и3 над8 вwлы2, и5же во ю3д0лэхъ, сwфaтъ сhнъ ґдaинъ:

над скоты же, иже пасяхуся в сароне, сатрай саронитянин: и над волы, иже во юдолех, софат сын адаин:

над крупным скотом, пасущимся в Шароне - Шитрай Шаронянин, а над скотом в долинах - Шафат, сын Адлая;

27:30

над8 велблю6ды же ўвjа їсмaилтzнинъ: над8 nслы6 же їадjа, и4же t мараfHна:

над велблюды же увиа исмаилтянин: над ослы же иадиа, иже от марафона:

над верблюдами - Овил Исмаильтянин; над ослицами - Иехдия Меронифянин;

27:31

и3 над8 nвцaми їwaсъ ґгарjтинъ. Вси2 тjи нач†лницы и3мёній давjда царS.

и над овцами иоас агаритин. Вси тии началницы имений давида царя.

над мелким скотом - Иазиз Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое [было] у царя Давида.

27:32

Їwнаfaнъ же дsдz давjдовъ (бhсть) совётникъ, мyжъ мyдръ и3 кни1женъ сhй: и3 їеи1ль сhнъ ґхаманjевъ бЁ съ сынaми царeвыми.

Ионафан же дядя давидов (бысть) советник, муж мудр и книжен сый: и иеиль сын ахаманиев бе с сынами царевыми.

Ионафан, дядя Давидов, [был] советником, человек умный и писец; Иехиил, сын Хахмониев, [был] при сыновьях царя;

27:33

Ґхітофeлъ совётникъ царeвъ, и3 хусjа пeрвэйшій дрyгъ царeвъ,

Ахитофел советник царев, и хусиа первейший друг царев,

Ахитофел [был] советником царя; Хусий Архитянин - другом царя;

27:34

и3 по (нeмъ) ґхітофeлэ бhсть (бли1з8)) їwдaй сhнъ ванeинъ и3 ґвіаfaръ: и3 їwaвъ начaлный воев0да царeвъ.

и по (нем) ахитофеле бысть (близ)) иодай сын ванеин и авиафар: и иоав началный воевода царев.

после же Ахитофела Иодай, сын Ванеи, и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя.

28

28:1

Собрa же давjдъ вс‰ начaлники ї}лєвы, начaлники судjй и3 колёнъ, и3 вс‰ начaлники полкHвъ, почрeднw стрегyщихъ царS, и3 начaлники тhсzщей и3 с0тней, и3 стрaжы сокр0вищъ, и3 сyщыz над8 и3мёніzми свои1ми и3 над8 всёмъ стzжaніемъ царeвымъ, и3 сынHвъ свои1хъ со є3vнyхами, и3 си6льныz и3 хр†брыz в0инства во їеrли1мъ.

Собра же давид вся началники израилевы, началники судий и колен, и вся началники полков, почредно стрегущих царя, и началники тысящей и сотней, и стражы сокровищ, и сущыя над имениями своими и над всем стяжанием царевым, и сынов своих со евнухами, и сильныя и храбрыя воинства во Иерусалим.

И собрал Давид в Иерусалим всех вождей Израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысяченачальников, и стоначальников, и заведывавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей.

28:2

И# востA давjдъ цaрь посредЁ собрaніz и3 речE: слhшите мS, брaтіz мо‰ и3 лю1діе мои2: бhсть мнЁ на сeрдцы создaти д0мъ ўпокоeніz ківHту завёта гDнz и3 подн0жіе н0гъ гDа (бGа) нaшегw, и3 ўгот0вахъ на созидaніе потрє1бнаz:

И воста давид царь посреде собрания и рече: слышите мя, братия моя и людие мои: бысть мне на сердцы создати дом упокоения кивоту завета Господня и подножие ног Господа (Бога) нашего, и уготовах на созидание потребная:

И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой! [было] у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и [потребное] для строения я приготовил.

28:3

бGъ же речE: не сози1ждеши мнЁ д0му є4же и3меновaти и4мz моE въ нeмъ, занE человёкъ в0инъ є3си2 ты2 и3 крHви проліsлъ є3си2:

Бог же рече: не созиждеши мне дому еже именовати имя мое в нем, зане человек воин еси ты и крови пролиял еси:

Но Бог сказал мне: не строй дома имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь.

28:4

и3 и3збрA гDь бGъ ї}левъ менE t всегw2 д0му nтцA моегw2, да бyду цaрь над8 ї}лемъ во вёки, и3 во їyдэ и3збрA цaрство, и3 t д0му їyдина д0мъ nтцA моегw2: и3 t сынHвъ nтцA моегw2 во мнЁ бlговоли2, є4же бhти ми2 царю2 над8 всёмъ ї}лемъ:

и избра Господь Бог израилев мене от всего дому отца моего, да буду царь над израилем во веки, и во иуде избра царство, и от дому иудина дом отца моего: и от сынов отца моего во мне благоволи, еже быти ми царю над всем израилем:

Однакоже избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтоб быть [мне] царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал Он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем,

28:5

t сынHвъ же мои1хъ всёхъ, сhны бо мнЁ мнHги дадE гDь, и3збрA соломHна сhна моего2, да сэди1тъ на прест0лэ цaрства гDнz, над8 ї}лемъ:

от сынов же моих всех, сыны бо мне многи даде Господь, избра соломона сына моего, да седит на престоле царства Господня, над израилем:

из всех же сыновей моих, - ибо много сыновей дал мне Господь, - Он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем,

28:6

и3 речE мнЁ бGъ: соломHнъ сhнъ тв0й сози1ждетъ д0мъ м0й и3 дв0ръ м0й, занE того2 и3збрaхъ мнЁ въ сhна бhти, и3 ѓзъ бyду є3мY во nтцA

и рече мне Бог: соломон сын твой созиждет дом мой и двор мой, зане того избрах мне в сына быти, и аз буду ему во отца

и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом Мой и дворы Мои, потому что Я избрал его Себе в сына, и Я буду ему Отцом;

28:7

и3 ўкрэплю2 цaрство є3гw2 дaже до вёка, ѓще ўкрэпи1тсz храни1ти зaпwвэди мо‰ и3 судбы6 мо‰, ћкоже и3 днeсь:

и укреплю царство его даже до века, аще укрепится хранити заповеди моя и судбы моя, якоже и днесь:

и утвержу царство его на веки, если он будет тверд в исполнении заповедей Моих и уставов Моих, как до сего дня.

28:8

нн7э u5бо пред8 лицeмъ всегw2 собрaніz гDнz и3 во ќшы бGа нaшегw, храни1те и3 взыщи1те вс‰ зaпwвэди гDа бGа нaшегw, да наслёдите зeмлю блaгу и3 њстaвите въ наслёдіе сынHмъ вaшымъ по вaсъ дaже до вёка:

ныне убо пред лицем всего собрания Господня и во ушы Бога нашего, храните и взыщите вся заповеди Господа Бога нашего, да наследите землю благу и оставите в наследие сыном вашым по вас даже до века:

И теперь пред очами всего Израиля, собрания Господня, и во уши Бога нашего [говорю]: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею доброю землею и оставить ее после себя в наследство детям своим на век;

28:9

и3 нн7э, соломHне, сhне м0й, да знaеши бGа nтє1цъ твои1хъ и3 служи2 є3мY сeрдцемъ совершeннымъ и3 душeвною в0лею, вс‰ бо сердцA и3спытyетъ гDь и3 всsко помышлeніе разумёетъ: ѓще взhщеши є3го2, њбрsщеттисz: ѓще же њстaвиши є3го2, њстaвитъ тS въ конeцъ:

и ныне, соломоне, сыне мой, да знаеши Бога отец твоих и служи ему сердцем совершенным и душевною волею, вся бо сердца испытует Господь и всяко помышление разумеет: аще взыщеши его, обрящеттися: аще же оставиши его, оставит тя в конец:

и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.

28:10

нн7э u5бо ви1ждь, ћкw и3збрa тz гDь, да сози1ждеши є3мY д0мъ во њсвzщeніе, крэпи1сz и3 соверши2.

ныне убо виждь, яко избра тя Господь, да созиждеши ему дом во освящение, крепися и соверши.

Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай.

28:11

Дадe же давjдъ соломHну сhну своемY начертaніе хрaма и3 домHвъ є3гw2, и3 камaръ є3гw2, и3 г0рницъ, и3 полагaлищъ внyтреннихъ, и3 д0му њчищeніz,

Даде же давид соломону сыну своему начертание храма и домов его, и камар его, и горниц, и полагалищ внутренних, и дому очищения,

И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега,

28:12

и3 под0біе, є4же помhсли дyхомъ свои1мъ, дворHвъ д0му гDнz, и3 всёхъ камaръ w4крестъ въ сокр0вищихъ д0му гDнz, и3 влагaлищъ с™hнь,

и подобие, еже помысли духом своим, дворов дому Господня, и всех камар окрест в сокровищих дому Господня, и влагалищ святынь,

и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных,

28:13

и3 витaлищъ, и3 дневнhхъ чрeдъ їерeйскихъ и3 леvjтскихъ, во вс‰ дэлA служeніz д0му гDнz, и3 влагaлищъ служeбныхъ сосyдwвъ слyжбы д0му гDнz:

и виталищ, и дневных чред иерейских и левитских, во вся дела служения дому Господня, и влагалищ служебных сосудов службы дому Господня:

и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня,

28:14

и3 мёру вёса и4хъ златhхъ и3 срeбрzныхъ,

и меру веса их златых и сребряных,

золотых вещей, с [означением] веса, для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных, с [означением] веса, для всякого из сосудов служебных.

28:15

свэти1лникwвъ вёсъ дадE є3мY и3 свёщникwвъ.

светилников вес даде ему и свещников.

И дал золота для светильников и золотых лампад их, с означением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных, с означением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника;

28:16

ДадE є3мY под0бнэ вёсъ трапeзы предложeніz, кjzждо трапeзы златhz, тaкожде и3 срeбрzныхъ,

Даде ему подобне вес трапезы предложения, кияждо трапезы златыя, такожде и сребряных,

и золота для столов предложения хлебов, для каждого [золотого] стола, и серебра для столов серебряных,

28:17

и3 ќдицъ, и3 возліsлницъ, и3 фі†лъ златhхъ, и3 вёсъ златhхъ и3 срeбрzныхъ, и3 кади1лницъ златhхъ, коегHждо вёса:

и удиц, и возлиялниц, и фиал златых, и вес златых и сребряных, и кадилниц златых, коегождо веса:

и вилок, и чаш и кропильниц из чистого золота, и золотых блюд, с означением веса каждого блюда, и серебряных блюд, с означением веса каждого блюда,

28:18

и3 жeртвенника fmміaмwвъ t злaта чи1ста вёсъ њказA є3мY, и3 под0біе колесни1цы херувjмwвъ простирaющихъ кри1ла и3 њсэнsющихъ над8 ківHтомъ завёта гDнz.

и жертвенника фимиамов от злата чиста вес оказа ему, и подобие колесницы херувимов простирающих крила и осеняющих над кивотом завета Господня.

и для жертвенника курения из литого золота с означением веса, и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими [крылья] и покрывающими ковчег завета Господня.

28:19

Вс‰ пи6саннаz рук0ю гDнею дадE давjдъ соломHну, по сyщему въ нeмъ рaзуму дёла и3зwбражeніz.

Вся писанная рукою Господнею даде давид соломону, по сущему в нем разуму дела изображения.

Все сие в письмени от Господа, [говорил Давид, как] Он вразумил меня на все дела постройки.

28:20

И# речE давjдъ соломHну сhну своемY: ўкрэплsйсz и3 мужaйсz и3 твори2: не б0йсz, нижE страши1сz, занE гDь бGъ м0й съ тоб0ю, не tстyпитъ t тебє2, нижE њстaвитъ тS, д0ндеже соверши1ши ты2 всE дёло служeніz д0му гDнz: и3 сE, под0біе хрaма и3 д0му є3гw2, и3 камaръ є3гw2, и3 г0рницъ, и3 полагaлищъ внyтреннихъ, и3 д0му њчищeніz, и3 под0біе д0му гDнz:

И рече давид соломону сыну своему: укрепляйся и мужайся и твори: не бойся, ниже страшися, зане Господь Бог мой с тобою, не отступит от тебе, ниже оставит тя, дондеже совершиши ты все дело служения дому Господня: и се, подобие храма и дому его, и камар его, и горниц, и полагалищ внутренних, и дому очищения, и подобие дому Господня:

И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою; Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня.

28:21

и3 сE, днєвнhz чрєды2 їерeєвъ и3 леvjтwвъ во всsко служeніе д0му гDнz, и3 съ тоб0ю во всsцэмъ дёйствэ, и3 всsкъ ўсeрдный въ мyдрости во всsцэмъ худ0жествэ, и3 кн‰зи, и3 вси2 лю1діе во вс‰ словесA тво‰.

и се, дневныя чреды иереев и левитов во всяко служение дому Господня, и с тобою во всяцем действе, и всяк усердный в мудрости во всяцем художестве, и князи, и вси людие во вся словеса твоя.

И вот отделы священников и левитов, для всякой службы при Доме Божием. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники и весь народ [готовы] на все твои приказания.

29

29:1

И# речE давjдъ цaрь ко всемY собрaнію: соломHнъ сhнъ м0й, є3г0же и3збрA себЁ гDь, ю4нъ и3 млaдъ, ґ дёло вели1ко, занeже не человёку ўгот0витсz здaніе, но гDу бGу:

И рече давид царь ко всему собранию: соломон сын мой, егоже избра себе Господь, юн и млад, а дело велико, занеже не человеку уготовится здание, но Господу Богу:

И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога.

29:2

всeю си1лою ўгот0вахъ на д0мъ бGа моегw2 злaто, сребро2, мёдь, желёзо, древA, кaменіе мрaморное, и3 мн0жество кaменій многоцённыхъ и3 разли1чныхъ, и3 всsкое честн0е кaменіе, и3 кaменій парjйскихъ мн0гw:

всею силою уготовах на дом Бога моего злато, сребро, медь, железо, древа, камение мраморное, и множество камений многоценных и различных, и всякое честное камение, и камений парийских много:

Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и [камни] вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора;

29:3

и3 є3щE внегдA благоволи1ти ми2 въ домY бGа моегw2, є4сть ў менє2 є4же пригот0вахъ злaто и3 сребро2, и3 сE, дaхъ въ д0мъ бGа моегw2, въ высотY, кромЁ џныхъ, ±же ўгот0вахъ на д0мъ с™hхъ:

и еще внегда благоволити ми в дому Бога моего, есть у мене еже приготовах злато и сребро, и се, дах в дом Бога моего, в высоту, кроме оных, яже уготовах на дом святых:

и еще по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, [и его] я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома:

29:4

три2 тhсzщи тал†нтъ злaта суфjрска и3 сeдмь тhсzщъ тал†нтъ сребрA и3скушeна къ позлащeнію стёнъ свzти1лища,

три тысящи талант злата суфирска и седмь тысящ талант сребра искушена к позлащению стен святилища,

три тысячи талантов золота, золота Офирского, и семь тысяч талантов серебра чистого, для обложения стен в домах,

29:5

и3дёже дёло злат0е злaтомъ, ґ и3дёже срeбрzное сребр0мъ, и3 на всsкое дёло рук0ю худ0жникwвъ: и3 кто2 благоволsй и3сп0лнити рyку свою2 днeсь гDу;

идеже дело златое златом, а идеже сребряное сребром, и на всякое дело рукою художников: и кто благоволяй исполнити руку свою днесь Господу?

для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли [еще] кто жертвовать сегодня для Господа?

29:6

И# њбэщaша ўсeрднw нач†лницы nтeчествъ и3 кн‰зи сынHвъ ї}левыхъ, и3 тhсzщницы и3 с0тницы, и3 нач†лницы дёлъ и3 їкон0мы царє1вы,

И обещаша усердно началницы отечеств и князи сынов израилевых, и тысящницы и сотницы, и началницы дел и икономы царевы,

И стали жертвовать начальники семейств и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя.

29:7

и3 дaша на дэлA д0му гDнz злaта тал†нтъ пsть тhсzщъ, и3 златни6къ дeсzть тhсzщъ, и3 сребрA тал†нтъ дeсzть тhсzщъ, и3 мёди тал†нтъ nсмьнaдесzть тhсzщъ, желёза же сто2 тhсzщъ тал†нтъ:

и даша на дела дому Господня злата талант пять тысящ, и златник десять тысящ, и сребра талант десять тысящ, и меди талант осмьнадесять тысящ, железа же сто тысящ талант:

И дали на устроение дома Божия пять тысяч талантов и десять тысяч драхм золота, и серебра десять тысяч талантов, и меди восемнадцать тысяч талантов, и железа сто тысяч талантов.

29:8

и3 ў ни1хже њбрётесz кaменіе, дaша во влагaлище д0му гDнz, под8 рyку їеіи1лz герсHнина.

и у нихже обретеся камение, даша во влагалище дому Господня, под руку иеииля герсонина.

И у кого нашлись [дорогие] камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня, на руки Иехиилу Герсонитянину.

29:9

И# возвесели1шасz лю1діе њ ўсeрднэмъ подаsніи, понeже всёмъ сeрдцемъ приношaху гDу, и3 давjдъ цaрь возвесели1сz ѕэлw2:

И возвеселишася людие о усерднем подаянии, понеже всем сердцем приношаху Господу, и давид царь возвеселися зело:

И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, также и царь Давид весьма радовался.

29:10

и3 благослови2 цaрь давjдъ гDа пред8 всёмъ мн0жествомъ, глаг0лz: блгcвeнъ є3си2, гDи б9е ї}левъ, nц7ъ нaшъ, t вёка и3 до вёка:

и благослови царь давид Господа пред всем множеством, глаголя: благословен еси, Господи Боже израилев, Отец наш, от века и до века:

И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: благословен Ты, Господи Боже Израиля, отца нашего, от века и до века!

29:11

тебЁ, гDи, вели1чество, и3 си1ла, и3 слaва, и3 њдолёніе, и3 и3сповёданіе, и3 крёпость, ћкw ты2 всёми, и5же на нб7си2 и3 на земли2, вLчствуеши: t лицA твоегw2 трепeщетъ всsкъ цaрь и3 kзhкъ: и3 тебЁ, гDи, цrтво и3 великолёпіе во всёхъ и3 во всsцэмъ начaлэ:

тебе, Господи, величество, и сила, и слава, и одоление, и исповедание, и крепость, яко ты всеми, иже на небеси и на земли, владычествуеши: от лица твоего трепещет всяк царь и язык: и тебе, Господи, Царство и великолепие во всех и во всяцем начале:

Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на небе и на земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий.

29:12

t тебє2 богaтство и3 слaва, ты2 над8 всёми начaлствуеши, гDи, начaло всsкагw начaла, и3 въ рукY твоє1ю крёпость и3 влaсть, и3 въ рукY твоє1ю млcть, вседержи1телю, возвели1чити и3 ўкрэпи1ти вс‰:

от тебе богатство и слава, ты над всеми началствуеши, Господи, начало всякаго начала, и в руку твоею крепость и власть, и в руку твоею милость, вседержителю, возвеличити и укрепити вся:

И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все.

29:13

и3 нн7э, гDи, и3сповёдаемсz тебЁ и3 хвaлимъ и4мz хвалeніz твоегw2:

и ныне, Господи, исповедаемся тебе и хвалим имя хваления твоего:

И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое.

29:14

и3 кто2 ѓзъ є4смь, и3 кто2 лю1діе мои2, ћкw возмог0хомъ сі‰ тебЁ благов0льнэ њбэщaти; тво‰ бо сyть вс‰, и3 t твои1хъ дaхомъ тебЁ:

и кто аз есмь, и кто людие мои, яко возмогохом сия тебе благовольне обещати? твоя бо суть вся, и от твоих дахом тебе:

Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей [полученное] мы отдали Тебе,

29:15

пришeлцы бо є3смы2 пред8 тоб0ю и3 пресeлницы, ћкоже вси2 nтцы2 нaши: днjе нaши ћкw сёнь на земли2, и3 нёсть постоsніz:

пришелцы бо есмы пред тобою и преселницы, якоже вси отцы наши: дние наши яко сень на земли, и несть постояния:

потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного.

29:16

гDи б9е нaшъ, ко всемY мн0жеству семY, є4же ўгот0вахъ, да сози1ждетсz д0мъ и4мени с™0му твоемY, t рукY твоє1ю сyть, и3 тебЁ вс‰:

Господи Боже наш, ко всему множеству сему, еже уготовах, да созиждется дом имени святому твоему, от руку твоею суть, и тебе вся:

Господи Боже наш! все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое.

29:17

и3 вёмъ, гDи м0й, ћкw ты2 є3си2 и3спытyzй сердцA, и3 прaвду лю1биши: въ простотЁ сeрдца моегw2 произв0лихъ сі‰ вс‰, и3 нн7э людjй твои1хъ, и5же здЁ њбрэт0шасz, ви1дэхъ съ рaдостію тебЁ произв0лившихъ (принести2 дaры):

и вем, Господи мой, яко ты еси испытуяй сердца, и правду любиши: в простоте сердца моего произволих сия вся, и ныне людий твоих, иже зде обретошася, видех с радостию тебе произволивших (принести дары):

Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие; я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе.

29:18

гDи б9е ґвраaма и3 їсаaка и3 ї}лz nтє1цъ нaшихъ, сохрани2 сі‰ въ в0ли сeрдца людjй твои1хъ во вёки, и3 и3спрaви сердцA и4хъ къ тебЁ:

Господи Боже авраама и исаака и израиля отец наших, сохрани сия в воли сердца людий твоих во веки, и исправи сердца их к тебе:

Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! сохрани сие навек, [сие] расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе.

29:19

соломHну же сhну моемY дaждь сeрдце блaго, да храни1тъ зaпwвэди тво‰ и3 свидBніz тво‰ и3 повелBніz тво‰, и3 къ совершeнію привести2 здaніе д0му твоегw2.

соломону же сыну моему даждь сердце благо, да хранит заповеди твоя и свидения твоя и повеления твоя, и к совершению привести здание дому твоего.

Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление.

29:20

И# речE давjдъ всемY собрaнію (людjй): благослови1те гDа бGа нaшего. И# благослови1ша всE собрaніе гDа бGа nтє1цъ свои1хъ: и3 прекл0нше кwлёна поклони1шасz гDу и3 царю2.

И рече давид всему собранию (людий): благословите Господа Бога нашего. И благословиша все собрание Господа Бога отец своих: и преклонше колена поклонишася Господу и царю.

И сказал Давид всему собранию: благословите Господа Бога нашего. - И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю.

29:21

И# пожрE давjдъ жє1ртвы гDу, и3 вознесE всесожжє1ніz бGу на ќтріе пeрвагw днE, телє1цъ тhсzщу, nвнHвъ тhсzщу, ѓгнєцъ тhсzщу, и3 возлі‰ніz и4хъ, и3 жeртвы мн0жество t всегw2 ї}лz.

И пожре давид жертвы Господу, и вознесе всесожжения Богу на утрие перваго дне, телец тысящу, овнов тысящу, агнец тысящу, и возлияния их, и жертвы множество от всего израиля.

И принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжения Господу, на другой после сего день: тысячу тельцов, тысячу овнов, тысячу агнцев с их возлияниями, и множество жертв от всего Израиля.

29:22

И# kд0ша и3 пи1ша пред8 гDемъ въ дeнь т0й съ вели1кимъ весeліемъ: и3 постaвиша царeмъ втор0е соломHна сhна давjдова, и3 помaзаша є3го2 гDу въ царS, и3 садHка же во ґрхіерeа.

И ядоша и пиша пред Господем в день той с великим веселием: и поставиша царем второе соломона сына давидова, и помазаша его Господу в царя, и садока же во архиереа.

И ели и пили пред Господом в тот день, с великою радостью; и в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока во священника.

29:23

И# сёде соломHнъ на прест0лэ гDни въ царS, вмёстw давjда nтцA своегw2, и3 благоуг0денъ бhсть: и3 покори1сz є3мY вeсь ї}ль.

И седе соломон на престоле Господни в царя, вместо давида отца своего, и благоугоден бысть: и покорися ему весь израиль.

И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему.

29:24

Кн‰зи и3 си1льніи и3 вси2 сhнове царS давjда nтцA є3гw2 повинyшасz є3мY.

Князи и сильнии и вси сынове царя давида отца его повинушася ему.

И все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю.

29:25

И# возвели1чи гDь соломHна над8 всёмъ ї}лемъ и3 дадE є3мY слaву цaрства, є3sже ни2 є3ди1нъ цaрь и3мЁ прeжде є3гw2.

И возвеличи Господь соломона над всем израилем и даде ему славу царства, еяже ни един царь име прежде его.

И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля.

29:26

И# давjдъ сhнъ їессeевъ цaрствова над8 всёмъ ї}лемъ четhредесzть лётъ,

И давид сын иессеев царствова над всем израилем четыредесять лет,

И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем.

29:27

въ хеврHнэ сeдмь лётъ, ґ во їеrли1мэ лётъ три1десzть три2,

в хевроне седмь лет, а во Иерусалиме лет тридесять три,

Времени царствования его над Израилем [было] сорок лет: в Хевроне царствовал он семь лет, и в Иерусалиме царствовал тридцать три [года].

29:28

и3 ќмре въ стaрости блaзэ, и3сп0лнь днjй, въ богaтствэ и3 слaвэ, и3 воцари1сz соломHнъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

и умре в старости блазе, исполнь дний, в богатстве и славе, и воцарися соломон сын его вместо его.

И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою; и воцарился Соломон, сын его, вместо него.

29:29

ПрHчаz же словесA царS давjда пє1рваz и3 послBднzz напи6сана сyть въ словесёхъ самуи1ла ви1дzщагw и3 въ словесёхъ наfaна прbр0ка и3 въ словесёхъ гaда прови1дzщагw,

Прочая же словеса царя давида первая и последняя написана суть в словесех самуила видящаго и в словесех нафана пророка и в словесех гада провидящаго,

Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила провидца и в записях Нафана пророка и в записях Гада прозорливца,

29:30

њ всeмъ цaрствэ є3гw2 и3 крёпости є3гw2, и3 временA ±же бhша при нeмъ и3 во ї}ли и3 во всёхъ цaрствахъ земнhхъ.

о всем царстве его и крепости его, и времена яже быша при нем и во израили и во всех царствах земных.

равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним и с Израилем и со всеми земными царствами.


Конeцъ кни1зэ пeрвэй параліпомeнwнъ: и4мать въ себЁ глaвъ к7f7.